Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

VIRK - Eneforhandleraftale

Skabelon

1. Definitioner

1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav:

”Aftalen” betyder denne Eneforhandleraftale, inklusive Bilag A og Bilag B, som eventuelt ændret fra tid til anden i overensstemmelse med Aftalens punkt 15.1.

”Fortrolige Oplysninger” betyder alle oplysninger, som en Part giver til den anden Part i forbindelse med gennemførelsen af Aftalen, og som vedrører Partens forretning, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om økonomi, udvikling, produktion, markedsføring, salg, produkter, serviceydelser, kunder, leverandører, knowhow, forretningshemmeligheder og Aftalens vilkår.

”Området” betyder [et eller flere lande eller et eller flere områder i et land].

”Produkterne” betyder de af Leverandørens produkter, som til enhver tid fremgår af Aftalens Bilag A.

”Reservedelene” betyder de reservedele til Produkterne, som til enhver tid udbydes af Leverandøren.

”Varemærkerne” betyder alle varemærker, servicemærker, logoer, slogans, firmanavne, domænenavne og andre kendetegn, som Leverandøren bruger i forbindelse med Produkterne eller Reservedelene.

2. Eneforhandlingsret

2.1 Leverandøren giver hermed Eneforhandleren eneret til at forhandle Produkterne i Området på de vilkår, som fremgår af Aftalen.

2.2 Eneforhandleren har ret til at betegne sig som autoriseret eneforhandler af Produkterne i Området, men må ikke indgå aftaler på Leverandørens vegne eller på anden måde forpligte Leverandøren.

2.3 Eneforhandleren må ikke: (i) aktivt sælge Produkterne eller Reservedelene uden for Området, (ii) sælge produkter eller reservedele, der konkurrerer med Produkterne eller Reservedelene, så længe Aftalen er i kraft, dog maksimalt i 5 år fra Aftalens ikrafttræden, eller (iii) ændre Produkterne, Reservedelene eller deres emballage uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.

2.4 Leverandøren må ikke aktivt sælge Produkterne i Området til andre end Eneforhandleren eller tillade at andre gør det, uden Eneforhandlerens forudgående skriftlige samtykke.

2.5 Leverandøren har ret til at tilføje produkter til eller slette Produkter fra Aftalens Bilag A og til at ændre Produkterne og Reservedelene med [tal] dages forudgående skriftligt varsel til Eneforhandleren.

3. Eneforhandlerens forpligtelser

3.1 Eneforhandleren skal markedsføre Produkterne i Området på den måde, som Parterne nærmere aftaler. Eneforhandleren skal bruge Leverandørens markedsføringsmaterialer eller egne markedsføringsmaterialer, der er godkendt af Leverandøren.

3.2 Eneforhandleren skal opretholde et lager af Produkterne og Reservedelene, der er tilstrækkeligt til at opfylde kundernes behov for Produkterne og Reservedelene i Området inden for rimelig tid.

3.3 Eneforhandleren skal opretholde en før- og eftersalgsservice for Produkterne, der er egnet til at betjene kunderne i Området på en professionel måde, herunder med hensyn til tilbud, ordreoptagelse, reparation og service. Eneforhandleren skal have et kompetent og erfarent salgspersonale og teknisk personale.

3.4 Eneforhandleren skal levere kvartårlige rapporter til Leverandøren om sine markedsførings- og salgsaktiviteter for Produkterne i Området. Rapporten for et kalenderkvartal skal leveres til Leverandøren senest [tal] dage efter kvartalets udløb.

3.5 Eneforhandleren skal levere sin årsrapport til Leverandøren senest [tal] måneder efter regnskabsårets udløb, herunder oplysninger om omsætning og lager af hvert enkelt Produkt og Reservedelene.

3.6 Eneforhandleren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt over sit lager af Produkter og solgte Produkter til brug i forbindelse med eventuel tilbagekaldelse af Produkter. Oversigten skal for hvert enkelt Produkt oplyse serienummer og, hvor Produktet er solgt, kundens navn, adresse og salgsdato.

3.7 Senest [tal] dage forud for begyndelsen af hvert kalenderkvartal skal Eneforhandleren levere en prognose til Leverandøren over den mængde af hvert enkelt Produkt, som Eneforhandleren forventer at købe hos Leverandøren i den følg­ende [tal] måneders periode. Prognosen er ikke bindende for Parterne.

3.8 Den mindstemængde af hvert enkelt Produkt, som Eneforhandleren skal købe hos Leverandøren i uopsigelighedsperioden efter Aftalens punkt 14.2 fremgår af Aftalens Bilag B. Senest [tal] dage forud for begyndelsen af hver efterfølgende [tal] måneders periode skal Parterne i god tro aftale den mindstemængde af hvert enkelt Produkt, som Eneforhandleren skal købe hos Leverandøren i [tal] måneders perioden. Bilag B opdateres løbende i overensstemmelse med Parternes aftale.

3.9 Eneforhandleren fastsætter selv sine salgspriser for Produkterne og Reservedelene, men skal holde Leverandøren informeret om salgspriserne.

4. Leverandørens forpligtelser

4.1 Leverandøren skal levere de Produkter og Reservedele, som Eneforhandleren bestiller hos Leverandøren. Leverandøren skal være i stand til at levere Reservedele til et Produkt i en periode på [tal] år efter, at det sidste Produkt er leveret til Eneforhandleren.

4.2 Leverandøren skal levere markedsføringsmaterialer for Produkterne på [sprog] til Eneforhandleren. Eventuel oversættelse til andre sprog foranlediges og bekostes af Eneforhandleren. Leverandøren bestemmer omfanget og arten af markedsføringsmaterialerne.

4.3 Leverandøren skal levere teknisk support for Produkterne pr. telefon og e-mail inden for Leverandørens normale åbningstid. Leverandøren skal endvidere levere teknisk dokumentation om Produkterne på [sprog] til Eneforhandleren og opdatere dokumentationen efter behov. Eventuel oversættelse til andre sprog foranlediges og bekostes af Eneforhandleren.

4.4 I det omfang Leverandøren finder det nødvendigt, træner Leverandøren Eneforhandlerens personale i markedsføring, salg, reparation og service af Produkterne. Leverandøren bestemmer omfang, art og hyppighed af eventuel træning. Hver Part bærer egne omkostninger i forbindelse med eventuel træning.

4.5 Leverandøren skal sikre, at Produkterne og Reservedelene overholder alle lovgivningsmæssige krav i Området og skal indhente alle godkendelser af Produkterne og Reservedelene, som er lovpligtige i Området.

5. Indkøbsordrer og -bekræftelser

5.1 Køb af et Produkt eller en Reservedel gennemføres ved, at Eneforhandleren sender en skriftlig indkøbsordre til Leverandøren. En indkøbsordre er ikke bindende for Leverandøren, før Leverandøren har sendt en skriftlig bekræftelse af indkøbsordren til Eneforhandleren. Leverandøren skal bekræfte eller afvise en indkøbsordre senest [tal] dage efter at have modtaget den. I modsat fald anses Leverandøren for at have bekræftet indkøbsordren.

5.2 Alle indkøbsordrer på et Produkt eller en Reservedel skal som minimum indeholde følgende oplysninger: (i) En henvisning til Aftalen, (ii) indkøbsordredato, (iii) indkøbsordrenummer, (iv) varenummer, (v) mængde, (vi) pris, (vii) leveringsadresse og (viii) leveringsdato.

6. Levering

6.1 Leverandøren skal levere et Produkt eller en Reservedel til Eneforhandleren inden for en gennemløbstid på [tal] dage fra modtagelse af Eneforhandlerens indkøbsordre.

6.2 Leveringsbetingelserne for Produkter og Reservedele, der købes og sælges under Aftalen, er [leveringsbetingelse] i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms.

6.3 Hvis levering af et Produkt eller en Reservedel er forsinket med [tal] dage eller mere, har Eneforhandleren ret til skriftligt at forlange, at Leverandøren leverer inden for en frist på mindst [tal] dage. Hvis Leverandøren ikke leverer Produktet eller Reservedelen inden fristens udløb, har Eneforhandleren ret til at ophæve købet af Produktet eller Reservedelen.

6.4 Eneforhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering af et Produkt eller en Reservedel end dem, der fremgår af Aftalens punkt 6.3.

7. Pris og betalingsbetingelser

7.1 Priserne for Produkterne og Reservedelene fremgår af Leverandørens til enhver tid gældende prisliste. Leverandøren har til enhver tid ret til at ændre gældende priser med [tal] dages forudgående skriftligt varsel til Eneforhandleren.

7.2 Betalingsbetingelserne for Produkter og Reservedele, der købes og sælges under Aftalen, er [betalingsbetingelser]. Hvis Eneforhandleren undlader at betale en korrekt udstedt faktura rettidigt, har Leverandøren ret til at opkræve rente på [tal] % p.a. af det udestående beløb fra forfald og til betaling.

8. Garanti

8.1 Leverandøren garanterer, at et Produkt eller en Reservedel vil være fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i en periode på [tal] måneder fra levering. For sliddele såsom [sliddele] gælder garantien dog kun i [tal] måneder fra levering.

8.2 Leverandøren skal efter eget valg og for egen regning reparere eller ombytte et defekt Produkt eller Reservedel inden rimelig tid, forudsat at Eneforhandleren informerer Leverandøren skriftligt om garantikravet uden ugrundet ophold og inden for garantiperioden.

8.3 På Leverandørens anmodning skal Eneforhandleren for egen regning og risiko returnere et defekt Produkt eller Reservedel til Leverandøren. Når Leverandøren har afsluttet en reparation eller ombytning under garanti, bliver et returneret defekt Produkt eller Reservedel Leverandørens ejendom.

8.4 Alle reparationer og ombytninger, som udføres under garanti, er omfattet af garanti i [tal] dage efter, at reparationen eller ombytningen er afsluttet, eller - hvis længere - i det antal dage, som er tilbage af garantiperioden på det originale Produkt eller Reservedel.

8.5 Garantien i Aftalens punkt 8 omfatter ikke fejl eller mangler, der følger af: (i) almindeligt slid og forring­else, (ii) ulykke eller anden udefrakommende årsag, (iii) ukorrekt opbevaring, installation, service, vedligeholdelse eller brug, og (iv) reparationer eller ændringer, der ikke er godkendt af Leverandøren.

8.6 Eneforhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved et Produkt eller en Reservedel end dem, der fremgår af Aftalens punkt 8.

9. Produktansvar

9.1 Leverandøren er ansvarlig for død, personskade eller tingskade, som forårsages af en defekt i et Produkt eller en Reservedel, efter gældende lovgivning.

9.2 Parterne skal hver især opretholde en produktansvarsforsikring med en forsikringssum på [beløb og valuta] pr. skade og [beløb og valuta] pr. forsikringsår, så længe Aftalen er i kraft og i [tal] år derefter.

10. Leverandørens enerettigheder

10.1 Leverandøren har ejendomsretten til Varemærkerne og al goodwill forbundet med Varemærkerne.

10.2 Eneforhandleren må ikke registrere eller søge at registrere Varemærkerne eller varemærker m.v., der kan forveksles hermed.

10.3 Eneforhandleren har en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig ret til at bruge Varemærkerne i forbindelse med markedsføring, salg, reparation og service af Produkterne i Området.

10.4 Eneforhandleren skal overvåge Området med henblik på at konstatere eventuelle krænkelser af Varemærkerne eller andre enerettigheder, som tilhører Leverandøren. Hvis Eneforhandleren bliver opmærksom på, at en tredjepart faktisk eller potentielt krænker Leverandørens enerettigheder, skal Eneforhandleren straks meddele det til Leverandøren. Eneforhandleren må ikke kontakte eller tage retsskridt imod tredjeparten uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke. Eneforhandleren skal på Leverandørens anmodning samarbejde med Leverandøren i krænkelsessager for Leverandørens regning.

11. Tredjeparts enerettigheder

11.1 Hvis Eneforhandleren modtager et krav om eller på anden måde bliver bekendt med, at Produktet eller en Reservedel krænker et patent, design, varemærke eller anden enerettighed, som tilhører tredjepart, skal Eneforhandleren omgående informere Leverandøren herom.

11.2 Leverandøren har ret til for egen regning at deltage i forsvaret af et krav, som fremsættes mod Eneforhandleren, og som går ud på, at et Produkt eller en Reservedel krænker et patent, design, varemærke eller anden enerettighed, som tilhører tredjepart (”Krav”).

11.3 Leverandøren skal holde Eneforhandleren skadesløs for alle rimelige omkostninger og erstatninger, som Eneforhandleren påføres som følge af et Krav, hvis der afsiges en endelig dom imod Eneforhandleren. Leverandøren skal kun betale de omkostninger, der er forbundet med et forlig af et Krav, hvis forliget gennemføres med Leverandørens samtykke.

11.4 Hvis der nedlægges forbud imod brug af et Produkt eller en Reservedel, som er købt og solgt under Aftalen, skal Leverandøren efter eget valg og for egen regning: (i) ombytte det krænkende Produkt eller Reservedel med et passende erstatningsprodukt eller -reservedel, der ikke krænker, (ii) ændre det krænkende Produkt eller Reservedel, så det ikke længere krænker, (iii) sikre Eneforhandleren og Eneforhandlerens kunder ret til at fortsætte med at bruge det krænkende Produkt eller Reservedel, eller (iv) tilbagetage det krænkende Produkt eller Reservedel og refundere det beløb, som Eneforhandleren har betalt til Leverandøren for Produktet eller Reservedelen, med et rimeligt fradrag for den faktiske brug, Eneforhandleren eller Eneforhandlerens kunder har gjort af Produktet elle Reservedelen.

11.5 Eneforhandleren har ikke andre rettigheder i anledning af et Produkt eller en Reservedels krænkelse af tredjeparts rettigheder end dem, der fremgår af Aftalens punkt 11.

12. Fortrolighed

12.1 En Part skal bevare alle Fortrolige Oplysninger, som opnås fra den anden Part i forbindelse med gennemførelsen af Aftalen, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål end at gennemføre Aftalen uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke.

12.2 Forpligtelserne i Aftalens punkt 12.1 gælder ikke for Fortrolige Oplysninger, der er almindeligt tilgængelige for offentligheden, opnås af en Part i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af en Part uden brug af den anden Parts Fortrolige Oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1 En Part skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af et vilkår i Aftalen, hvis det skyldes begivenheder, som er uden for Partens rimelige kontrol (force majeure). Hvis en sådan begivenhed vedvarer i [tal] dage eller mere, har den Part, der ikke er påvirket af begivenheden, ret til at opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse til og uden ansvar over for den Part, der er påvirket af begivenheden.

13.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen skal Leverandørens samlede ansvar under Aftalen over for Eneforhandleren ikke overstige [beløb og valuta]. Leverandøren skal i ingen tilfælde være ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe erstatningsprodukter eller -ydelser.

14. Varighed

14.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og vedvarer, indtil den bringes til ophør efter Aftalens punkt 14.2 eller 14.3.

14.2 Aftalen er uopsigelig i [tal] måneder efter ikrafttræden og kan herefter opsiges af en Part uanset årsag med [tal] måneders skriftligt varsel til den anden Part.

14.3 En Part kan ophæve Aftalen med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af Aftalen senest [tal] dage efter at have modtaget meddelelse om misligholdelsen. Væsentlig misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til: (i) manglende overholdelse af et vilkår i Aftalen, (ii) manglende overholdelse af mindstekøbsforpligtelser, som Parterne aftaler i medfør af Aftalens punkt 3.8, (iii) forsøg på at ugyldiggøre Varemærkerne eller andre enerettigheder, som tilhører Leverandøren, og (iv) en Parts betalingsstandsning, konkurs, likvidation, akkord e.l.

14.4 Ved Aftalens ophør af andre årsager end Leverandørens væsentlige misligholdelse af Aftalen skal Eneforhandleren ikke være berettiget til erstatning for tabt salg, investeringer eller goodwill. Eneforhandleren fraskriver sig hermed ethvert krav, som Eneforhandleren måtte have på sådan erstatning efter gældende lovgivning eller retspraksis.

14.5 Eneforhandleren har ret til at sælge sit varelager af Produkter og Reservedele i Området på ikke-eksklusiv basis i en periode på [tal] måneder efter Aftalens ophør, medmindre Leverandøren køber Eneforhandlerens lager af kurante Produkter og Reservedele til den pris, som Eneforhandleren oprindeligt har betalt for Produkterne og Reservedelene. Eneforhandleren skal opfylde Aftalens vilkår i eftersalgsperioden. Leverandøren skal informere Eneforhandleren skriftligt senest [tal] dage før Aftalens ophør, hvis Leverandøren ønsker at købe Eneforhandlerens lager af kurante Produkter og Reservedele.

15. Andre vilkår

15.1 Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende Eneforhandlerens eneret til at forhandle Produkterne i Området. Vilkår i Eneforhandlerens indkøbsordrer eller andre dokumenter eller i Leverandørens ordrebekræftelser eller andre dokumenter, som strider mod vilkår i Aftalen, er ikke gældende, medmindre de er aftalt skriftligt af Parterne. Aftalen kan kun ændres ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter.

15.2 Eneforhandleren må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til tredjepart uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke. Leverandøren kan frit overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til tredjepart uden Eneforhandlerens samtykke.

15.3 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter [land] ret med undtagelse af lovvalgsregler.

15.4 Bestemmelserne i Aftalens punkt 3.6, 4.1, 2. punktum, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 13.2, 14.4, 14.5, 15.3 og 15.4 forbliver i kraft efter Aftalens ophør uanset årsag.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
VIRK - Eneforhandleraftale

Skabelon til aftaler imellem en leverandør og en forhandler om eneforhandlerret. Download en gratis og fyldestgørende eneforhandleraftale (VIRK) med Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
VIRK - Eneforhandleraftale
Download PDF file
Key Terms for
VIRK - Eneforhandleraftale

This contract outlines the terms of a commercial agency agreement between a principal and an agent. The agent is granted exclusive rights to sell the principal's products within a specified geographic area and customer base. The contract details the obligations of both parties, including the agent's duty to promote sales, provide customer service, and protect the principal's interests. It also covers provisions for minimum sales targets, advertising and exhibitions, product inventory, subagents, commissions, non-compete, confidentiality, termination, compensation, and dispute resolution.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon