Årsregnskab

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskab

Denne artikel indeholder en kort introduktion til et årsregnskaber, inklusive indeholdet i et årsregnskab og en guide til årsregnskabsloven.

Formålet med et årsregnskab er at give et retvisende billede af en virksomheds økonomiske situation - herunder aktiver, passiver, og økonomiske resultat. Man opgør altså, hvordan en virksomhed har brugt sine midler i løbet af et år. Et regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december, og årsregnskabet redegør dermed for det foregående år. Et årsregnskab kendes også som en årsrapport.

Årsregnskabsloven Aktieselskaber og anpartsselskaber skal endvidere have deres årsregnskaber godkendt af en revisor. For sidstnævnte skal årsregnskabet også godkendes af

Årsregnskabsloven opdeler selskaber i fire regnskabsklasser; 

Regnskabsklasse A som typisk personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. 

Regnskabsklasse B som typisk er mindre andelsselskaber og iværksætterselskaber. 

Regnskabsklasse C er mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede. 

Regnskabsklasse D som er børsnoterede selskaber eller statsejede virksomheder. 

Hvad indeholder et årsregnskab? 

Et årsregnskab indeholder en liste over en virksomheds aktiver og passiver. Dette afsnit kaldes balancen. Aktiver kan være alt fra likvider til ejendomme og immaterielle rettigheder såsom patenter. Passiver kan eksempelvis være egenkapital, virksomhedens gæld eller fordringer. En balance giver derfor et øjebliksbillede af en virksomheds værdi. 

Resultatopgørelsen er en anden del. Der opstiller man en virksomheds årlige indtægter og udgifter, således at man kan afgøre, om en virksomhed har haft overskud eller underskud. Heri indgår også fakturaer.
 

Slutteligt har man noterne, hvor man kan uddybe enkelte regnskabsposter. Store virksomheder (regnskabsklasse C og D) skal kunne redegøre for deres CSR-politik i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Grundlæggende skal et årsregnskab være klart, overskueligt og neutralt, da det ikke må vildlede. Det skal endvidere indeholde alle de væsentlige forhold og regnskabsmetoden skal være konsekvent hele vejen igennem. Der skal desuden være kontinuitet i forhold til de foregående regnskabsår

Kom i gang nu!