Huslejenævnet

Hvad er Huslejenævnet?

Huslejenævnet

Huslejenævnet afgør uenigheder mellem lejere og boligudlejere i private lejemål. Alle kommuner har et huslejenævn – enten deres eget eller fælles med andre kommuner.

Hvad er huslejenævnet?

Huslejenævnet er et nævn, der afgør tvister mellem lejere og boligudlejere i private udlejningsejendomme, såsom andelsboliger, ejerlejligheder, enkeltværelser samt blandede beboelses- og erhvervslejemål.

Når en lejer eller udlejer klager til huslejenævnet, vil nævnet afgøre om de lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejeloven og Boligreguleringsloven. Før du klager til huslejenævnet, skal du dog tage først tage kontakt til den anden part (enten lejer eller udlejer) og forsøge at finde en løsning på konflikten. Hvis I kommer frem til en fælles løsning, kan du ikke anmode huslejenævnet om at vurdere din sag.

Hvilke sager håndterer huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler alle sager, der har at gøre med lejeforhold i private udlejningsejendomme. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, såsom vidneafhøringer, syn og skøn af ejendommen m.m., kan nævnet afvise at lave en afgørelse og henvise sagen til boligretten.

Huslejenævnet behandler sager, der omhandler lejekontrakt og misligholdelse såsom:

 • Huslejens størrelse
 • Regulering af lejen
 • Pligt til rengøring, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum ved fraflytning
 • Retmæssige varsling ved lejeforhøjelser
 • Aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringer af ejendommen
 • Betaling af adgang til elektroniske kommunikationstjenester
 • Størrelsen lejerens depositum og forudbetalt leje
 • Regnskaber for vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer
 • Vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Godkendelse af forbedringer
 • Etablering af lejemål i en tagetage
 • Forhåndsgodkendelse af lejen

Huslejenævnet kan ikke behandle sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål. Det kan heller ikke træffe afgørelser ved uenighed om lejemålets overdragelse til andre eller nedsætning af lejen med tilbagevirkende effekt på grund af mangler. Her skal man i stedet kontakte boligretten.

Hvordan klager man til huslejenævnet?

Du kan klage til huslejenævnet på Borger.dk. Du kan også klage til huslejenævnet skriftligt. Her skal du vedlægge dokumentation for din klage, såsom en kopi af din lejekontrakt, en skriftlig kopi af din udlejers varsling om lejeforhøjelse eller en skriftlig dokumentation af det, du klager over.

Hvad koster det at klage til huslejenævnet?

Det koster 312,- kr. (2019) at klage til huslejenævnet. Skal du have en forhåndsgodkendelse af husleje for ejer- og andelsboliger, er der et gebyr på 520,- kr. (2019). Skal du derimod have din sag for beboerklagenævnet, koster det 146,- kr. (2019).

Beboerklagenævn

Bor du til leje i en almen bolig, skal du i stedet klage til det lokale beboerklagenævn. Alle kommuner har et beboerklagenævn, selvom flere nabokommuner kan deles om et nævn. Nævnet består af tre personer: en jurist, som er formand, en repræsentant for almene boligselskaber og en repræsentant for lejerforeninger i kommunen.

Når du bor til leje i en almen bolig, en boliglejlighed i almennyttigt byggeri, er dine rettigheder sikret i Almenlejeloven. Du kan klage over de samme sager om lejeforhold, som ved Huslejenævnet. Som det er ved huslejenævnet, skal du eller dit boligselskab først kontakte den anden part og forsøge at løse konflikten.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook