Ansættelsesbevisloven

En grundlæggende introduktion til ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven

Denne artikel omhandler ansættelsesbevisloven, som definerer en række minimumskrav for ansættelseskontrakter.

Ifølge ansættelsesbevislovenskal en medarbejder have modtaget en ansættelsesaftale, hvis vedkommende arbejder mere endotte timer om ugen og har været ansat i mere end en måned. Hvis lønmodtageren ikke har modtaget en kontrakt, har denne dermed ret til en godtgørelse (på ca. 10.000kroner). Man bruger nemlig ansættelsesaftaler til at tydeliggøre retsstillingen mellem parterne. Derudover bruges de præventivt til at undgå eventuelle tvister. I nogle tilfælde kan man bruge konsulentaftaler eller andre HR-kontrakter.

Det er altså arbejdsgiverens pligt at oplyse om de væsentligevilkår i et ansættelsesforhold. Man skal være opmærksom på, hvis overenskomsterog andre love (eksempelvis funktionærloven) udvider den ansattes rettigheder.

Et ansættelsesbevis skal være skriftligt.

Ansættelsesbevisloven: Minimumskrav

Arbejdsgiveren skal først og fremmest oplyse modtageren om navn, adresse og det sted, hvor arbejdet hovedsageligt skal foregå. Man kanogså oplyse forskellige adresser.

Der skal desuden være beskrivelser af begyndelsestidspunktog forventet varighed, hvis det er en tidsbegrænset ansættelse. Lønmodtagerenstitel, rang og jobkategori, samt de forventede arbejdsopgaver skal ligeledesfremgå.

Derudover skal man beskrive lønmodtagerens rettigheder, såsomderes ferierettigheder såsom retten til feriepenge, og lønvilkår samt regler for opsigelse og ugentlig arbejdstid.Til sidst skal man angive, om og i så fald hvilke overenskomster, der regulereransættelsesforholdet. Regler for opsigelse er dog ikke nødvendigvis nok. Man bør altid forholde sig til reglerne for afskedigelse, hvis man ønsker at opsige en medarbejde.

Andre elementer i ansættelseskontrakter

Udover ovenstående minimumskrav vælger de fleste også at indføre afsnit om sygdom, værneting, ophavsret og know-how i ansættelseskontrakterne. Nogle vil også have regler for tavshedspligt og fortrolighed, samt klausuler der regulerer den ansættes færden efter endt ansættelse.

Hvis man ønsker at ændre en ansættelsesaftale efter indgåelse, kan man benytte sig af en tillægsaftale.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use