Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Gældssanering

Gældssanering er, når privatpersoner får nedsat deres gæld. Eksempelvis hvis skifteretten skønner, at gælden er for stor til, at de vil kunne betale den tilbage.

Hvad er gældssanering?

Skifteretten kan i visse tilfælde, hvor en privatperson hæfter for en gæld, som er større end de er i stand til at betale tilbage, nedsætte privatpersonens gæld. Her regner man både i forhold til deres nutidige økonomiske situation og økonomien i den forventelige fremtid.

Skifteretten vil i hvert tilfælde foretage en enkelt vurdering, og hvis en enkeltperson godkendes til gældssanering, vil gælden nedsættes til en procentdel af den oprindelige gæld. Skifteretten kan dog i visse tilfælde træffe afgørelse om, at gældssaneringen kun omfatter gæld, der er stiftet før en bestemt dato forud for behandlingen af sagen. Gæld der er sikret ved pant i f.eks. bil, fast ejendom eller sikret ved ejendomsforbehold kan ikke gældssaneres.

Gældssaneringen vil ofte omfatte alle ens kreditorer eller et inkassobureau, og betalingen vil finde sted som en afdragsordning, hvor beløbet tilbagebetales med månedlige afdrag over en 5-årig periode. Beløbet indsættes på en særlig konto til formålet, og fordeles mellem kreditorerne en gang om året i forhold til, hvad der skyldes til hver enkelt.

Beløbet der skal tilbagebetales bestemmes sådan, at der for den enkelte er et rådighedsbeløb tilgængeligt, der skal dække faste månedlige udgifter, for eksempel: husleje, vand, varme og andre fornødne faste udgifter vedkommende måtte have. Man kan dermed undgå at ende i fogedretten.

Reglerne for gældssanering

For at en person kan søge om gældssanering, er der en række betingelser der skal være opfyldt. Disse betingelser omfatter ens forhold og omstændigheder, der alle skal tale for en gældssanering. Her vil der blive set på gældens alder, omstændighederne for gældens stiftelse, samt den nuværende tilbagebetaling af gælden. Alle disse punkter skal tale for en gældssanering. Det betyder, at ens gæld skal være så stor, at det ikke skønnes realistisk, at man vil kunne tilbagebetale den indenfor den nærmeste fremtid.

Derudover vil der også blive set på og vurderet, hvorvidt en gældssanering vil føre til en varig forbedring af ansøgerens økonomiske forhold. Hvis gælden er indstiftet som følge af uansvarlig økonomisk adfærd, for eksempel ved at man har taget et for stort forbrugslån, er sandsynligheden for, at gælden bliver nedbragt ikke stor. Andre typer lån som eksempelvis banklån, SU-lån, gæld til det offentlige og Skat kan eftergives. Gælden eftergives enten helt eller delvist. Dermed går man ikke konkurs.

Hvordan søger man om gældssanering?

For at kunne søge om gældssanering, og dermed få vurderet om ens sag er egnet, skal man udfylde et ansøgningsskema som findes på hjemmesiden for de danske domstole. Det er gratis at ansøge om gældssanering. Skifteretten har også mulighed for at stille en beskikket advokat til rådighed, såfremt visse betingelser er opfyldt. Du finder ansøgningsskemaet for gældssanering her. Ansøgningsskemaet kan desuden også hentes i Skifteretten, som ligger i byretten, hvor det også kan afleveres, eller sendes elektronisk.  

Hvis man er bosiddende i Storkøbenhavn skal ansøgningen sendes til Sø-og Handelsretten. Der skal sammen med ansøgningsskemaet foreligge en kopi af årsopgørelserne fra Skat for de seneste tre år, en kopi af forskudsopgørelserne fra de seneste to år, samt lønsedler/pensionsmeddelelser, eller anden dokumentation der beviser ens indtægten for de seneste tre måneder.

Når Skifteretten har modtaget ansøgningen, vil den pågældende ansøger typisk blive indkaldt til et møde, hvor der vil blive stillet en række supplerende spørgsmål.

Gældssanering for førtidspensionister

Desværre gælder der ingen særlige regler for gældssanering hvis man er førtidspensionist. Det er derfor de samme regler, som beskrevet ovenfor, som man skal følge som førtidspensionist. Hvis man derimod er folkepensionist er man bedre stillet, idet der findes en række fordele.  

For eksempel kan man blive gældfri på kun tre år, imod den normerede tid på fem år. Derudover behøver gælden heller ikke at være høj. Man kan som folkepensionist i de fleste tilfælde få gældssanering, hvis ens gæld er på 100.000 kr. og opefter. Normalt skal den for andre, der søger om gældssanering, være på mindst 200.000 kr. Derudover findes der en række krav om fast bolig med rimelige boligudgifter. Konkret betyder det, at en enlig person maks må have en boligudgift på 6000 kr. pr. måned. Desuden skal ens gæld også være afklaret. I praksis betyder det, at man ikke må være midt i et boligsalg, ligesom at man heller ikke må have fået ny forbrugsgæld inden for de seneste tre år. Endelig må man ej heller have større værdier, såsom sommerhus, campingvogn eller større opsparing i banken, som ellers kunne sælges for at indfri gælden.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook