Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der først bliver gjort gældende, når du bliver syg, mentalt svækket eller på anden vis ikke kan tage dine egne beslutninger længere.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft pr. 1. september 2017, og siden har flere og flere benyttet sig af muligheden for i denne specielle form for fuldmagt selv at bestemme, hvem der skal varetage deres interesser økonomisk og personligt, såfremt man ikke længere selv er i stand til det.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der først træder i kraft, når du ikke længere kan træffe beslutninger om dine juridiske, økonomiske og personlige forhold. Det er, når du er for syg, svækket eller på anden vis ikke er i stand til at varetage dine egne interesser.

Det kan eksempelvis være, at du er blevet diagnosticeret med demens og derfor gerne vil udpege en bestemt person til at håndtere dine bankforretninger, ansøgninger om offentlig hjælp eller ydelser og beslutninger om din fremtidige pleje.

Med en fremtidsfuldmagt kan du frit selv bestemme, hvem der skal tage beslutninger om dine interesser, når du ikke længere er i stand til det. Ønsker du at afgøre på forhånd, hvis du bliver så syg, at du ikke kan afgøre din egen skæbne, skal du bruge et behandlingstestamente.

En fremtidsfuldmagt kan bedst sammenlignes med det mange kender som en generalfuldmagt, men med en større sikkerhed og tryghed for den person der ikke længere selv er i stand til at varetage egne interesser.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt er først gældende, når du ikke længere er i stand til at tage dine egne beslutninger. Hvornår det er, redegør du selv for i fremtidsfuldmagten. Det er Familieretshuset, der får fremtidsfuldmagten til at træde i kraft. Men for at de kan gøre det, skal din eller dine fremtidsfuldmægtige, de navngivne repræsentanter i din fremtidsfuldmagt, først anmode Familieretshuset om en afgørelse.

Når Familieretshuset har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal være aktiv, bliver afgørelsen tinglyst i Personbogen. Når det sker, er den offentlig tilgængelig. Det betyder, at alle nu kan se, at de fremtidsfuldmægtige er ansvarlige for dine økonomiske og personlige forhold.

Hvis de forhold bliver misligholdt, og fuldmagtsgiverens interesser lider last, kan Statsforvaltningen gribe ind.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Først skal du oprette en fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret på Tinglysning.dk og underskrives med nemID. Dernæst skal den fuldmagt gennemgås og vedkendes hos en notar. Notaren vil da sikre, at den pågældende er i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen af fuldmagten, ligesom notaren sikrer, at oprettelsen er sket af den pågældende selv.  Uden en notars vedkendelse er fremtidsfuldmagten ikke gyldig.

Når fremtidsfuldmagten er blevet vedkendt af en notar og registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret er den gyldig, men ikke aktiv. Det betyder, at fremtidsfuldmagten ligger klar, indtil den bliver sat i kraft af Familieretshuset, fordi du ikke længere er i stand til at varetage dine interesser.

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, når du er fyldt 18 år og kan handle fornuftsmæssigt.

Mere end én fremtidsfuldmægtig?

Du kan vælge at give en fremtidsfuldmagt til mere end én person. Når du giver en fremtidsfuldmagt til flere personer, skal du beslutte om, de skal være sideordnede og derfor træffe beslutninger i fællesskab på dine vegne eller er ansvarlige for hvert deres område. Ulempen ved flere fremtidsfuldmagter er, at de fremtidsfuldmægtige kan være uenige om, hvordan der skal handles i en bestemt situation.

Du kan derfor også rangordne dem, så den ene fremtidsfuldmægtige kun skal tage en beslutning, hvis den anden er forhindret eller er ude af stand til at varetage dine interesser.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et privat og valgfri alternativ til værgemål. Det betyder, at du selv kan bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du i fremtiden ikke længere er i stand til det.
Fordelene ved en fremtidsfuldmagt er:

  • Du vælger selv,  hvem der skal bestyre dine interesser
  • Du undgår at  din formue bliver anbragt og forvaltet efter Værgemålsloven
  • Den træder  først i kraft, når/hvis du bliver ude af stand til at varetage dine  økonomiske og personlige forhold

Da fremtidsfuldmagten giver en anden person så stor en magt over dit liv, er det ofte en god idé først at tale med en advokat. Det er både for at sikre, at du får en hensigtsfuld og brugbar fremtidsfuldmagt, men også for at afklare de juridiske og praktiske overvejelser, som du skal tage stilling til. Du kan for eksempel beslutte, at den fremtidsfuldmægtige kun må administrere over dine økonomiske forhold, og ikke dine personlige forhold, eller at en gruppe personer med fremtidsfuldmagter skal varetage dine interesser i fællesskab.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv udpege personen, som skal håndtere dine juridiske og økonomiske interesser for dig, når du ikke er i stand til at tage dine egne beslutninger. Det kan eksempelvis være, at du bliver alvorligt syg, mentalt svækket eller på anden vis ikke kan varetage dine egne interesser. Det betyder, at den fremtidsfuldmægtige repræsenterer dig og derfor kan tage beslutninger på dine vegne. Det gælder typisk økonomiske og personlige forhold.

Fuldmægtigen vil i personlige forhold kunne handle på dine vegne overfor det offentlige, men fuldmægtigen vil derimod ikke kunne tage stilling til, hvem der skal have ret til at besøge dig eller andre lignende private forhold.

Økonomiske forhold kan eksempelvis være nye bankaftaler, omlægning af lån, ansøgninger om offentlige ydelser m.m. Personlige forhold er alt, der har at gøre med din personlige pleje og omsorg. Det kan være, at du har behov for hjemmehjælp, skal have en plads på et plejehjem eller have aktindsigt i din patientjournal m.m.

Den fremtidsfuldmægtige kan dog ikke lave aftaler med sig selv på dine vegne eller lave aftaler, der er skadelige for dine interesser. Det er for at beskytte dig fra at blive udnyttet. De skal ydermere også kunne dokumentere de handlinger og aftaler, som de laver for dig. De skal også holde deres egen og din økonomi adskilt, medmindre den fremtidsfuldmægtige er din ægtefælle eller faste samlever.

Loven indeholder en række regler om fuldmægtigens pligter samt en række begrænsninger for udøvelsen af fuldmagten, som skal beskytte fuldmagtsgiver. Det vil dog være nødvendigt i de fleste tilfælde, at tage konkret stilling til, hvad man ønsker fuldmagten skal indeholde. Dette gælder både, hvis man ønsker, at fuldmægtigen får større eller mindre beføjelser, end hvad der følger af lovens regler.

Brug for et testamente?

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook