Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Forlig

Skabelon

Undertegnede myndige debitor:
Erkender at være følgende forfaldne beløb skyldig til følgende kreditor.
Det forfaldne krav er opgjort til følgende:

Kravet vedrører med forfalden rente på 8,05% som er beregnet fra __. Yderligere rente beregnes af det til enhver tid skyldige beløb, med en rentesats svarende til nationalbankens udlånsrente samt et rentetillæg på 8%.


Der er indgået aftale om månedlig afvikling af det skyldige beløb, med   pr. den 28. I måneden, svarende til samlet __.


Første betaling er den __.


Er der som betalingsmetode valgt PBS, kan første betaling tidligst ske den nærmeste 28. i måneden, forudsat at PBS tilmeldingen er sket senest den 12. i måneden. Er PBS tilmeldingen sket efter den 12. i måneden, vil første betaling først kunne ske den 28. Efterfølgende måned. Der beregnes renter i denne periode.


Den til enhver tid resterende restgæld vil være forfalden til betaling og eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl, såfremt en betaling udebliver til forfaldstidspunktet, debitor sælger eller pantsætter fast ejendom eller forretning, debitor afgår ved døden, der bliver foretaget arrest eller anden fogedforretning hos debitor, debitor tager ophold i udlandet, debitor standser sine betalinger, eller søger akkord eller moratorium. Debitor accepterer i den forbindelse at betale yderligere påløbne omkostninger, herunder befordring. Dette frivillige forlig kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens §478.


Der tages forbehold for kreditors eventuelle særlige rettigheder i henhold til kontrakt eller lignende.


Debitor er til enhver tid berettiget at indfri den samlede gæld. Dette kan ske ved at overføre beløbet til nedenstående konto. Kreditor er kun forpligtet til at anerkende betalingen, såfremt debitor har angivet sit sagsnummer korrekt ved betalingen.


Betaling kan ske til: ___

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Forlig

Forlig er en enighed mellem to parter, og bruges til at undgå retssager og eskalerende tvister. Download en gratis forlig skabelon her.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Et forlig er, når to eller flere parter når frem til enighed om, hvordan tvist skal løses. På den måde kan man afslutte en sag uden dom. Da et forlig er juridisk bindende, har det samme vægt som en dom eller en kontrakt, hvis det er indgået og godkendt af en domstol.

Man indgår typisk et forlig, hvis man ikke har interesse i en retssag, enten fordi det er for besværligt, fordi det er for dyrt eller fordi procesrisikoener for høj. De er typisk en forudsætning, at en eller begge parter strækker sig og imødekommer hinanden. Det er i øvrigt også god advokatskik at mægle en fælles aftale for parterne, før man går videre til en retssag. Reglerne for den slags er beskrevet i retsplejeloven.

Indgår man et forlig i en civil retssag, kalder man det et retsforlig. Dermed afsluttes sagen hurtigt og effektivt. I modsætning til en dom kan et forlig dog ikke ankes, i kraft af at den er juridisk bindende.

Frivilligt forlig (afdragsordning)

Det hænder af og til, at en person ikke vil have mulighed for at betale sine regninger til tiden. Der kan man indgå et frivilligt forlig, således at skyldneren slipper for rykkegebyrer, inkasso, afdragsordninger med fogedretten og i sidste ende RKI eller blive erklæret konkurs. Der vil man oprette en form for gældsbrev eller en skyldnererklæring, kaldet et frivilligt forlig med afdragsordning. Her finder du en skabelon over en sådan type kontrakt.


I sin reneste form er et frivilligt forlig med afdragsordning et gældsbrev, der afgør, hvordan et beløb skal tilbagebetales. Der findes dog to grundlæggende typer af frivillige forlig: et gældsbrev hvor debitor ikke afdrager på sin gæld eller et frivilligt forlig, hvor kreditor afkræver betaling. 

I førstenævnte vil et frivilligt forlig almindeligvis indeholde en opgørelse over gældens størrelse (i kroner og ører) og en aftale om afdragsordningen (at vedkommende betaler så og så meget hver måned, eksempelvis). Derudover kan man vælge at inddrage aftaler om renter og en tvangsfuldbyrdelsesklausul, der klargør reglerne, hvis en udbetaling udebliver eller en frist overskrides. Hermed sikrer man sig, at man kan inddrive sin gæld, hvis aftalen bliver misligholdt.  

Sidst men ikke mindst er det en god idé at modtage aftalen underskrevet, således der ikke kan være tvivl om aftalens gyldighed, hvis det alligevel skulle komme til en retssag. Det er nødvendigt, hvis man vil undgå at gælden bliver forældet. Gæld kan nemlig blive forældet og dermed ugyldig, hvis ikke du kontinuerligt får en underskrift på gældens eksistens. Ved at bruge Contractbook, kan du sætte en påmindelse, således at du altid får besked om, når det er tid til at forny aftalen.

Fordele ved et frivilligt forlig

Fordele ved et frivilligt er, at du viser god vilje overfor skyldneren ved at give vedkommende en reel mulighed for at komme ud af sin gæld. Det kan være fordelagtigt, hvis du ønsker et fortsat samarbejde eller vil holde på en kunde, der er ude i midlertidige økonomiske problemer.

Denne venlige og imødekommende gestus skulle desuden gøre det mere tilforladeligt at inddrive gælden på et senere tidspunkt. Samtidig undergår man selv at bruge flere resurser, og man opnår samtidig et godt fundament for at inddrive sin gæld.

Har man selv gæld, kan det være en god idé at holde øje med, at man ikke bliver pålagt højere renter eller andre gebyrer oveni ens i forvejen ubetalelige gæld. Samtidig skal man gerne kunne overholde den afdragsaftale, man indgår ved det frivillige forlig. Det kan man udforme som en gældsanering.

Gennemfører man at kræve gæld, man det ende med inkasso, fogedretten og i sidste ende tvangsauktioner.

Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Forlig
Download PDF file
Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon