Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Hvad er Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)?

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag er en skat, som skal betales på al arbejdsindkomst. Skatten dækker statslige udgifter i forbindelses med arbejdsmarkedet. Det er udgifter til dagpenge, aktivering, efteruddannelse, orlov med mere.

Hvad er arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en skat på 8%, som alle lønmodtagere og selvstændige skal betale af deres arbejdsindkomst.

Arbejdsmarkedsbidraget bliver betalt efter ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) og dit eget pensionsbidrag, men før eventuelle fradrag. Du skal dog ikke selv sørge for at trække arbejdsmarkedsbidraget fra din indkomst. Det klarer din arbejdsgiver.

Arbejdsmarkedsbidraget blev indført i 1994 for at skabe ressourcer til at bekæmpe den høje ledighed, der på det tidspunkt lå på 11,8%. Oprindeligt blev bidraget betragtet som en midlertidig foranstaltning, der skulle sænkes i sammenhæng med den faldende arbejdsløshed. Selvom ledigheden sidenhen er faldet, har arbejdsmarkedsbidraget ligget fast på 8%. Det betyder, at det i dag er en slags “bruttoskat”, som hovedsageligt finansierer statens udgifter på arbejdsmarkedet.

Du finder den juridiske vejledning om arbejdsmarkedsbidrag på SKAT.dk.

Hvad går arbejdsmarkedsbidrag til?

Arbejdsmarkedsbidraget dækker primært statslige udgifter på arbejdsmarkedet. Det er med til at sikre, at staten kan udbetale dagpenge og tilbyde aktivering, efteruddannelse, orlov og andre former for uddannelse, som blandt andet hjælper ledige i arbejde.

Hvem skal betale arbejdsmarkedsbidrag?

Er du lønmodtager eller selvstændig skal du betale arbejdsmarkedsbidrag hver måned af din lønindkomst. Som lønmodtager betales AM-bidrag automatisk, når der bliver genereret en lønseddel. Det er uanset din alder, køn, stilling, indkomstniveau eller lignende. Du skal derfor ikke selv foretage dig noget.

Selvstændige skal desuden betale arbejdsmarkedsbidrag af deres virksomheds overskud. Det betyder, at du som selvstændig enten betaler AM-bidrag gennem den løn, du udbetaler til dig selv eller betaler beløbet gennem overskuddet i din virksomhed. Det skal du melde på din selvangivelse.

Har du indkomst fra honorarer, feriepenge, aktier, udenlandske indkomster, personalegoder og diverse godtgørelser (som ikke er befordringsgodtgørelser), skal du også betale arbejdsmarkedsbidrag af de indtægter.

Hvor meget betaler man i arbejdsmarkedsbidrag?

Arbejdsmarkedsbidraget er på 8% af din lønindkomst eller din selvstændige indkomst. AM-bidrag betales før dine fradrag. Du betaler derfor de 8% på næsten hele din bruttoindkomst. Bruttoindkomsten er den løn, du modtager, før skat og diverse bidrag er trukket fra. Det betyder, at du kan for eksempel ikke fratrække dit fradrag for kontingent til A-kasse, fradrag for banklån, kørselsfradrag m.m.

AM-bidrag beregnes dog først efter, at ATP (en tvungen arbejdsmarked pensionsopsparing) og andre pensionsbidrag er fratrukket. Du kan derfor se dit AM-bidrag næsten øverst på din lønseddel.

Du betaler altså AM-bidrag af hele din lønindkomst. Det inkluderer:

 • A-indkomst (almindelig løn, løntilskud)
 • Honorarer (fx hvis du har holdt foredrag)
 • Bestyrelseshonorarer
 • Feriepenge
 • Ferietillæg (som lønmodtagere med ret til løn under ferie får)
 • Periodiske udgiftsgodtgørelser (som ikke er skattefri rejse-/befordringsgodtgørelse)
 • Fri bil
 • Fri kost og logi i forbindelse med arbejde
 • Fri telefon og andre personalegoder
 • Overskud af selvstændig virksomhed
 • Gratialer
 • Udenlandske indkomster

Betaler man arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge?

Hvis du er på dagpenge, skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dem. Man betaler aldrig arbejdsmarkedsbidrag af pensioner, sociale ydelser eller overførselsindkomster. Du skal for eksempel ikke betale AM-bidrag af:

 • SU (Statens uddannelsesstøtte)
 • Pension
 • Tjenestemandspension
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksydelse
 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Ulykkesforsikringsordninger
 • Livsforsikringsordninger

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook