Aktieselskab (A/S)

Information om aktieselskaber (A/S)

Aktieselskab (A/S)

Her finder du en guide til den selskabs-form, der kaldes et aktieselskab (A/S). Artiklen beskriver kapitalkrav og dokumentationskrav inklusive krav til stiftelsesdokument, ejerbog og vedtægter.

Et aktieselskab er en virksomhedsform med karakter af et kapitalselskab, hvor aktiekapitalen er opdelt i aktier og mindst udgør 500.000 kr. Aktieselskab forkortes A/S og kan bestå af alt fra en person til tusinder. Fordelen ved aktieselskaber som virksomhedsform er, at ejerne normalt kun mister deres andel af aktiekapitalen i tilfælde af et konkurs. Et aktieselskab skal have en ledelse med en direktion og en bestyrelse. 

Ønsker man færre administrative krav men personlig hæftelse, kan man læse her om interessantskaber og enmandsvirksomheder. Hvis et kommanditselskab ejer aktier i et selskab, omdannes det til et partnerselskab.

Kapitalkrav

Kapitalkravet for et aktieselskab er på 500.000 kroner. Til sammenligning kræver det kun 50.000 at stifte et anpartsselskab og helt ned til 1 kr. at stifte et iværksætterselskab (IVS). Den primære forskel på et aktieselskab (A/S) og et anpartsselskab (ApS) er de ekstra kapitalkrav og de administrative krav. 

Udover aktiekapitalen har ejerne (aktionærerne) normalt intet personligt ansvar for selskabets gæld, ved mindre de har påtaget sig et særskilt ansvar. Aktionærerne får udbetalt selskabets eventuelle overskud på grundlag af det årsregnskab, generalforsamlingen har godkendt. De må kun betales, hvis aktieselskabet har tilstrækkelige reserver og udbyttet udbetales efter den andel, ejerne hver især besidder. Eventuelt underskud fra tidligere år skal dækkes af overskuddet, før udbyttet må udbetales. 

Udbyttet beskattes af en udbytteskat.

Kapitalkravet for et aktieselskab (A/S) er på 500.000 kr.
Kapitalkravet for et aktieselskab (A/S) er på 500.000 kr.

Dokumentationskrav 

Når man stifter et aktieselskab, udstedes der aktier, som kan købes ved kontant indskud eller indskud af andre værdier. Dette indskud udgør aktiekapitalen. Man skal tegne og indbetale kapitalen for at kunne stifte et aktieselskab. Derudover skal man underskrive et stiftelsesdokument, der indeholder beskrivelse af bestyrelse, direktion, revision, navn og adresse. Et aktieselskab skal desuden have et CVR-nummer.

Man skal også udforme og underskrive vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen, der beskriver regler for arbejdsformen. Når man stifter et aktieselskab, skal man desuden udarbejde en ejerbog med fortegnelser på dem, der ejer aktier i selskabet. Den skal revideres løbende og opbevares på en måde, så skattemyndighederne har adgang til den. 

Foruden ejerbogen er et aktieselskab forpligtet til at registrere ejere i det offentlige ejerregister og have en forhandlingsprotokol med referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Desuden skal offentlige myndigheder have adgang til beskrivelser af virksomhedens tegningsregel.

Et aktieselskab behøver ikke at være aktivt, man kan eksempelvis godt have et inaktivt men registreret skuffeselskab.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use