Livstestamente/behandlingstestamente

Hvad er et livstestamente eller behandlingstestamente?

Livstestamente/behandlingstestamente

Et livstestamente, som nu hedder et behandlingstestamente, har til formål at indeholde dine ønsker til behandling, hvis du ikke er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret.

Det gamle livstestamente er pr. 1. januar 2019 blevet erstattet af behandlingstestamentet. Reglerne for behandlingstestamente fremgår af Sundhedslovens § 26, og testamentet kan oprettes af enhver, der er myndig.  

Behandlingstestamentet har til formål at indeholde dine ønsker til behandling, hvis du ikke er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret. Hvis du intet bestemmer, vil lægerne gøre det som de kan for at holde dig i live. Der vil også blive anvendt tvang for at behandle dine fysiske lidelser, hvis du ikke længere er i stand til at varetage disse.  

Testamentet kan indeholde bestemmelser om

  1. at du ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor du er uafvendeligt døende.
  2. at du ikke ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at du varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  3. at du ikke ønsker livsforlængende  behandling i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men  hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.
  4. at du ikke ønsker at modtage behandling med brug af tvang i tilfælde af at du bliver varig inhabil. Det kan eksempelvis være hvis du bliver dement, og det er nødvendigt at udøve tvang for at behandle dine fysiske lidelser.  

Vælger du at bestemme en eller flere ønsker ved at oprette et behandlingstestamente, bør du overveje, om dine nærmeste pårørende, fremtidsfuldmægtig eller værge skal kunne modsætte sig dine ønsker i den aktuelle situation. Det er muligt at bestemme i testamentet, at dit fravalg af livsforlængende behandling (pkt. 2 og 3 ovenfor) forudsætter nærmeste pårørendes, fremtidsfuldmægtigs eller værges accept. Det skal i så fald angives udtrykkeligt i testamentet, og det er kun muligt at bestemme i de situationer, hvor du ikke er uafvendeligt døende (dvs. ikke pkt. 1).

Hvis du angiver i testamentet, at dit fravalg forudsætter en værges eller fremtidsfuldmægtigs accept, er det en forudsætning, at værgemålet eller fuldmagtsforholdet omfatter dine personlige forhold, herunder helbredsforhold, således at værgen eller fuldmægtigen er berettiget til at træffe beslutning herom.

Hvad sker der i den aktuelle situation?

Hvis sundhedspersonalet overvejer, at iværksætte behandlinger som nævnt ovenfor, og du ikke selv er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret, skal sundhedspersonalet undersøge om der foreligger et behandlingstestamente.

Dine ønsker er bindende for sundhedspersonalet, medmindre du har besluttet, at dit fravalg skal være betinget af dine nærmeste pårørendes, værges eller fuldmægtigs accept. Hvis det ikke er bestemt, skal sundhedspersonalet respektere dine ønsker og undlade at iværksætte behandlingen.  

Hvordan oprettes behandlingstestamentet, og kan det tilbagekaldes eller ændres?

Behandlingstestamentet oprettes på www.sundhed.dk ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning og NemId. Testamentet opbevares i Behandlingstestamenteregistret. Behandlingstestamentet kan tilbagekaldes eller ændres, og det sker også ved den digitale selvbetjening på www.sundhed.dk . Ændringen eller tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor den bliver registreret.


Behandlingstestamentet kan dog uanset dette tilbagekaldes eller ændres ved, at du i en aktuel sygdomssituation utvetydig tilkendegiver ændring eller tilbagekaldelse over for sundhedspersonalet. En sådan tilkendegivelse har virkning fra det tidspunkt, hvor den fremsættes og gælder alene for det aktuelle behandlingsforløb, som den er fremsat under. Behandlingstestamentet slettes automatisk senest 1 år efter, at den, der har oprettet det, er afgået ved døden.

Det gamle livstestamente

Efter den 1. januar 2019 er det ikke længere muligt at oprette et livstestamente. Du skal i stedet oprette et behandlingstestamente, jævnfør ovenfor.

Hvis du har oprettet et livstestamente før den 1. januar 2019, er det stadig gældende. Du kan også stadig ændre og slettet livstestamentet, ligesom at det kan udskiftes med et behandlingstestamente.

Brug for et testamente?  

De fleste mennesker kan med fordel oprette et testamente. Kontakt Storm Advokatfirma, hvis du ønsker generel information om arveloven eller opret selv et testamente på vores digitale testamente-generator. De er både juridisk gyldige og de tilgodeser dine særlige ønsker.
What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • fnasdaksjnd

Integrate with the tools you already use