Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Konsulentaftale

Konsulentaftale

part of contract
part of contract

(Hver for sig kaldet ”Part” og samlet kaldet ”Parterne”)

Har dags dato indgået følgende konsulentaftale (”Aftalen”) angående Konsulentens bistand til Selskabets projekt (”Projektet”), idet:

 • Selskabet ønsker at udfærdige Projektet, og
 • Konsulenten har de fornødne egenskaber til at udføre den/de opgave(r), som nærmere er beskrevet i Bilag A (”Opgaven”)

er Parterne blevet enige om følgende:

1. Aftalens omfang

1.1 Konsulenten skal udføre Opgaven for Selskabet på de vilkår, som fremgår af Aftalen samt beskrivelsen i Bilag A.

1.2 Konsulenten udfører Opgaven som enten i) selvstændig erhvervsdrivende, ii) freelancer eller iii) honorarmodtager. Der består således ikke noget arbejdsgiver/arbejdstager-forhold mellem Parterne.

1.3 Konsulenten er ikke berettiget til at indgå aftaler på Selskabets vegne eller på anden måde at forpligte Selskabet.

2. Pligter

2.1 Så længe Opgaven udføres, skal Konsulenten:

 • udføre Opgaven professionelt og i overensstemmelse med gældende lovgivning
 • afholde sig fra at krænke tredjeparters rettigheder
 • løbende rapportere om Opgaven til Selskabet på de tidspunkter og på den måde, som Parterne aftaler.
 • Omgående informere Selskabet, hvis Konsulenten forventer en væsentlig afvigelse fra Arbejdsbeskrivelsen, herunder samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af af­vigelsen, og hvordan afvigelsen og konsekvenser heraf kan afhjælpes eller minimeres.
 • for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre Opgaven. Dette kan bl.a. være udstyr, værktøjer og materialer.

2.2 Selskabet skal så længe Opgaven udføres:

 • være tilgængelig og give Konsulenten tilstrækkelig information og svar på spørgsmål til Opgavens udførelse
 • i nødvendigt omfang og for egen regning give Konsulenten adgang til personale og oplysninger.
 • betale eventuelle rater af vederlaget efter aftale
 • ikke tilbageholde eller forsinke godkendelse af en Milepæl uden rimelig grund

3. Vederlag

3.1 Som vederlag for Opgaven betaler Selskabet et honorar til Konsulenten på beløb kr. eksklusiv eventuel moms.

3.2 Parterne kan aftale, at betalingen af vederlaget skal betales i rater efter tilfredsstillende levering af hver Milepæl. Aftales ratebetaling ikke ved indgåelse af Aftalen, skal ratebetaling skriftligt aftales mellem Parterne i et tillæg til Aftalen.

3.3 Vederlaget er inklusive alle udgifter, som Konsulenten måtte blive påført i forbindelse med udførelsen af Opgaven, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.

3.4 Selskabet er ikke forpligtet til at betale for arbejde, som Konsulenten udfører uden for beskrivelsen i Bilag A, medmindre Selskabet skriftligt har godkendt arbejdet, inden det påbegyndes.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 Ejendomsretten til ethvert resultat af Opgaven, herunder materialer, know-how, forretningshemmeligheder, opfindelser, design, patenter, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, overgår automatisk til Selskabet, i takt med, at vederlaget betales til Konsulenten.

4.2 Konsulenten skal således på Selskabets forlangende udlevere ethvert resultat af Opgaven eller løbende arbejde, som Konsulenten er i besiddelse af eller råder over. Konsulenten skal foretage de hand­linger, som rimeligvis er nødvendige for at sikre Selskabets ejerskab, for Selskabets regning.

5. Varighed

5.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og ophører, når Opgaven er færdiggjort, medmindre Aftalen opsiges eller ophæves tidligere.

5.2 Opgaven skal anses for færdiggjort når Opgaven er skriftligt godkendt og accepteret færdiggjort af Selskabet. Selskabet må ikke unødigt eller på urimelig vis tilbageholde sin accept overfor Konsulenten.

5.3 Selskabet og Konsulenten kan opsige Aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med X arbejdsdages skriftligt varsel. Selskabet skal betale for det Arbejde, som Konsulenten har udført eller udfører, indtil Aftalen ophører, forudsat at arbejdet er udført i overensstemmelse med Aftalen og beskrivelsen af Opgaven.

5.4 En Part kan ophæve Aftalen omgående ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part væsentligt misligholdelser Aftalen, og ikke har afhjulpet den væsentlige misligholdelse inden X arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelsen eller årsagen til misligholdelsen fra den anden Part.

5.5 Uanset årsagen til Aftalens ophør skal Konsulenten inden rimelig tid udlevere det arbejde af Opgaven, som Konsulenten har udført, og som Selskabet har betalt for.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Parternes ansvar skal være begrænset til størrelsen af vederlaget. Dette skal dog ikke gælde for ansvar og skade opstået i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder, ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

6.2 Parterne er ikke ansvarlige over for hinanden for indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med Aftalen, medmindre tabet eller skaden er opstået som følge af en forsætlig handling fra den anden Part eller som følge af krænkelse af immaterielle rettigheder.

7. Fortrolighed

7.1 Alle oplysninger, som Konsulenten kommer i besiddelse af angående Selskabet i forbindelse med udførelsen af Opgaven, skal anses for strengt fortrolige og må ikke videregives til tredjepart eller anvendes til andet formål end at udføre Opgaven uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke.

7.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som Konsulenten kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som Konsulenten udvikler på egen hånd uden brug af Selskabets oplysninger eller iv) som Konsulenten er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

8. Øvrige vilkår

8.1 Aftalen (inklusiv Aftalens bilag) udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende Opgaven. Aftalen kan alene ændres ved et skriftligt tillæg, der skal godkendes og underskrives af begge Parter.

8.2 Selskabet har indgået Aftalen med Konsulenten i tillid til Konsulentens kompetencer. Konsulenten er derfor ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til andre, ligesom Konsulenten ikke kan lade Opgaven udføre af andre uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke.

8.3 Bestemmelser, der efter deres natur og/eller ordlyd forpligter Parterne efter Aftalens ophør, skal forblive i kraft efter Aftalens ophør uanset årsagen til ophøret.

8.4 Aftalen er underlagt dansk ret.

8.5 Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i [Angiv ret].

Bilag A

Beskrivelse af Opgave.

Projekt og Opgave

 • [Beskrivelse / Liste af individuelle opgaver]

Konsulenten skal opfylde følgende (del)Opgave(r):

 • [Beskrivelse / Liste af individuelle opgaver]

Milepæle

Konsulentens leveringer af milepæle skal falde på følgende datoer:

 • [Beskrivelse / Liste af individuelle opgaver]

Særlige betingelser

Følgende særlige betingelser er gældende:

 • [Indsæt, hvis særlige betingelser forekommer]


Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button