Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Udleje af kontorplads

Skabelon

Har indgået følgende aftale angående leje af kontorplads (”Aftalen”).

1. Det lejede

1.1 Det lejede udgør Et kontor / En kontorplads beliggende på adressen Adresse Post nr. By.

1.2 Det lejede er en del af Fx Kontorfælleskab.

1.3 Det lejede skal benyttes til Angiv formål og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

1.4 Lejer er i enhver henseende ansvarlig for, at der hverken i eller fra det lejede udøves virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter.

1.5 Lejer må ikke foretage eller udøve forurenende aktivitet på ejendommen eller i det lejede. Det forudsættes, at benyttelsen af det lejede ikke medfører lugt, støj eller på anden måde nogen form for gene eller ulempe for ejendommens eller det lejedes øvrige beboere eller naboer.

1.6 Med det lejede følger:

  • Fx gratis kaffe, skrivebord, skærm, internet, fælles printer osv.
  • Evt.
  • Evt.
  • Evt.

1.7 Lejer har ikke ret til at foretage ændringer/ombygninger af det lejede uden Udlejers skriftlige samtykke.

2. Det lejedes begyndelse og ophør

2.1 Lejeforholdet begynder den XX/XX-X og varer, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne med X måneders forudgående varsel til fraflytning den 1. i en måned.

2.2 Den månedlige leje udgør XX kr., der betales månedsvist forud.

2.3 Beløbet indbetales på Udlejers konto i Bank navn: regnr. Reg. Nr. kontonr. Konto nr..

2.4 Med i lejen er også inkluderet fællesudgifter, herunder:

fx el, vand og varme, internet, renovation og rengøring er inkluderet i huslejen.

2.5 Udlejer er berettiget til at opsige denne Aftale med X dags varsel såfremt lejer groft misligholder de gældende vilkår, herunder eventuelle husregler, eller misligholder sine lejeindbetalinger.

3. Depositum

3.1 Til sikkerhed for Lejers opfyldelse af nærværende Aftale, herunder Lejers forpligtelser i forbindelse med Lejers fraflytning, indbetaler Lejer samtidig med underskrivelsen af nærværende kontrakt et almindeligt depositum på i alt X kr., svarende til [X] måneder husleje.

3.2 Depositummet forrentes ikke.

4. Regulering af lejen

4.1 Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. XX/XX; første gang den XX/XX-X , med X% af foregående års leje.

4.2 Pålægges ejendommen eller det lejede nye eller øgede skatter og/eller afgifter, efter det lejedes begyndelse, også sådanne udgifter der skyldes ejendommens højere ansættelse i ejendomsværdi, kan udgiftsforhøjelsen kræves betalt gennem en forhøjelse af lejen.

5. Det lejedes stand

5.1 Det lejede overtages nyistandsat og i indflytningsklar stand.

5.2 Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning.

5.3 Mangler, som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Lejeren ved det lejedes aflevering, kan ikke påberåbes af Lejer, hvis Lejeren ikke i løbet af 4 uger efter det lejedes påbegyndelse meddeler Udlejeren, at Lejer vil gøre disse gældende. Dette skal dog ikke inkludere installationer, som efter lovgivningen ikke er installeret eller opsat korrekt, men som alligevel er funktionelle (fx elinstallationer, ventilatorer og lign.).

6. Vedligeholdelse og ansvar

6.1 Lejers vedligeholdelsespligt

Lejeren skal omgås det lejede med sædvanlig omhu, således at det lejede stedse fremstår velvedligeholdt.

6.2 Lejeren modtager det lejede i ovennævnte stand og skal aflevere det i samme stand. Desuden har lejer ansvaret for eventuelle skader på det lejede (inkl. møbler), f.eks. hak og ridser i vægge, gulve, glaspartier og lignende.

6.3 Udlejers vedligeholdelsespligt

Den udvendige vedligeholdelse af bygningen påhviler udlejer, ligesom udlejer står for reparationer af slitage på rør og sanitet. Desuden står udlejer for rengøring af fællesarealer i bygningen.

6.4 Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme påbud fra administration, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

6.5 Lejer er ansvarlig for skader, der hidrører fra vanrøgt, forsømmelse eller anden uforsvarlig behandling af det lejede. Endvidere er lejer ansvarlig for skader, der påføres ejendommen i forbindelse med drift af den virksomhed, der drives fra det lejede, selvom lejer ikke har handlet uforsvarligt, samt skader der påføres ejendommen af andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

6.6 Lejer skal anmelde eventuelle skader til udlejer uden ugrundet ophold.

7. Fraflytning

7.1 Ændringer af det lejede må kun foretages med udlejers skriftlige godkendelse. Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade – herunder hændelig – som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer, ombygninger eller øvrige råden over det lejede. Ved fraflytning skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af anbragte genstande.

7.2 Når udlejer har modtaget eller afgivet meddelelse om opsigelse, indkalder udlejer til en fælles besigtigelse af det lejede med henblik på at fastlægge omfanget af lejers eventuelle istandsættelsespligt.

7.3 Det er mellem parterne aftalt, at fristen i erhvervslejelovens § 74, stk. 2 fastsættes til 14 dage. Det betyder, at ved fraflytning har udlejer højst 14 dage til at påtale eventuelle fejl og mangler før depositum udbetales.

7.4 Lejer er forpligtet til at aflevere samtlige nøgler/brikker til låse i døre o.l. Evt. manglende nøgler/brikker vil blive fratrukket depositummet.

8. Forsikringer

8.1 Det påhviler udlejeren at tegne og betale brand- og bygningskaskoforsikring, herunder forsikring ved indbrud.

8.2 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten uden erstatning, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejeren at leje andre lokaler i ejendommen.

9. Moms

9.1 Lejemålet er momsregistreret, og samtlige priser nævnt i denne kontrakt pålægges derfor moms, for tiden 25%. Momsen betales samtidig med lejers øvrige ydelser i forbindelse med de almindelige betalingsterminer.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Udleje af kontorplads

Udleje af kontorplads skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende kontraktskabelon til udlejning af et kontor eller en kontorplads fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Udleje af kontorplads
Download PDF file
Key Terms for
Udleje af kontorplads

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon