Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Frivilligt forlig med afdragsordning

Frivilligt forlig med afdragsordning

part of contract
part of contract

Undertegnede myndige debitor:

Erkender at være følgende forfaldne beløb skyldig til følgende kreditor.

Det forfaldne krav er opgjort til følgende:


Kravet vedrører   med forfalden rente på 8,05% som er beregnet fra  . Yderligere rente beregnes af det til enhver tid skyldige beløb, med en rentesats svarende til nationalbankens udlånsrente samt et rentetillæg på 8%.

Der er indgået aftale om månedlig afvikling af det skyldige beløb, med   pr. den 28. I måneden, svarende til samlet  .

Første betaling er den  .

Er der som betalingsmetode valgt PBS, kan første betaling tidligst ske den nærmeste 28. i måneden, forudsat at PBS tilmeldingen er sket senest den 12. i måneden. Er PBS tilmeldingen sket efter den 12. i måneden, vil første betaling først kunne ske den 28. Efterfølgende måned. Der beregnes renter i denne periode.

Den til enhver tid resterende restgæld vil være forfalden til betaling og eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl, såfremt en betaling udebliver til forfaldstidspunktet, debitor sælger eller pantsætter fast ejendom eller forretning, debitor afgår ved døden, der bliver foretaget arrest eller anden fogedforretning hos debitor, debitor tager ophold i udlandet, debitor standser sine betalinger, eller søger akkord eller moratorium. Debitor accepterer i den forbindelse at betale yderligere påløbne omkostninger, herunder befordring. Dette frivillige forlig kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens §478.

Der tages forbehold for kreditors eventuelle særlige rettigheder i henhold til kontrakt eller lignenden.

Debitor er til enhver tid berettiget at indfri den samlede gæld. Dette kan ske ved at overføre beløbet til nedenstående konto. Kreditor er kun forpligtet til at anerkende betalingen, såfremt debitor har angivet sit sagsnummer korrekt ved betalingen.

Betaling kan ske til:

 

 

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button