Moms

Hvad er moms?

Moms

Moms betyder merværdiafgift og kan opfattes som en generel forbrugsafgift til vedligeholdelse af vores samfund. Artiklen forklarer overordnet om, hvordan momssystemer fungerer og hvorfor vi har det.

Formålet med en forbrugsafgift

Moms er en historisk beskatningsform, som både efter 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig blev indført som generelle forbrugsskatter til brug for genopbygning. I dag er momssystemet primært en finansieringsform til staters offentlige udgifter og dermed en drivkraft til samfunds generelle velfærd.

Danmark indførte som et af de første lande en generel merværdiafgiftsystem (moms), dvs. en afgift på merværdien som pålægges ethvert led af en erhvervsmæssig omsætning. Dette skete da Folketinget den 29. marts 1967 vedtog Lov om almindelig omsætningsafgift, som siden er revideret og i dag kaldes momsloven.

Hvad er moms?

Moms er en merværdiafgift og udgør et skattetillæg på salgsprisen af varer og tjenester med leveringssted i Danmark. Den danske Momslov stadfæster, at momspligtige er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Lovens § 33 bestemmer, at afgiftssatsen udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget, dog med visse undtagelser jf. § 34.

Lidt forenklet skal det forstås, at virksomheder pålægges 25 pct. momsafgift af den merværdi (værditilvækst), som er tilført varen eller ydelsen ved et givent omsætningsled. Dertil forstås, at virksomhederne ikke afholder denne omkostning men nærmere pålægger salgsprisen den ekstraomkostning, som momsafgiften tilfører. Det skal deraf forstås, at en afgiftspligtig i sidste instans lader forbrugeren bære momsomkostninger.

I praksis er moms således en skattemæssig procentvis opkrævning fra staten af varer og tjenesters salgspris, hvorfor virksomheder prissætter varer og tjenester med forbehold for SKAT's senere momsopkrævning. Fra lovgivers side lægges der vægt på neutralitet for moms, hvilket betyder, at denne ikke må bevirke adfærdsændringer i forbrugervaner eller for erhvervsdrivendes dispositioner.

Moms ved import og eksport

Kravet om neutralitet for moms betyder for erhvervsdrivende i ind- og udland, at der ved import af udenlandsk producerede produkter eller tjenester pålægges den moms, som tilsvarer lignende produkter eller tjenester indlandsk. Ligeledes gælder det for danske virksomheder, at når disse eksporterer varer, da er deres produkter ikke pålagt nogen form for hverken direkte eller indirekte afgiftsbelastning, da beskatningen forestås af modtagerlandet. Således er det formålet at det for forbrugeren er uden betydning, hvorvidt en vare er fremstillet i indlandet eller indført.

Den afgiftsbelastning, som moms udgør for tjenester og varer, skal altså udtrykkes som 25 pct. af vareprisen, uanset om varen handles ofte eller sjældent. Ligeledes må der ikke skelnes mellem varer fremstillet med håndkraft eller fabriksfremstillede produkter. Dette neutralitetsprincip er af overvejende betydning for lovgiver og til formålet om at skabe et handelsmiljø, hvor afgiftsbelastning ikke diskriminerer særlige varegrupper.

Momsindberetning

Virksomheder er som udgangspunkt forpligtet til at indberette momsregnskab hvert halve år. Indberetningen beror dog på, dels hvorvidt virksomheden er mere end halvandet år gammel, dels om virksomhedens momspligtige salg er over eller under 50.000 kr. Hvis en selvstændig erhvervsdrivendes momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder, da er vedkommende frit stillet til selv at vælge, om virksomheden skal registreres for moms. Derimod er det et krav, at virksomheder momsregistreres når de har momspligtigt salg over 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Forinden virksomheder kan indberette moms første gang skal disse registreres på indberet.virk.dk. Virksomheder, som køber varer fra lande uden for EU skal dertil registreres som importør. Derefter håndteres indberetninger igennem SKAT's digitale indberetningssystem kaldet TastSelv Erhverv. For mere fyldestgørende information om moms generelt henvises til SKAT's juridiske vejledning. Har du problemer med momsindberetning? Brug SKAT's vejledning.

Hvordan får jeg moms tilbage?

Det er kun privatpersoner, som egentlig betaler moms. Hvis en tømrer har udført arbejde for 10.000 kr. da skal han altså tillægge 2.500 kr. oveni til moms. Såfremt tømreren har udført arbejdet for en virksomhed, da fratrækker den pågældende virksomhed de 2.500 kr. ved næstkommende momsafregning til SKAT. Hvis det derimod er en privatperson, som tømreren har udført arbejdet for, da betales 12.500 kr. af privatpersonen. Som sælger af varer eller tjenesteydelser opstår her spørgsmålet om hvorvidt 25 pct. moms lægges oveni salgsprisen, eller om varen eller ydelsen gøres billigere af hensyn til det givne markeds konkurrencevilkår. Er du ejer af en nystartet virksomhed og ønsker yderligere information eller vejledning om at fratrække moms? Så bliv klogere via SKAT's juridiske vejledning.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook