Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

VIRK - Ansættelsesaftale for funktionærer

Skabelon

1. Ansættelse

1.1 Funktionæren ansættes som [titel, rang, stilling eller jobkategori] i Virksomheden.

1.2 Funktionæren udfører det arbejde, der er beskrevet i Bilag A, og andet arbejde, der naturligt er forbundet med stillingen.

1.3 Funktionæren refererer til Virksomhedens [titel, rang eller stilling for Funktionærens foresatte].

2. Arbejdssted

2.1 [1: Funktionærens arbejdssted er [gade, postnummer og by].]

[2: Funktionæren arbejder på forskellige steder. Virksomhedens adresse er [gade, postnummer og by].]

2.2 Funktionæren foretager rejser i og uden for Danmark i nødvendigt omfang.

3. Arbejdstid

3.1

[1: Funktionærens normale ugentlige arbejdstid er [antal] timer eksklusive ½ times daglig frokostpause, som Funktionæren afholder for egen regning i tidsrummet kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt].]

[2: Funktionærens normale ugentlige arbejdstid er [antal] timer inklusive ½ times daglig frokostpause, som Virksomheden betaler, og som Funktionæren afholder i tidsrummet kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt].]

3.2

[1: Funktionærens arbejdstid er placeret kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt] [ugedag(e)] og [klokkeslæt]-[klokkeslæt] [ugedag(e)].]

[2: Parterne aftaler placeringen af Funktionærens arbejdstid særskilt.]

3.3 Funktionæren udfører arbejde ud over den normale arbejdstid i rimeligt omfang.

4. Løn

4.1 Funktionærens bruttoløn udgør kr. [beløb] pr. måned. Lønnen udbetales bagud den sidste bankdag i måneden til den bankkonto, som Funktionæren har oplyst til Virksomheden.

4.2 [1: Funktionærens månedlige bruttoløn indeholder betaling for overarbejde.]

[2: Funktionærens bruttoløn for aftalt overarbejde udgør kr. [beløb] pr. time. Løn for overarbejde udbe-tales sammen med lønnen efter § 4.1 senest i måneden efter den måned, hvori overarbejdet er udført.]

[3: Funk¬tionæren afspadserer aftalt overarbejde med [antal] timer for hver overarbejdstime. Parterne af-taler placeringen af Funktionærens afspadsering særskilt.]

4.3 Funktionæren er efter [antal] måneders ansættelse omfattet af Virksomhedens pensionsordning på de vilkår, der fremgår af Bilag B.

4.4 Virksomheden stiller en mobiltelefon, en bærbar computer og en internetforbindelse til Funktionærens rådighed og betaler alle udgifter forbundet med Funktionærens brug heraf. Funktionæren tilbageleverer effekterne til Virksomheden ved sin fratræden.

4.5 Funktionærens lønpakke tages op til drøftelse én gang årligt i [kalendermåned] måned. En eventuel ændring af lønpakken træder i kraft med virkning fra førstkommende [dato] efter drøftelsen.

4.6 De skattemæssige konsekvenser af lønpakken for Funktionæren er Virksomheden uvedkommende. Virksomheden fratrækker A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag m.v. i Funktionærens løn efter gæld­ende lov.

5. Udgifter

5.1 Hvis Funktionærens arbejde medfører rejse, ophold o.l., bærer Virksomheden alle nødvendige udgifter hertil. Virksomheden udbetaler forskud til Funktionæren til afholdelse af udgifterne og refunderer udgifter, som Funktionæren har afholdt for egen regning, mod aflevering af originale kvitteringer.

6. Ferie

6.1 Funktionæren har ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg m.v. efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven. Efter de regler, der gælder ved ansættelsesforholdets begyndelse, optjener Funktionæren 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (1. januar-31. december) til afholdelse i det efterfølgende ferieår (1. maj-30. april) og et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret til udbetaling sammen med lønnen for efterfølgende april måned.

6.2 Parterne aftaler placeringen af Funktionærens ferie særskilt efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

7. Sygdom

7.1 Funktionæren har ret til betalt fravær som følge af sygdom med de begrænsninger, der til enhver tid gælder efter funktionærloven.

7.2 Hvis Funktionæren bliver ude af stand til at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal Funktionæren meddele det til sin foresatte senest kl. 8.00 på den første fraværsdag.

7.3 Hvis Funktionæren har modtaget løn under sygdom i sammenlagt 120 dage inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder, kan Virksomheden opsige Funktionæren med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens Funktionæren endnu er syg. Opsigelsens gyldighed berøres ikke af, at Funktionæren er vendt tilbage til sit arbejde efter opsigelsen.

8. Hverv uden for ansættelsen

8.1 Funktionæren må have hverv uden for ansættelsen uden Virksomhedens samtykke, i det omfang hverv­ene kan udføres uden at påføre Virksomheden konkurrence og uden ulempe for Virksomheden i øvrigt.

9. Arbejdsresultater

9.1 Virksomheden har den fulde ret til ethvert arbejdsresultat, som Funktionæren frembringer under udførelsen af sit arbejde eller efter Virksomhedens anvisninger, såvel inden for som uden for Virksomhedens arbejdsområde, herunder bl.a. knowhow, edb-programmer, ophavsrettigheder, opfindelser, design, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Betaling herfor er indeholdt i lønnen.

9.2 Med hensyn til opfindelser, der kan patenteres eller registreres som brugsmodel, gælder bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2012 af lov om arbejdstageres opfindelser. Hvis Funktionæren frembringer en opfindelse, skal Funktionæren uden ugrundet ophold meddele det til Virksomheden.

9.3 Med hensyn til frembringelser, der er beskyttet efter bekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 af lov om ophavsret, gælder, at Virksomheden har ret til at ændre frembringelserne på en hvilken som helst måde og videreoverdrage ophavsretten uden begrænsninger og uden ansvar over for Funktionæren.

9.4 Funktionæren skal såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør behandle sine arbejdsresultater i overensstemmelse med §§ 10.1-10.4 og underskrive dokumenter og på anden måde bistå Virksomheden, i det omfang det er nødvendigt for at sikre Virksomheden den fulde ret til eller eneretsbeskyttelse af Funktionærens arbejdsresultater.

10. Fortrolighed

10.1 Funktionæren må ikke ubeføjet viderebringe eller benytte eller sætte andre i stand til at benytte Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger om Virksomheden uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Funktionæren må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i § 10.1. Funktionæren skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

10.3 Funktionæren skal aflevere Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i § 10.1 til Virksomheden ved sin fratræden. Funktionæren må ikke beholde kopi af oplysningerne.

10.4 Funktionærens forpligtelser efter §§ 10.1-10.3 gælder såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør.

11. Konkurrenceklausul

11.1 Funktionæren må ikke i 1 år efter ansættelsesforholdets ophør drive eller tage ansættelse i en virksomhed, der beskæftiger sig med [den del af Virksomhedens forretningsområde, der skal være omfattet af konkurrenceklausulen] i [geografisk område]. Konkurrenceklausulen gælder dog ikke, hvis Funktionæren opsiges uden at have givet rimelig anledning til det, eller hvis Funktionæren selv siger op, og Virksomhedens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet Funktionæren gyldig grund til det.

11.2 Funktionæren modtager en kompensation i den periode, konkurrenceklausulen gælder. Kompensationen udgør pr. måned 50 % af Funktionærens løn ved ansættelsesforholdets ophør. Kompensationen for de første 3 måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, konkurrenceklausulen gælder. Funktionæren har dog ikke ret til kompensation, hvis Virksomheden berettiget har bortvist Funktionæren.

11.3 Hvis Funktionæren får andet arbejde inden for det faglige område, som Funktionæren er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for, kan lønnen fra arbejdet modregnes i Funktionærens krav på kompensation efter § 11.2 med undtagelse af engangsbeløbet for tiden efter ansættelsen.

11.4 Hvis Funktionæren har været beskæftiget i Virksomheden i 3 måneder eller derunder, kan konkurrenceklausulen ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation til Funktionæren efter § 11.2 og § 11.3. Hvis Funktionæren har været beskæftiget i Virksomheden i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan konkurrenceklausulen gøres gældende i højst 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør.

11.5 Virksomheden kan opsige konkurrenceklausulen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Funktionæren har dog ret til engangsbeløbet nævnt i § 11.2 ved fratrædelsen, hvis fratrædelsen sker inden 6 måneder efter, at Virksomheden har opsagt klausulen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort Virksomheden berettiget til at gøre klausulen gældende.

11.6 Hvis Funktionæren overtræder konkurrenceklausulen, skal Funktionæren betale en konventionalbod til Virksomheden på 100.000 kr. pr. overtrædelse. Betaling af konventionalbod bringer ikke konkurrenceklausulen til ophør. Funktionæren skal erstatte Virksomhedens tab ved overtrædelse af konkurrenceklausulen, i det omfang tabet overstiger konventionalboden.

12. Kundeklausul

12.1 Funktionæren må ikke i 1 år efter ansættelsesforholdets ophør tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med Virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser, som der har været en forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Kundeklausulen gælder kun i forhold til kunder og andre forretningsforbindelser, som Funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med hos Virksomheden, eller som Virksomheden skriftligt har meddelt Funktionæren inden opsigelsen er omfattet af klausulen.

12.2 Medmindre Funktionæren modtager kompensation for en konkurrenceklausul efter § 11.2 og § 11.3 ovenfor, modtager Funktionæren en kompensation i den periode, kundeklausulen gælder. Kompensationen udgør pr. måned 50 % af Funktionærens løn ved ansættelsesforholdets ophør og udbetales månedsvis i den periode, kundeklausulen gælder. Funktionæren har dog ikke ret til kompensation, hvis Virksomheden berettiget har bortvist Funktionæren.

12.3 Hvis Funktionæren får andet passende arbejde, kan lønnen fra arbejdet modregnes i Funktionærens krav på kompensation efter § 12.2 for tiden efter ansættelsen.

12.4 Hvis Funktionæren har været beskæftiget i Virksomheden i 3 måneder eller derunder, kan kundeklausulen ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation til Funktionæren efter § 12.2 og § 12.3. Hvis Funktionæren har været beskæftiget i Virksomheden i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan kundeklausulen gøres gældende i højst 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør.

12.5 Virksomheden kan opsige kundeklausulen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned.

12.6 Hvis Funktionæren overtræder kundeklausulen, skal Funktionæren betale en konventionalbod til Virksomheden på 100.000 kr. pr. overtrædelse. Betaling af konventionalbod bringer ikke kundeklausulen til ophør. Funktionæren skal erstatte Virksomhedens tab ved overtrædelse af kundeklausulen, i det omfang tabet overstiger konventionalboden.

13. Varighed

13.1 Ansættelsesforholdet begynder den [dato] og ophører uden varsel med udgangen af den måned, hvori Funktionæren fylder 70 år.

13.2 De første 3 måneder af ansættelsesforholdet betragtes som en prøveperiode, hvor Funktionæren og Virksomheden kan opsige ansættelsesforholdet med mindst 14 dages skriftligt varsel. Opsigelse skal ske så betids, at Funktionærens fratrædelse kan ske inden udløbet af de 3 måneder.

13.3

[1: Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører uden varsel den [dato]. Efter en eventuelt aftalt prø-veperiode kan Funktionæren opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb. Efter en eventuelt aftalt prøveperiode kan Virksomheden opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb i de første 6 måneder af ansættelsesfor-holdet og derefter med 3 måneders skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb, idet varslet for¬højes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Opsigelse skal ske så betids, at fra-træden med det varsel, der gælder for en ansættelsesperiode, kan ske inden periodens udløb. Opsigelse skal meddeles skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.]

[2: Ansættelsesforholdet er tidsubegrænset. Efter en eventuelt aftalt prøveperiode kan Funktionæren opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb. Efter en eventuelt aftalt prøveperiode kan Virksomheden opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb i de første 6 måneder af ansættelsesforholdet og derefter med 3 måneders skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udløb, idet varslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Opsigelse skal ske så betids, at fratræden med det varsel, der gælder for en ansættelsesperiode, kan ske inden periodens udløb. Opsigelse skal meddeles skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.]

14. Andre vilkår

14.1 [1: Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af kollektive overenskomster eller aftaler.]

[2: Ansættelsesforholdet er omfattet af [kollektive overenskomster eller aftaler] indgået mellem [navn] og [navn].]

14.2

[1: Hvis der opstår en uenighed mellem Funktionæren og Virksomheden, som de ikke kan løse i mindelighed, afgøres uenigheden af en dansk domstol efter dansk ret.]

[2: Hvis der opstår en uenighed mellem Funktionæren og Virksomheden, som de ikke kan løse i mindelighed, afgøres uenigheden ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgifts­insti­tuttet vedtagne regler herom, som gælder ved indledningen af voldgiftssagen.


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
VIRK - Ansættelsesaftale for funktionærer

Ansættelsesaftale for funktionærer skabelon (VIRK) – få en gratis ansættelsesaftale for funktionærer skabelon fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
VIRK - Ansættelsesaftale for funktionærer
Download PDF file
Key Terms for
VIRK - Ansættelsesaftale for funktionærer

This contract outlines the terms and conditions for the sale and delivery of services by [Company Name] to business customers. It covers areas such as the agreement basis, service standards, pricing and payment, delivery timelines, warranties, liability, intellectual property rights, and confidentiality. The contract aims to clearly define the rights and obligations of both parties.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon