Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale

Skabelon

(herefter sammen kaldet ”Parternes” og hver for sig ”Part”)

HVOR

Denne ansættelseskontrakt (herefter kaldet ”Aftalen”) afløser og erstatter enhver tidligere aftale vedrørende ansættelse af Praktikanten, og udgør samtidig den fuldstændige aftaleregulering Parterne imellem i relation til ansættelsesforholdet.

Ved indgåelsen af nærværende Aftale anerkender Parterne, at ingen af Parterne kan støtte ret på nogen forudgående erklæring eller tilsagn, der ikke er kommet til udtryk i nærværende Aftale.

Praktikanten er enig i, at al firmakommunikation, herunder instruktioner og meddelelser i henhold til denne Aftale, på bindende vis kan gives på engelsk uden oversættelse til dansk.

1. TILTRÆDELSE OG JOBBESKRIVELSE

1.1. Med virkning fra den [tiltrædelsestidspunktet] (Tiltrædelsesdatoen) er Praktikanten ansat i Selskabet som månedslønnet praktikant.

1.2. Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører uden varsel den [ophørstidspunkt].

1.3. Nærværende Aftale er indgået som led i Praktikantens uddannelse [angiv uddannelse], og Praktikanten vil ved praktikforløbet optjene [antal] ETCS-point.

2. ARBEJDS- OG ANSVARSOMRÅDE

2.1. Praktikantens primære arbejdsopgaver udgøres af (men er ikke begrænset til):

[Indsæt arbejdsopgaver - EVT: Bidrage til den kommercielle udvikling af Selskabet, primært med fokus på salg og markedsføring]

Yderligere opgavebeskrivelse kan på ethvert tidspunkt tilføjes separat.

2.2. Praktikanten skal følge de anvisninger om arbejdets udførelse, som til enhver tid er gældende. På tiltrædelsestidspunktet referer Praktikanten til [Indsæt navn]

3. ARBEJDSTED OG ARBEJDSTID

3.1. Praktikantens normale arbejdssted er på Selskabets kontor i [indsæt sted].

3.2. Herudover må Praktikanten påregne rejse- og mødeaktivitet efter Selskabets nærmere anvisninger, herunder, men ikke begrænset til, Selskabets nuværende og fremtidige kunders forretningssteder, hvad enten i eller uden for Danmark.

3.3. Den forventede gennemsnitlige arbejdstid er omkring [indsæt antal timer] timer ugentligt, idet det ugentlige timetal dog kan variere fra uge til uge. Arbejdstiden skal placeres inden for normal kontortid, som er kl. 08:00 til 18:00, inklusiv en (ulønnet) halv times frokost.

3.4. Praktikanten er bekendt med, at der kan forekomme overarbejde, og at sådan overarbejde kan kræves erlagt uden for Selskabets normale kontortid.

4. LØN

4.1. Praktikantens månedsløn er aftalt til [indsæt løn].

4.2. Lønnen udbetales månedligt bagud senest den sidste hverdag i hver måned. Hvis den sidste hverdag er en helligdag, udbetales lønnen hverdagen før.

5. FRAVÆR GRUNDET SYGDOM OG ORLOV

5.1. Praktikanten skal uden ugrundet ophold anmelde fravær over for Selskabet på grund af sygdom. Anmeldelsen skal ske direkte til [indsæt navn] på telefon [indsæt telefonnummer] og e-mail [indsæt e-mail] i overensstemmelse med den til enhver tid for Selskabet gældende personalehåndbog. Undladelse heraf anses for misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan føre til bortvisning.

5.2. Praktikanten er berettiget til løn under sygdom.

5.3. Praktikanten har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsels-, fædre- og forældreorlov i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Under sådant fravær er Praktikanten berettiget til løn i det omfang – og kun i det omfang - dette følger af ufravigelige lovregler, herunder funktionærloven, barselsloven og dagpengeloven, eller dog svarende til den refusion, som Selskabet måtte være berettiget til efter Barselsfonden.

6. HELBREDSERKLÆRING

6.1. Praktikanten har oplyst ved ansættelsen ikke at lide af kronisk sygdom eller andet, der kan virke hæmmende på arbejdsevne eller -præstation

7. FERIE

7.1. Praktikanten er berettiget til 5 ugers ferie i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov. Selskabet overfører 12,5 % af månedslønnen til Feriekonto i overensstemmelse med Ferieloven § 24.

7.2. Parterne aftaler at fravige ferielovens § 15, stk. 2 og § 16, stk. 1 således, at varsling af hovedferien skal reduceres til en måned og således, at Selskabet altid kan kræve, at Praktikanten holder ferie i en opsigelsesperiode, jf. Ferielovens § 21.

7.3. Praktikanten er forpligtet til skriftligt at indrapportere afholdte feriedage og Feriefridage til [indsæt navn] per e-mail [indsæt e-mail].

8. IMMATRIELLE RETTIGHEDER, KNOW-HOW M.M.

8.1. Alle immaterielle rettigheder af enhver art til tekst, grafiske materialer, koncepter og andre frembringelser, herunder know-how, opfindelser, værker og lignende, som Praktikanten alene eller i samarbejde med andre måtte frembringe, opdage eller videreudvikle under ansættelsen, overdrages uanset form eller format uigenkaldeligt af Praktikanten til Selskabet og må ikke kopieres eller på anden måde fjernes fra Selskabets enerådighed. Vederlag for sådanne rettigheder er indeholdt i lønnen.

8.2. Ophavsrettigheder til software udviklet af Praktikanten som led i Praktikantens udførelse af sine arbejdsopgaver overgår vederlagsfrit til Selskabet uden begrænsninger. Ophavsretten til andre værker som Praktikanten skaber under ansættelsen er ligeledes Selskabets ejendom. Selskabet er uden begrænsninger berettiget til at ændre i ethvert værk omfattet af denne overgang, ligesom Selskabet er berettiget til uden begrænsninger af nogen art at videreoverdrage sådanne rettigheder til tredjemand. Ligeledes er Selskabet ikke forpligtet til at anvende disse rettigheder.

8.3. Praktikanten erklærer at ville underskrive ethvert dokument som efter Selskabets opfattelse måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt med henblik på at sikre Selskabets eller koncernforbundne selskabers rettigheder omfattet af denne bestemmelse.

8.4. Selskabet har eneret til og er berettiget til i enhver henseende at disponere over sådanne immaterielle rettigheder herunder bl.a. ved videreudvikling, ændring, produktion, gengivelse, videreoverdragelse, salg, licensgivning og lignende. Selskabet kan gøre brug af nærværende aftale i forbindelse med registrering o.l. af de omhandlede rettigheder. Praktikanten er således på ingen måde selv påtaleberettiget over for krænkelser af de immaterielle rettigheder.

8.5. Selskabet er ikke bundet af brugspligten i ophavsretslovens § 54.

9. OPSIGELSE

9.1. Opsigelse af ansættelsesforholdet skal både fra Praktikantens og Selskabets side ske i overensstemmelse med funktionærlovens regler.

9.2. Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører uden varsel den [ophørstidspunkt].

9.3. Uanset punkt 9.1 er der for den første måned aftalt prøvetid, hvor hver Part kan opsige ansættelsen med 14 dages varsel inden udløbet af prøvetiden.

9.4. Uanset punkt 9.1 kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet i tilfælde af Praktikantens sygdom i alt 120 dage i en periode på 12 sammenhængende måneder og under forudsætning af, at Praktikanten har oppebåret løn under sygdommen, med én måneds varsel til udgangen af en måned, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.

9.5. Opsigelse i ansættelsesperioden skal ske skriftligt.

9.6. Praktikanten skal holde Selskabet orienteret om sin til enhver tid værende bopæl, således at opsigelse fremsendt af Selskabet til den af Praktikanten senest opgivne adresse betragtes som opsigelse med lovligt og gyldigt varsel.

10. TAVSHEDS – OG LOYALITETSPLIGT

10.1. Praktikanten har tavshedspligt og er således forpligtet til hverken under eller efter ansættelsen at lade tredjemand tilgå oplysninger om Selskabets interne forhold, forretningsformer, driftsformer, erhvervshemmeligheder eller andre forhold vedrørende Selskabet eller Selskabets forretningsbetingelser, herunder kunder, som ikke allerede beviseligt er offentliggjort. Der henvises til Markedsføringsloven §§ 1 og 19.

10.2. Praktikanten er som følge af ansættelsesforholdet omfattet af en almindelig loyalitetsforpligtelse, hvilket blandt andet medfører, at Praktikanten ikke må udøve konkurrerende virksomhed under ansættelsesforholdet.

10.3. Brud på tavshedspligten og loyalitetspligten betragtes som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og kan derfor medføre ophævelse heraf med øjeblikkelig virkning (bortvisning).

11. LOVGIVNING OG VÆRNETING

11.1. Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

11.2. Ansættelsesforholdet er ikke underlagt overenskomst.

11.3. Parterne er enige om at danske domstole er enekompetente til behandling af enhver tvist der måtte udspringe af ansættelsen. Parterne er enige om, at Retten i [indsæt retskreds] er enekompetent til at behandle enhver retstvist i første instans, og at dansk ret finder anvendelse.

12. KOPIER

12.1. Nærværende Aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét.


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale

Benyt vores gratis ansættelseskontrakt til en tidsbegrænset praktikaftale, når praktikken indgår som en del af praktikantes uddannelse.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Her finder du en simpel guide til kontrakttypen praktikaftale med information om ulønnet praktik, virksomhedspraktik og trainees.

Praktik er et undervisningsforløb, hvor uddannelsen foregår på en arbejdsplads og i forbindelse med et forløb. Hvis praktikforløbet er en del af et uddannelsesforløb, vil man typisk have brug for en praktikaftale. Man kan dog også være i praktik som led i aktivering, en såkaldt virksomhedspraktik.

Reglerne for praktikforhold og praktikaftaler i forbindelse med universitetsforløb er ikke reguleret af love. Opholdet skal dog være godkendt af praktikantens uddannelsesinstitution, som ofte have krav til indhold af aftalen. Det kunne eksempelvis være en specifikation af arbejdsopgaver, konkrete krav til virksomhedens vejledning og spørgsmål om aflønning. Universitetspraktikanter modtager som oftest sjældent løn eller honorar.

Hvad indeholder en praktikaftale?

Når man skriver en praktikaftale, beskriver man først og fremmest en række formalia. Man skal naturligvis have nogle personlige oplysinger, der gør det muligt at identificere kontraktens parter. Derefter beskriver man emner som aftalens varighed, regler for opsigelse af kontrakten og eventuelt det antal ETCS-point, praktikanten får for praktikopholdet.

Dernæst skal man lave en veldefineret jobbeskrivelse, så praktikanten kan retfærdiggøre opholdet overfor sit uddannelsessted. Samtidig kan man her sikre sig, at praktikanten kommer til at udføre et godt stykke arbejde. Det er vigtigt for begge parter, at det er klart og tydeligt, hvad praktikanten foretager sig under praktikken. På den måde sikrer praktikanten sig mod at blive udnyttet, mens arbejdsgiveren kan sikre sig, at praktikanten føler sig klædt på de til opgaver, vedkommende skal varetage.

Man kan desuden bruge en praktikaftale til at klarlægge nogle procedurer for evaluering og optræning, således at praktikanten kan påberåbe sig retten til feedback og ordenlig læring tilgengæld for sin gratis arbejdsindsats.

Man vil også beskrive spørgsmål om know-how og hvem der har ophavsretten til det, praktikanten producerer under opholdet. Det vil typisk være arbejdsgiveren, der har rettighederne til praktikantens intellektuelle frembringelser. Dernæst vil man beskrive eventuelle loyalitetsforpligtelser og spørgsmål om fortrolighed vedrørerende de eventuelle forretningshemmeligheder, praktikanten måtte få adgang til. Der kan man dog også vælge at benytte sig af en regulær fortrolighedsftale. Til sidst vil der også være en beskrivelse af værneting - altså hvor og hvordan en evenuel uenighed skal afgøres.

Løn og praktik

Man må kun udbetale løn til praktikanten, hvis man får universitetet godkendelse. Normalt vil praktikanten have ret til dansk SU, hvorfor de fleste praktikforløb er ulønnede. Man må dog godt dække visse udgifter, praktikanten måtte have i forbindelse med opholdet.

Fra og med den 1. juli 2017 har det været muligt at betale op til 3.000 kroner månedligt til praktikanter. Praktikanten opfattes dog ikke som en del af virksomhedens arbejdsstyrke, og har en vis ret til at bestemme over egne arbejdsopgaver.

Virksomhedspraktik

Hvis man er meldt ledig på jobnet og modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, kan man komme i virksomhedspraktik. Modtager man dagpenge, må man maksimalt være i praktik i fire uger, modtager man kontanthjælp er det maksimalt 13 uger. Det er til gengæld muligt at komme i virksomhedspraktik fra dag 1, så længe jobcentret godkender praktikforløbet.

Man modtager ydelsen som før, men forudsætningen for at forløbet bliver godkendt er oftest, at der er et match mellem faglige kompentencer.

Trainees og praktikaftaler

Hvis man er trainee, står man ofte i et reelt ansættelsesforhold. Her har man brug for en særlig ansættelsesaftale, hvis man indgår i den daglige arbejdsgang. Her vil traineen typisk have ret til løn og ferie. Typisk har man et trainee-forløb på et par uger forud for ansættelsen, hvor arbejdsgiveren kan se den ansatte an og omvendt.

Ifølge ansættelsesbevisloven har en ansat dog ret til en ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelses begyndelse. Man skal da også passe på med at have folk i ulønnede og udokumenterede trainee-forløb, da det kan være i konflikt med arbejdsretlige love og overenskomster.

There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale
Download PDF file
Key Terms of
Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale

Denne kontrakt beskriver vilkårene og betingelserne for en ulønnet praktikstilling mellem en person („praktikanten“) og en virksomhed. Det specificerer, at praktikopholdet udelukkende er til uddannelsesmæssige formål uden ansættelsesforhold. Aftalen dækker praktikperioden, pligter, timer, intellektuelle ejendomsrettigheder, fortrolighed, konkurrenceklausuler og opsigelsesklausuler. Praktikanten accepterer at prioritere virksomhedens interesser og udføre opgaver flittigt uden kompensation ud over viden og erfaring.

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

  • Save 45+ minutes per contract
  • Reduce operations costs by 25%
  • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template