Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Erhvervslejekontrakt

Skabelon

Har indgået følgende erhvervslejekontrakt (”Aftalen”) vedrørende Lejemålet.

1. Lejemålet

1.1 Lejemålet er beliggende Adresse, Post nr., By og udgør samlet XX m2.

1.2 Angiv evt. nærmere beskrivelse af lejemålet

1.3 Lejemålet skal benyttes til Angiv formål og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

1.4 Lejer er i enhver henseende ansvarlig for, at der hverken i eller fra Lejemålet udøves virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter. Lejer påtager sig desuden alene ansvaret og risikoen for, at der ved Lejemålets indgåelse samt derefter kan opnås de fornødne offentlige tilladelser til den af Lejeren ønskede anvendelse af Lejemålet.

1.5 Lejer må ikke foretage eller udøve forurenende aktivitet på ejendommen eller i Lejemålet. Det forudsættes, at benyttelsen af Lejemålet ikke medfører lugt, støj eller på anden måde nogen form for gene eller ulempe for ejendommens eller Lejemålets øvrige beboere eller naboer.

1.6 Lejer må ikke uden Udlejers godkendelse foretage ændringer af bygningsmæssig karakter, herunder ændre indretning, og sådanne eventuelle ændringer skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i Lejemålet, jf. Erhvervslejelovens § 37, samt ret til efter Udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af Lejemålet, jf. Erhvervslejelovens § 8, stk. 2.

2. Lejemålets begyndelse og ophør

2.1 Lejemålet begynder den XX / XX - X og varer, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne med X måneders forudgående varsel til fraflytning den 1. i en måned.

2.2 På overtagelsesdagen eller på et andet aftalt tidspunkt gennemgår Udlejeren og Lejer sammen Lejemålet med henblik på at konstatere, hvorvidt der påhviler Udlejeren mangler at udbedre. Synlige mangler ved Lejemålet skal påtales af Lejer senest to uger efter Lejemålets overtagelse.

2.3 Udlejer udarbejder en mangelliste, som sendes til Lejer. Lejerens eventuelle indsigelser mod mangellisten skal meddeles Udlejeren senest 8 dage efter, at mangellisten er kommet frem til Lejeren, og Udlejeren har ret og pligt til på egen foranstaltning at afhjælpe de påtalte mangler hurtigst muligt.

2.4 Lejeren er forpligtet til at give Udlejeren eller dennes repræsentant adgang til Lejemålet indenfor normal arbejdstid med henblik på at udføre eventuelle afhjælpningsarbejder.

2.5 Ved Lejemålets ophør er Lejer forpligtet til, såfremt det ønskes af Udlejer, at sørge for fornøden retablering af Lejemålet uden udgift for Udlejer.

2.6 Udlejer er berettiget til at opsige denne Aftale med X dags varsel såfremt lejer groft misligholder de gældende vilkår, herunder eventuelle husregler, eller misligholder sine lejeindbetalinger.

3. Leje og depositum

3.1 Den årlige leje er aftalt til XXX kr.

3.2 Lejen betales månedsvist forud, første gang den XX/XX-X, der dækker perioden fra XX/XX-X og til XX/XX-X.

3.3 Senest X dage efter underskrift af nærværende Aftale betaler Lejeren et depositum svarende til X måneders leje, samt X måneders a conto beløb, i alt XX kr.

3.4 Samlet indbetales således XX kr. senest den XX/XX-X til Udlejer.

3.5 Depositum tjener til sikkerhed for Lejerens opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge nærværende Aftale, herunder lejebetalingerne, for Lejerens eventuelle gennemførelse af ombygningsarbejder og retablering af sådanne, samt til sikkerhed for Lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositummet forrentes ikke.

3.6 Udlejer skal anvise, hvor og hvordan lejebetalingen skal betales.

4. Regulering af lejen

4.1 Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. XX/XX-X ; første gang den XX kr. senest den XX/XX-X, med X % af foregående års leje.

4.2 Pålægges ejendommen eller Lejemålet nye eller øgede skatter og/eller afgifter, efter lejemålets begyndelse, også sådanne udgifter der skyldes ejendommens højere ansættelse i ejendomsværdi, kan udgiftsforhøjelsen kræves betalt gennem en forhøjelse af Lejen.

5. Vand, varme-, varmtvands- og elforsyning og fællesudgifter

5.1 Udover lejen betaler Lejeren en forholdsmæssig andel af udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand efter måler og haneandele.

5.2 Lejeren betaler et aconto bidrag til dækning af sin andel af forventede udgifter, der erlægges senest samtidig med lejen. Aconto beløbet er for øjeblikket fastsat til XX kr. pr. måned.

5.3 Herudover betaler Lejeren lejemålets forholdsmæssige andel i ejendommens fællesudgifter samt skatter og afgifter, herunder fx:

• Alle ejendommens skatter og afgifter, herunder dækningsafgift m.v.

• Udgifter til drift, vedligeholdelse og renholdelse (herunder snerydning) af fælles udenomsarealer, herunder fortove, gangarealer, kørearealer, gårdarealer, parkeringsarealer og beplantning.

• Udgifter til renholdelse og vinduespolering af fælles bygningsarealer, herunder trapper og kældre.

• Andre drifts-, rengørings- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende fælles anlæg, herunder el-udgifter til fælles belysning og andre anlæg.

• Udgifter til renovation, leje af container og andet renovationsudstyr m.v.

• Udarbejdelse af regnskab.

5.4 Regnskab over de ovenfornævnte omkostninger opgøres én gang årligt ved udløbet af driftsåret og fordeles på de enkelte lejemål i forhold til de af Udlejeren fastsatte fordelingsprincipper, der p.t. er efter areal. Regnskabsåret for fællesudgifter er ved nærværende Aftale indgåelse fra den XX til den XX.

5.5 Ovennævnte fællesudgifter fordeles på de enkelte lejemål efter bruttoarealet. Fordelingstallet for driftsudgifter er p.t. XX/XX.

5.6 Udlejer er berettiget til hos Lejer at kræve refusion af alle senere tilkomne skatter og afgifter af enhver art, som måtte blive pålagt, uanset disse er en følge af stigning i ejendoms- eller grundværdi.

6. Det lejedes stand

6.1 Lejemålet overtages nyistandsat og indflytningsklar stand.

6.2 Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning.

6.3 Mangler, som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Lejeren ved Lejemålets aflevering, kan ikke påberåbes af Lejer, hvis Lejeren ikke i løbet af 4 uger efter Lejemålets påbegyndelse meddeler Udlejeren, at Lejer vil gøre disse gældende. Dette skal dog ikke inkludere installationer, som efter lovgivningen ikke er installeret eller opsat korrekt, men som alligevel er funktionelle (fx elinstallationer, ventilatorer og lign.).

7. Vedligeholdelse og forandring af Lejemålet

7.1 Den indvendige vedligeholdelse af Lejemålet påhviler Lejeren.

7.2 Lejeren er pligtig til at sørge for, at Lejers ansatte personer som andre, der får adgang til Lejemålet, omgås dette forsvarligt og er erstatningspligtig for enhver skade, som sådanne personer måtte påføre Lejemålet.

7.3 Ejendommens udvendige vedligeholdelse påhviler Udlejeren.

7.4 Lejeren må ikke uden Udlejerens skriftlige samtykke foretage forandringer, gennembrydninger eller fastgørelse til det ejendommen tilhørende, herunder til gulve, vægge, lofter, vinduer, døre og installationer af enhver art. Udlejeren må dog ikke uden rimelig grund nægte samtykke til forandringer.

7.5 Selvom Udlejerens meddeler tilladelse, kan Udlejer ved Lejemålets ophør forlange, at de pågældende installationer forbliver i Lejemålet uden vederlag til Lejer, eller at disse fjernes, og efterreparationer i denne forbindelse betales af Lejeren.

8. Fraflytning og aflevering

8.1 Da Lejemålet overtages nyistandsat, skal Lejeren ved Lejemålets fraflytning aflevere Lejemålet i samme stand (dog ikke medtaget almindelig slid og ælde). Det vil blandt andet sige, at Lejemålet skal afleveres i nymalet stand samt med nybehandlede gulve.

8.2 Alle nøgler skal ved Lejemålets ophør afleveres til Udlejer. Såfremt Lejer ikke afleverer samtlige udleveret nøgler, skal Lejeren betale alle omkostninger til omkodning og eventuel udskiftning af låse, herunder nye nøgler.

8.3 Udlejer og Lejer aftales et tidspunkt for gennemgang ved fraflytningen af Lejemålet senest 4 uger før Lejer skal fraflytte Lejemålet. Mangler som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Udlejer ved Lejemålets aflevering kan ikke påberåbes af denne, hvis Udlejeren ikke i løbet af 4 uger efter fraflytningen meddeler Lejeren, at Udlejer vil gøre manglerne gældende. Dette gælder dog ikke, hvis Lejer har handlet svigagtigt.

8.4 Lejerens forpligtelse til istandsættelse af Lejemålet ved Lejemålets fraflytning skal være tilendebragt inden for udløbet lejeperioden. Har Lejer fraflyttet Lejemålet uden at have opfyldt sin istandsættelsesforpligtelse i henhold til nærværende Aftale, har udlejer ret til at foretage istandsættelse af Lejemålet for Lejers regning samt kræve leje m.v. i henhold til nærværende Aftale i istandsættelsesperioden.

8.5 Istandsættelsesarbejder må kun udføres af momsregistrerede, faguddannede håndværkere.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Lejen og alle øvrige betalinger i henhold til nærværende Aftale, herunder depositum, aconto beløb mv., tillægges moms med den til enhver tid gældende sats, p.t. 25%. Momsen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende Aftale.

9.2 Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade Aftalen tinglyse på ejendommen, således at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser. Desuden skal tinglysningen af Aftalen respektere fremtidige på ejendommen tinglyste pantehæftelser og servitutstiftende deklarationer (med eller uden pant) på ejendommen.

9.3 Såfremt Aftalen tinglyses, er Lejer ved lejemålets ophør pligtig til for egen regning at lade den aflyse og tilstille Udlejer en kopi af aflysningspåtegningen.

9.4 Lejemålet er ikke erhvervsbeskyttet.

9.5 Parterne bærer hver deres omkostninger ved Aftalens oprettelse.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Erhvervslejekontrakt

Få en gratis kontraktskabelon til erhvervslejekontrakter. Se et eksempel på en erhvervslejekontrakt. Download som PDF eller ret direkte i Contractbook

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Hos Contractbook finder du mange lejekontrakt skabeloner til både erhverv og beboelse. En lejekontrakt regulerer forholdet mellem en lejer og en udlejer af en ejendom.

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem en lejer og en udlejer. Den beskriver normalt forhold som varighed, lejemålets stand og størrelsen på det pengebeløb, lejer skal betale udlejeren. Når den er indgået, er den bindende for begge parter.

De mange regler som man skal overholde, hvis man vil foretage udlejning af lejemål, er beskrevet i lejeloven. Er der i stedet tale om et salg, et lån eller en gave, skal du bruge henholdsvis en salgsaftale, en låneaftale eller et gavebrev.

Hvordan fungerer en lejekontrakt?

Når man udlejer, afgiver man midlertidigt brugs- og råderetten til en genstand, en rettighed eller en lejlighed mod en modydelse, som typisk er et fast månedligt pengebeløb. I dag vil man af og til støde på det engelske begreb "leasing". Der er dog ingen indholdsmæssig forskel på at lease eller at leje. Derfor er en lejeaftale og en leasingaftale grundlæggende én og samme ting.

Det er altid vigtigt, at man får udarbejdet en korrekt og juridisk gyldig lejekontrakt uanset om det er en lejekontrakt til erhverv eller beboelse. Som med alle andre kontrakter, udformer man en skriftlig version for at skabe en klar procedure og skærme sig imod fremtidige tvister.  Derfor skal en lejekontrakt, som alle andre kontrakter, skrives i et klart og tydeligt sprog, som begge parter forstår. En lejekontrakt skal endvidere være overskueligt sat op, så det er nemt at navigere i aftalens forskellige afsnit. Du kan læse mere om, hvordan du selv kan udforme en god og velskrevet kontrakt i vores gratis e-bog, Den gode kontrakt.

Man skal dog ikke gå i panik, hvis ikke man har en lejekontrakt på plads. Kontoudtog, depositum og eventuelt forudbetalt leje vil være rigelig med bevis for, at du lejer en bolig, selvom der ikke er en kontrakt på plads. Der kan dog opstå andre tvivlsspørgsmål undervejs, som man bør overveje.

Hvad skal der stå i en lejekontrakt?

Når man skriver en lejekontrakt, skal man først og fremmest kunne identificere aftalens parter. Derfor skal man medtage nogle grundlæggende oplysninger, som navn, adresse samt af og til også et CPR-nummer. Dertil vil der typisk indgå en række kontaktoplysninger, såsom e-mail og telefonnummer. Kontrakten indeholder naturligvis også startdatoen for overtagelsen af lejemålet.

Tidsbegrænset eller ubetinget lejekontrakt?

Hvis der er tale om en tidsbegrænset lejekontrakt, vil man også indskrive datoen for lejemålets ophør og under alle omstændigheder vil man specificere de specifikke aftaler for opsigelsesfristen. Det vil altså sige, at man gerne skal have klare aftaler for hele kontraktens varighed.

Opsigelsesdato

Det kan være en god idé at angive en opsigelsesdato, da man kun har nogle i lejeloven specifikt angivne grunde til at kunne opsige en lejekontrakt. Det kan være, hvis man selv skal bebo ejendommen, eller hvis kontrakten er blevet misligholdt. Man kan med andre ord ikke bare smide en lejer ud af den bolig, man ellers udlejer, hvis ikke man har en lovlig og gyldig grund.

Lejemålets størrelse og månedlige ydelse

I kontrakten skal man naturligvis også beskrive huslejens størrelse, foruden andre pengebeløb der skal betales til udlejeren. Det kan eksempelvis være depositum eller forudbetalt leje, som sikrer udlejeren i tilfælde af misligholdte aftaler. Bemærk desuden, at der er ret faste regler for fastsættelsen af huslejens størrelse, som det kan være rigtig dyrt at overtræde. Man skal blandt andet tage højde for boligreguleringsloven og se, hvad andre udlejere tager for lignende lejemål i området.

Slutteligt kan man eventuelt inddrage detaljer om årlige huslejestigninger samt aftaler angående udgifterne for vand, varme, el og gas. Her er det altid en god idé at være så præcis, som muligt.

Man skal desuden angive størrelsen på lejemålet, hvilket typisk er målt i kvadratmeter. Derudover skal man beskrive alt det inventar, der medfølger i tilfælde af, at lejemålet er møbleret. De fleste lejemål vil eksempelvis have vaskemaskiner eller køleskabe installeret. Dertil skal man angive, om der er fuld brugsret eller begrænset adgang til opbevaringsrum, fællesarealer, cykelskure og andet, der kunne tænkes at medfølge det konkrete lejemål.

Krav til vedligeholdelse

Slutteligt skal man yderligere angive eventuelle krav til vedligeholdelse af lejemålet. Inden man udlejer sin ejendom, er det vigtigt, at man laver en god beskrivelse af lejemålets beskaffenhed, så man undgår at blive anklaget for mangler. Om vendt kan det være svært at få erstatning for skader, hvis ikke man kan bevise, at de ikke er blevet påført i forbindelse med lejerens ophold. Generelt bør man være ret præcis i sine beskrivelse af den slags emner, da det netop er det, en kontrakt er til for. Du kan i øvrigt læse mere om de generelle regler for den gode kontrakt i denne artikel.

Specifikke forhold ved lejemål

Der vil altid være specifikke forhold ved et lejemål. Måske er der nogle særlige regler i ejendommen, som skal overholdes - eksempelvis at man ikke må holde kæledyr. Det kan også være, at der er særlige krav til fraflytning, typisk 14 dage før lejemålets ophør, således at udlejer har mulighed for at renovere og besigtige lejemålet, før en ny lejer flytter ind.

Se vores lejekontrakt skabeloner til erhverv og beboelse ovenfor, hvis du vil have et lidt mere konkret bud på, hvordan en lejekontrakt kan se ud. Du kan desuden oprette dig gratis på Contractbook, så du altid har styr på, hvor du opbevarer din kontrakt. Er man utilfreds med sin husleje, kan man kontakte huslejenævnet for en afgørelse.

Tidsbegrænset lejekontrakt

Mange udlejere laver en tidsbegrænset lejekontrakt på lige under 2 år for at forlænge dem ved udløb. Sådan en slags lejekontrakt kan blive betragtet som ulovlig eller ugyldig, da det anses for at være en omgåelse af reglerne. Du skal have en god grund til at udleje med en tidsbegrænset lejeperiode. Det kan være, hvis du er udstationeret eller er ude og rejse i forbindelse med ferie.

Der er dog andre og mere lempelige regler, hvis man udlejer et værelse i en ejendom, man selv bor i. Når man skal indgå en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at man har tegningsregel. Der er med andre ord stor forskel på, om du selv bor i lejemålet eller om du lejer en bolig ud, som ud ikke selv bor i, når du skal udforme en lejekontrakt.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Erhvervslejekontrakt
Download PDF file
Key Terms of
Erhvervslejekontrakt

This contract outlines the terms for leasing commercial premises between a landlord and tenant. It covers details such as the premises location and permitted use, tenancy start/end dates, rent amount and adjustments, security deposit, maintenance responsibilities, and procedures for vacating the premises. The landlord is leasing out a XX m2 property located at [ADDRESS] to be used for [PURPOSE] by the tenant. The initial annual rent is XX DKK paid monthly, with increases of X% each year starting on [DATE]. The tenant must also pay a portion of utilities, taxes, and common area maintenance costs. A security deposit equal to X months' rent plus X months' operating costs is required upfront.

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template