Tjenestemandspension

Hvad er reglerne for tjenestemandspension?

Tjenestemandspension

En tjenestemandspension er en livslang pensionsordning for tjenestemænd. Det vil sige offentligt ansatte under særlige ansættelsesvilkår. Man har som tjenestemand først krav på denne pensionsordning, når man har været ansat i over ti år.

Hvad er en tjenestemandspension?

En tjenestemand er en offentligt ansat under særlige ansættelsesvilkår. Selve retten til tjenestemandspension træder først i kraft, når personen har været ansat under de forhold i over ti år.

Tjenestemandspensionen bliver udbetalt af kommunen. Størrelsen på pensionen bliver bestemt af tjenestemandens løntrin, ansættelsestid, pensionsalder (anciennitet), da de fratræder stillingen. Pensionen bliver reguleret på samme vis som tjenestemandslønningerne. Det er muligt at beregne ens tjenestemandspension på Borger.dk. Det fremgår af en ansættelseskontrakt, såfremt man er tjenestemand.

Hvad er en tjenestemand?

Før i tiden var de fleste offentligt ansatte tjenestemænd, heriblandt pædagoger og lærere. I de seneste år er mange af de offentlige arbejdspladser dog overgået til andre ansættelsesformer. I dag findes de fleste tjenestemænd i politiet, kriminalforsorgen, retssystemet, forsvaret og folkekirken. Det gælder også for departementschefer og visse ansatte i fiskerikontrollen.

Når man bliver ansat som tjenestemand, og derfor har krav på tjenestemandspensionen, er man pålagt flere særlige krav. En tjenestemand må aldrig strejke og skal tage alt arbejde, de er blevet pålagt. Det betyder, at hvis de er blevet pålagt en arbejdsopgave, skal de udføre den – også selvom den skal løses i deres ferie eller på deres fridag.

Fordelen som tjenestemand er, at der også er særlige regler for afskedigelse. Hvis deres stilling bliver nedlagt, og de ikke bliver tilbudt en lignende stilling, har de ret til at få udbetalt et beløb, der svarer til tre års fuld løn. Tjenestemænd er også omfattet af en gruppelivsforsikring.

Satser for tjenestemandspensionen

Satsen for tjenestemandspension bestemmes af afskedsårsag, tjenestemandspensionsgivende løn og pensionsalder (anciennitet). Tjenestemandspensionen består overordnet set af tre dele: egenpension, opsat egenpension, ægtefællepension og børnepensionstillæg.

Egenpension

Egenpensionen for tjenestemænd bestemmes på en skala, der afhænger af deres løntrin, pensionsalder og ansættelsestid. Er man kommet til skade i tjenesten, modtager man egenpension uanset ansættelsestidens længde.

Har man kun været ansat som tjenestemand har optjent pensionsalderår på mindst tre år, men under ti, før pension eller fratrædelse, modtager man opsat pension. En opsat egenpension udbetales til tjenestemanden efter de fylder 60 år, men ikke længere er ansat som tjenestemand. Den opsatte egenpension er væsentlig lavere end den almindelige tjenestemandspension.

Efter 1. Januar 2012 blev kravet på opsat pension ændret til kun 1 års optjent pensionsalder. Tjenestemænd, der har ret til opsat pension, kan også få en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der indbetales på en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Ægtefællepension

En afdøde tjenestemands ægtefælle eller registreret partner har ret til ægtefællepension. Den udgør 71% af tjenestemandens egenpension. Har tjenestemanden en opsat pension, kan ægtefællen være berettiget til opsat ægtefællepension. Den bliver udbetalt fra d. 1. I måneden efter dødsfaldet.

Ægtefællepensionen bestemmes på baggrund af tjenestemandens optjente pensionsalder. Havde den afdøde tjenestemand kun ret til opsat pension, udgør den opsatte ægtefællepension ⅔ af egenpensionen.

Ægtefællepensionen er kun gældende, hvis man har indgået et ægteskab eller et registreret partnerskab, mindst 3 måneder før dødsfaldet. Den afdøde skal også være fyldte 65 år og ægteskabet skal være indgået før tjenestemanden fratrådte med ret til egenpension. Det hænder, at der sker fradrag i ægtefællepensionen, hvis der har været en stor aldersforskel mellem de involverede parter.

Børnepensionstillæg

Når en tjenestemand pensioneres og har et barn under 21 år, modtager barnet også børnepensionstillæg. Tillægget er fast og udgør 16.762,88 kr. årligt (2018). Det bliver derfor ikke påvirket af den pensionerede tjenestemands løntrin, pensionsalder eller senioritet. Børnepensionstillægget udbetales direkte til dem og gælder for biologiske børn, adoptivbørn og stedbørn. Det bliver kun modregnet det fribeløb, barnet har ret til at tjene ved siden af sit studie. Det påvirker derfor ikke SU.

Modtager tjenestemanden selv opsat pension, modtager barnet ikke børnepensionstillægget. Er tjenestemanden død, bliver børnepensionen udbetalt, indtil barnet er fyldt 18.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook