Arveafgift

Hvad er arveafgift?

Arveafgift

Din arveafgift, også kaldet boafgift, er en afgift som beregnes af den samlede arv. Læs artiklen for gode råd og en grundlæggende introduktion til begrebet.

Arveafgift beregnes af den samlede arv

Boafgift, der i daglig tale kaldes arveafgift, er en afgift som beregnes af den samlede arv, som afdøde efterlader sig, herunder som udgangspunkt også forsikringer og pensioner. Arveafgiften betales til Staten, inden der sker udbetaling til arvingerne.

For arvinger, der skal modtage en arv, kan det være overraskende, hvor meget der egentlig skal betales i boafgift, og hvor lidt arv der er tilbage efter at afgiften er betalt. Afgiften beregnes i procent, og udgør en fast boafgift og i nogle tilfælde også en tillægsafgift. Inden en arveafgift beregnes, skal der fratrækkes et bundfradrag af arven.

Bundfradraget reguleres årligt, og udgør pr. 2019 kr. 295.300,00 pr. dødsbo. Beløbet fratrækkes den samlede arv, og udbetales til arvingerne uden, at der betales afgift af dette beløb. Eksempel:

Samlede arv:  1.000.000,00
- bundfradrag: 295.300,00
I alt: 704.700,00
Den afgiftspligtige arv udgør kr. 704.700,00.

Størrelsen på arveafgiften afhænger af, hvilken relation arvingerne havde til afdøde, eksempelvis om arvingen er en ægtefælle, barn, slægtning eller bekendt.

Der er tre afgiftsklasser, og de opdeles som følger:

  • Afgiftsfri.
  • Boafgift på 15%.
  • Boafgift og tillægsboafgift på samlet 36,25%.

Afgiftsfri

Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke arveafgift, og afgiften udgør derfor 0%. Derudover fratrækkes der heller ikke bundfradrag af arv til ægtefæller eller registrerede partnere.

Arveafgift på 15%

Den ”nærmeste familie” skal betale en arveafgift på 15%. Nærmeste familie er et omfattende begreb, men dækker:

  • Afdødes børn og børnebørn, stedbørn og disses børn, adoptivbørn.
  • Afdødes plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år. Højst en af plejebarnets forældre skal have haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.
  • Afdødes forældre.
  • Svigerbørn, uanset om afdødes barn er i live eller er afgået ved døden.
  • Personer, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år før dødsfaldet samt personer, der tidligere haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene pga. institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Dette gælder både samlevere, men også venner, beslægtede eller andre som afdøde har haft fælles bopæl med i mindst 2 år.
  • Afdødes samlever, som afdøde har haft fælles bopæl med i mindre end 2 år, men som afdøde på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft fælles barn med, herunder også, hvis den fælles bopæl er ophørt pga. institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
  • Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.

Den nærmeste familie, som kategoriseret ovenfor, betaler 15% i afgift af den arv, der overstiger bundfradraget på kr. 295.300,00.

Arveafgift og tillægsboafgift på samlet 36,25%

De arvinger, som ikke hører under ovennævnte, benævnes ”andre arvinger”. Det kan eksempelvis være søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre, i nogle tilfælde din samlevers børn, samt andre du ønsker at begunstige i dit testamente. Det kan eksempelvis være venner eller bekendte.  

Disse arvinger skal betale 15% af det beløb, der overstiger bundfradraget samt 25% i tillægsboafgift af det resterende beløb. Boafgiften på 15% fratrækkes arven først, og derefter beregnes tillægsafgiften af den resterende arveandel, som arvingen skal modtage. Boafgiften udgør derved 36,25%.  

Det kan blive dyrt i boafgift for arvinger, der skal betale den høje afgift. Derfor anbefaler vi altid, at man i sit testamente overvejer, at indsætte en velgørende organisation til at arve (typisk) 30% mod at organisationen skal betale bo- og tillægsboafgiften, idet velgørende organisationer ved lov er fritaget for at betale afgift. Det vil altså sige, at du kan bestemme, at en velgørende organisation skal betale den fulde afgift mod at modtage 30% af arven efter dig. Derefter modtager dine øvrige arvinger 70% af arven. Det vil give dine øvrige arvinger et større overskud af arv, der ikke allerede er forbrugt på afgift.  

Hvis du vælger denne løsning i dit testamente, er der forhold, som du skal overveje. For det første, er det vigtigt, at danne sig et overblik over, om boet efter afdøde forventes at have en vis størrelse og dermed give overskud til øvrige arvinger. For det andet skal du undersøge, om den velgørende organisation, som du ønsker at testere til, er nævnt på listen over godkendte foreninger ved SKAT. For det tredje – og sidste – bør du give organisationen status som legatar. Dermed er du så sikret, at organisationen ikke har bestemmelsesret i dødsbobehandlingen som de øvrige arvinger.  

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook