Forordning

Hvad er en forordning?

Forordning

Hvad er en forordning? I denne artikel finder du svaret foruden definitioner på traktater og direktiver i EU-retlig sammenhæng.

En forordning er i EU-retlig sammenhæng en retsakt, som regulerer et område, uden at det først skal vedtages af medlemslandenes respektive parlamenter. En forordning er altså på linje med en dansk lov, og indeholder regler, som umiddelbart gør sig gældende i Danmark. Man kan altså kalde det en supranational ret. 

Et godt eksempel på en forordning er den nye databeskyttelsesforordning, der bestemmer en række love og regler for virksomheders behandling af EU-borgeres personlige oplysninger. Heriblandt regler for samtykke og dokumentationskrav. Nogle gange suppleres en forordning af nogle nationale bestemmelser, som udvider forordningens ramme. 

Hvad er en forordning? 

Forordninger er som skrevet EU-love. De kan både give rettigheder og udstede pligter til EU-borgere. Hjemlen til at udstede forordninger er givet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Her står det i Artikel 288: “En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.” En traktat er i EU-sammenhæng en slags grundlov, der udgør baggrunden for indgåelsen af senere aftaler. Man kan lidt kækt kaldet det en slags rammeaftale, der er bindende for to eller flere lande. En forordning eller et direktiv skal altså være i overensstemmelse med de vedtagne traktater. 

Forordning og direktiv 

Modsat en forordning er et EU-direktiv ikke direkte bindende for EU's medlemslande. Det vil sige, at direktivet skal vedtages i medlemslandenes respektive parlamenter for at blive gældende ret. Databeskyttelsesforordningen afløste eksempelvis et direktiv fra 1995, som udmøntede sig i den danske persondatalov, men som ikke var ensartet på tværs af landende. 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde definerer direktiver således: “Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.” 

Man kan sige, at et direktiv er en slags anbefaling til landene, mens forordningen er lov. Forordninger bruges altså til at sikre ensartede love på tværs af EU-medlemslandene, hvilket er med til at sikre fælles spilleregler på EU's indre marked.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use