Google Docs available
PDF -fil tilgængelig

Fortrolighedsaftale (En-vejs)

Skabelon

(Herefter hver især en "Part" og samlet benævnt "Parterne")

Idet Parterne

 • har til hensigt at engagere sig i beskriv projektet ("Projektet"), og i løbet af drøftelserne omkring eller udførelsen af Projektet forventer, at Afsender vil levere information og oplysningerne til Modtager, som skal betragtes som fortroligt materiale.

Parterne er derfor blevet enige om følgende:

1. FORTROLIGE OPLYSNINGER

1.1 "Oplysninger" skal betyde alle oplysninger og data (uanset om de er mundtlige eller skriftlige), der videregives fra Afsender til Modtager, og som indeholder informationer omkring Afsender eller Afsenders kommercielle anliggender, herunder produktion, drift, produkter, ydelser, know-how, forskning, processer, tekniske informationer, prøver, modeller, tegninger, apparater og alle lignende informationer, data og oplysninger.

1.2 Oplysninger skal anses som ”Fortrolige Oplysninger”, hvis:

 • Oplysningerne skriftligt angiver, at Oplysningerne er fortrolige
 • Afsender mundtligt har oplyst Modtager om fortroligheden af Oplysningerne eller
 • Modtager med rimelighed burde have indset, at Oplysningerne skal behandles som Fortrolige Oplysninger.

1.3 Følgende oplysninger anses dog ikke for Fortrolige Oplysninger, uanset ovenstående:

 • Oplysninger, som på tidspunktet for videregivelsen til Modtager, allerede var offentligt tilgængelige eller offentligt kendte;
 • Oplysninger, som efter videregivelsen til Modtager bliver offentligt kendte eller offentligt tilgængelige, såfremt dette sker uden Modtagers indblanding eller brud på denne Aftale;
 • Oplysninger, som Modtageren bevisligt var i besiddelse af på tidspunktet for videregivelsen fra Afsender og ikke forinden var erhvervet direkte eller indirekte fra Afsender;
 • Oplysninger, som Modtager får fra en tredjepart, der ikke har erhvervet oplysningerne direkte eller indirekte fra Afsender, og som lovligt er i besiddelse af de pågældende oplysninger
 • Oplysninger, som Modtager bevisligt er blevet uafhængigt udviklet af sine medarbejdere, eller repræsentanter for Modtager uden brug af Fortrolige Oplysninger, modtaget fra Afsender.

2. PARTERNES FORPLIGTELSER

2.1 Modtager skal i henhold til denne Aftale:

 • Hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og afholde sig fra at videregive Fortrolige Oplysninger til tredjemand.
 • Træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at tredjemand ikke utilsigtet kommer i besiddelse af Fortrolige Oplysninger.
 • Afholde sig fra at kopiere, reproducere, distribuere eller videregive Fortrolige Oplysninger til andre end ansatte hos Modtager eller repræsentanter, der er direkte involveret i Projektet (forudsat at sådanne ansatte eller repræsentanter er underlagt samme fortrolighed som i denne Aftale).

2.2 Modtager skal dog være berettiget til at videregive Fortrolige Oplysninger, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller såfremt offentlige myndigheder påkræver dette.

3. EJERSKAB OG GARANTIER

3.1 Parterne er enige om, at ejerskabet til Fortrolige Oplysninger forbliver Afsenders, og at ingen licens, patent, ophavsret, varemærker eller anden lignende rettighed bliver tildelt Modtageren under denne Aftale.

3.2 Afsender Parterne er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af ​​de Fortrolige Oplysninger. Parterne er enige om, at ingen garantier af nogen art angående de Fortrolige Oplysninger, er afgivet i henhold til denne Aftale.

3.3 Afsender garanterer dog, at Afsenderen har ret til at videregive de Fortrolige Oplysninger.

4. IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPSIGELSE

4.1 Aftalen skal være gældende fra datoen for sidste Parts underskrift, men skal inkludere Fortrolige Oplysninger vedrørende Projektet, der er afgivet fra Afsender til Modtager forud for denne dato.

4.2 Aftalen kan opsiges skriftligt med hensyn til yderligere fremtidige Oplysninger af en Part med 30 dages varsel. Rettigheder og forpligtelser med hensyn til Fortrolige Oplysninger skal dog påhvile en Part i en periode på tre år efter opsigelsen.

4.3 Ved ophør af Aftalen skal Modtager efter anmodning returnere alt materiale, der indeholder Fortrolige Oplysninger til Afsender.

5. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 De rettigheder og forpligtelser, der tilfalder en Modtager efter denne Aftale, skal udvides til enhver juridisk enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Modtager.

5.2 Aftalen udgør hele grundlaget for behandling af Fortrolige Oplysninger mellem Parterne og erstatter eventuelle tidligere aftaler angående samme forhold.

5.3 Bestemmelserne i Aftalen kan alene ændres eller frafaldes skriftligt mellem Parterne. Ingen fejl eller forsinkelse i udøvelsen af ​​en rettighed i henhold til Aftale skal anses som et afkald på udøvelsen af en sådan rettigheder.

5.4 Aftalen kan ikke overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra den anden Part.

5.5 Aftalen er underlagt lovgivningen i Danmark.

5.6 Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen skal afgøres ved de danske domstole.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Fortrolighedsaftale (En-vejs)

En-vejs fortrolighedsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende en-vejs fortrolighedsaftale fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
There's a better way to
deal with contracts

Ditch the PDF back and forth. Send your contract with Contractbook and stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more.

And that's just the beginning...

Create & send in Contractbook
Generate & analyze PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

1. Create contracts in seconds. Generate drafts from your connected tools, a form submission, or templates.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Fortrolighedsaftale (En-vejs)
Download PDF file
Key Terms of
Fortrolighedsaftale (En-vejs)

Convert contracts into insights you can use

Manually processing standardized legal contracts is tedious, error-prone, and (let’s be honest) boring. Let our scanner do the hard work for you.

There are better ways to deal with your contracts.

Ditch Google Docs or static PDFs and let your contract data work for you. Stay on top of renewals, deadlines, and obligations with automatic reminders, tasks, and more — all based on contract data.And that's just the beginning...

Create & SignBook a demo

Thanks! Here's your file:

...if you use Contractbook you could:

 • Save 45+ minutes per contract
 • Reduce operations costs by 25%
 • Improve contract accuracy rate by 100%
Create & Sign in Contractbook

↘︎ Download template