Årsregnskab

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskab

Denne artikel indeholder en kort introduktion til et årsregnskaber, inklusive indeholdet i et årsregnskab og en guide til årsregnskabsloven.

Formålet med et årsregnskab er at give et retvisende billede af en virksomheds økonomiske situation - herunder aktiver, passiver, og økonomiske resultat. Man opgør altså, hvordan en virksomhed har brugt sine midler i løbet af et år. Et regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december, og årsregnskabet redegør dermed for det foregående år. Et årsregnskab kendes også som en årsrapport.

Årsregnskabsloven 

Aktieselskaber og anpartsselskaber skal endvidere have deres årsregnskaber godkendt af en revisor. For sidstnævnte skal årsregnskabet også godkendes af

Årsregnskabsloven opdeler selskaber i fire regnskabsklasser; 

Regnskabsklasse A som typisk personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. 

Regnskabsklasse B som typisk er mindre andelsselskaber og iværksætterselskaber. 

Regnskabsklasse C er mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede. 

Regnskabsklasse D som er børsnoterede selskaber eller statsejede virksomheder. 

Hvad indeholder et årsregnskab? 

Et årsregnskab indeholder en liste over en virksomheds aktiver og passiver. Dette afsnit kaldes balancen. Aktiver kan være alt fra likvider til ejendomme og immaterielle rettigheder såsom patenter. Passiver kan eksempelvis være egenkapital, virksomhedens gæld eller fordringer. En balance giver derfor et øjebliksbillede af en virksomheds værdi. 

Resultatopgørelsen er en anden del. Der opstiller man en virksomheds årlige indtægter og udgifter, således at man kan afgøre, om en virksomhed har haft overskud eller underskud. Heri indgår også fakturaer.

Slutteligt har man noterne, hvor man kan uddybe enkelte regnskabsposter. Store virksomheder (regnskabsklasse C og D) skal kunne redegøre for deres CSR-politik i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Grundlæggende skal et årsregnskab være klart, overskueligt og neutralt, da det ikke må vildlede. Det skal endvidere indeholde alle de væsentlige forhold og regnskabsmetoden skal være konsekvent hele vejen igennem. Der skal desuden være kontinuitet i forhold til de foregående regnskabsår

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use