Voldgift

Hvad er voldgift?

Voldgift

Voldgift er en alternativ måde at afgøre en tvist på. Her er lukkede døre, mere fleksibilitet og hurtigere sagsbehandling. Det er dog også lidt mere usikkert.

Hvis parterne bliver enige om det, kan man afgøre en tvist i en voldgift. I udgangspunktet afgøres sager ved domstolene, men voldgift er en alternativmulighed. Når man afgører med en voldgiftsret, vælger parterne en eller flere voldgiftsdommere.Disse kan så afgøre tvisten med bindende virkning for begge parter.

Hvisparterne er interesserede i at afgøre eventuelle tvister ved en voldgift, vil det typisk fremgå af en aftale. Enten i den samarbejdsaftale eller købsaftale, man indledningsvis indgår. Man kan også indgå en dissideret voldgiftsaftale. Der vil man typisk også angive en række retningslinjer for behandlingen af tvisten. Man kan dog også vælge at afgøre en sag ved voldgift uden forudgående aftale –altså når tvisten opstår.  

Voldgift har været accepteret som legitim afgørelsesmetode før den offentligedomstolsproces. Det anerkendes i udgangspunktet som følge af princippet om aftalefrihed. Det siger, at aftaleparterne må bestemme, hvordan en sag skalafgøres, hvis de er enige om det. Det bruges ofte i internationale sager, fordidet fungerer som et neutralt forum, hvor begge parter har indflydelse på sammensætningen og retsanvendelsen.

Man må etablere en voldgiftsret via et voldgiftsinstitut eller ved en selvstændig ad hoc voldgift. Dette alternativ til domstolene er reguleret af voldgiftsloven og voldgiftsbekendtgørelsen.  

Fordelen ved voldgift

Først og fremmest er voldgift ofte en hurtigere måde at afgøre uenigheder, som ellers kan trække ud i langdrag. Det kan tage månedsvis at afgøre en sag ved en domstol, men voldgiftssager tager typisk væsentligt kortere tid. Derfor er voldgift typisk en billigere løsning. Staten varetager normalt administrativeudgifter ved en retssag, så det kan blive dyrere. 

Med voldgift kan man dog aftale en mere fleksibel løsning med videokonferencer og andre tekniskeløsninger. Når man afgøre voldgift og andre værnetingsafsnit, kan man ogsåafgøre processproget. Dermed er det en glimrende løsning til internationalesager.

Dernæst er en af fordelene, at de valgte voldgiftsdommere ofte har special viden om det givne sagsområde, mens dommere i domstolene hyppigere er generalister.Man kan altså vælge voldgiftsdommere med specifik sagkundskab og indsigt i ens branche. Man kan ikke afvige fuldstændig fra gældende ret, men man kan påvirkeforløbet ved at tillade nogle lidt mere frie rammer.

En voldgift foregår for lukkede døre, mens retsplejeloven tillader aktindsigter og beskriver domstolenes offentlighedsprincip. Med en voldgift kan man være merediskret, hvis ikke man ønsker dårlig omtale af ens virksomhed. Voldgiftsdommerne er desuden pålagt en tavshedspligt.  

Mensdomstolenes kendelser i reglen kan appelleres, kan en voldgiftkendelse væreendelig. På den måde får man hurtigere afgjort sin sag.

Ulemper ved voldgift

De manglende muligheder for appel kan vise sig at være problematisk for den tabende part. Man kan altså ikke få bedømt sagen på ny. Samtidig er der ikkesamme garantier for retssikkerhed, da parterne selv kan påvirke rammerneomkring processen.

Ligesom det kan være billigere, kan det også være dyrere at bruge en voldgift.Eksempelvis hvis honorarer er højere eller hvis man vælger en administrativbøvlet metode.  

Institutionelvoldgift og ad hoc voldgift

Ved institutionel voldgift afgøres tvisten ved en fast voldgiftsinstitution. Der følger man typisk de rammer, som instituttet har angivet. Dermed er der nogle ret fastlagte rammer omkring processen.

Ved ad hoc voldgift etableres voldgiftsretten af paterne selv. Der skal man afgøre og skræddersy flere ting såsom sagsomkostningernes fordeling, rammerne for processen og så videre.

Connect contract data to your existing tech stack

Integrations illustration that everything is Contractbook
Contract management using Salesforce
Contract management using Hubspot
Contract management using Google Calendar
Contract management using Pipedrive
Contract management using Zendesk
Contract management using Airtable
Contract management using Gmail
Contract management using Google Drive
Contract management using Asana
notion-for-contract-management
Contract management using Shopify
Contract management using Intercom
Contract management using Slack
Contract management using Stripe
Contract management using Quickbooks
Contract management using Outlook