Overenskomst

En grundlæggende introduktion til overenskomster

Overenskomst

Den følgende artikel er en nem og overskuelig introduktion til overenskomster, deres omfang og gyldighed.

En overenskomst er en kollektiv aftale om arbejdsvilkår, der indgås mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation (en fagforening). Overenskomsten for et givent fagområde kan være med til at sætterammerne for, hvad der skal stå i en ansættelseskontrakt. Eksempelvis kan lønmodtagerenvære berettiget til et vist lønniveau, ligesom der kan være fastsat regler for opsigelse, arbejdstid, sygdom, barsel og ferie.  

Hvis der ikke forelægger en overenskomst, er arbejdsgiveren som minimum forpligtet til at følge lovgivningen. Det kunne eksempelvis være funktionærloven eller ferieloven. Det vil altså sige, at en overenskomst aldrig kan fastsætte værre arbejdsforhold end dem, der er påkrævet af loven. Er en ansat omfattet af en overenskomst, må arbejdsgiveren ikke fravige overenskomsten til skade for medarbejderen.

Hvornår gælder en overenskomst?

En arbejdsgiver bliver overenskomstdækket ved enten at tilslutte sig en overenskomstforpligtet arbejdsgiverforening eller ved selv at indgå en overenskomst direkte med fagforeningen. Hvis en lønmodtager er ansat i en overenskomstdækket virksomhed (inden for det specifikke fagområde), er vedkommende automatisk dækket af aftalen. 

Arbejdsgivere vælger ofte at melde sig til overenskomster for at få en arbejdsgiverforening, der kan hjælpe med rådgivning og varetage interesserer i retlige spørgsmål. Andre presses til det af medarbejderne i forbindelse med en konflikt.  

Overenskomster er tidsbegrænsede og varer typisk mellem toog fire år. I løbet af overenskomsten har man fredspligt, hvormed man hverken må lockoute eller strejke. Når overenskomsten udløber, ophører fredspligten. Derfor ser man ofte, at en overenskomstfornyelse følger efter trusler om arbejdskonflikter.

Denne model kaldes ofte ”den danske model”. Begrebet dækkerover, at arbejdsmarkedets regler aftales mellem arbejdsmarkedets parter, i stedet for at blive dikteret af politikere.  

Hvad omfatter overenskomster?

Overenskomster kan i princippet dække det meste. Normalt afgør overenskomsten dog basale ansættelsesretlige emner såsom regler for tillidsrepræsentanter, opsigelse, afskedigelse, ferie, pension og retten til efteruddannelse. Lønnen (fastsættelse af normalløn eller mindsteløn og diverse tillæg) og arbejdstiden er naturligvis også vigtige emner.

Hvis ens overenskomst ændrer sig under et ansættelsesforhold, kan man lave en tillægsaftale til sin oprindelige ansættelsesaftale. Dermed er ansættelseskontrakten stadig up to date.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook