En direktørkontrakt er et juridisk bindende dokument, der indeholder de mest relevante aftaler mellem en virksomhed og dens direktør.

En direktør har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af en virksomhed og holder derfor det overordnede økonomiske og ledelsesmæssige ansvar. Direktøren refererer typisk til bestyrelsen, såfremt selskabet har en sådan. Hvis ikke selskabet har en bestyrelse, varetager direktøren oftest også den strategiske ledelse.

Selvom en direktør arbejder for en virksomhed, anses vedkommende ikke for at være i et ansættelsesforhold med virksomheden. Da direktøren regnes for også at være arbejdsgiver, er de derfor ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven, der påbyder en virksomhed at have ansætttelseskontrakter på plads med sine ansætte. Direktørens rettigheder i stedet er beskrevet i selskabsloven. Kontrakten skal desuden følge den normale aftalelov, som sikrer, at aftalen er inden for rimelighedens grænser. Det betyder, at man ikke kan regulere forholdet med en normal ansættelseskontrakt, og at direktøren umiddelbart kun har de rettigheder, der er angivet i direktørkontrakten. Til gengæld har man også relativt meget frihed og råderum til at udforme en direktørkontrakt, som man vil have den.

En direktørkontrakt er altså en slags ansættelseskontrakt, der beskriver de væsentlige rettigheder og forpligtelser en direktør har i relation til en virksomhed. Den vil i udgangspunktet ligne en ansættelseskontrakt, men der vil typisk også være elementer, der mere har form som en ejeraftale. Det er lovpligtigt at have kontrakter med selskabets direktør, om end der er færre formkrav. Fra direktørens side er det også vigtigt, at man får en god direktørkontrakt på plads. Det er nemlig den, som sikrer én rettigheder, når nu man ikke kan indgå en ansættelseskontrakt.

Direktørkontrakt skabelon fra Contractbook

Men en direktørkontrakt skabelon fra ContractBook kan I hurtigt og nemt lave en fyldestgørende direktørkontrakt tilpasset jeres organisation.


Kontrakten indeholder alle relevante afsnit og informationer, der gør sig gældende, når man skal udarbejde tydelige rammer for en konstitueret direktør. Hver virksomhed har dog sine egne forhold og særlige hensyn. Derfor kan du nemt redigere i direktørkontrakt skabelonen, så den er tilpasset jeres organisation og branche.

Hvad skal der stå i en direktørkontrakt? 

En direktørkontrakt vil typisk indeholde mange af de samme elementer som en ansættelseskontrakt. Her vil man nedskrive aftaler og rettigheder vedrørende løn (herunder pension, fri telefon, aktieoptioner og fri bil). Typisk vil man også beskrive andre gængse personalerettigheder såsom ferie (herunder feriepenge), barsel og sygdom. Derudover er der vigtige spørgsmål om, hvorvidt direktøren får ophavsret og immaterielle rettigheder til de intellektuelle frembringelser eller patenter, selskabet måtte producere. Der skal desuden angives frister for opsigelse og måske endda en fastsat varighed for kontrakten, såfremt ansættelsen er tidsbestemt.

Nogle gange vil man også se, at direktørkontrakter kan indeholde en slags hensigtserklæringer. Det kunne eksempelvis være genansættelsesklausuler, hvori man bekendtgør, at såfremt direktøren bliver opsagt på grund af virksomhedens økonomi, og årsagen efterfølgende bortfalder, så er det virksomhedens hensigt at genansætte direktøren.

Man vil typisk også inddrage et afsnit om fortrolighed, således at man sikrer forretningshemmeligheder, know-how og andet mod afsløringer. Ofte vil man dog også vælge at bakke sin direktørkontrakt op med en fortrolighedsaftale. Her kan man i stedet bruge et afsnit i kontrakten til at bekendtgøre, at der er indgået en fortrolighedsaftale med datomærkning og titel. Derudover vil mange direktørkontrakter indeholde klausuler vedrørende loyalitet. Da en direktør ligger inde med meget viden om en virksomhed, er det eksempelvis meget normalt at indskrive en konkurrenceklausul, der forbyder direktøren at tage arbejde i en konkurrerende virksomhed.

Den lukrative direktørkontrakt

Specifikt for direktørkontrakter og lukrative ansættelseskontrakter er der typisk også beskrivelser af eftervederlag (eksempelvis bonusser eller et gyldent håndtryk). Der er dog mange andre ting at tage højde for. Det kunne eksempelvis være, hvad der sker, hvis virksomheden får nye ejere eller der er dødsfald i direktørens familie. Generelt, er det en god ide at få en advokat til at udforme en direktørkontrakt, da der kan være mange forhold, som ikke umiddelbart er til at forudsige. Spørgsmål vedrørende opsigelse og fratrædelse er især nogle af de mest komplicerede forhold, for der kan være mange determinanter at holde styr på.

Hvis direktøren har anparter i firmaet, skal det fremgå af virksomhedens ejerbog. Direktørkontrakten kan dog beskrive de indbyrdes aftaler for for forkøbsret, videresalg og deadlocks. Den slags vil man i øvrigt også have med i sin ejeraftale. I forbindelse med den slags afsnit, vil man typisk også finde afsnittet om tegningsregel. Det afgør hvordan og hvornår, direktøren må tegne firmaet. Altså hvilke beføjelser direktøren har til at handle på vegne af firmaet.

Hvad er en direktørkontrakt
Direktørkontrakter indeholder meget af det samme som ansættelseskontrakter

Andre forhold

Oftest vil en direktør som beskrevet ovenfor være bundet af loyalitetsklausul og sin tavshedspligt. Det er dog også normalt, at direktører varetager bestyrelsesposter i andre virksomheder eller organisationer. Derfor bør man afklare, om der skulle være særlige forhold ved det, når man udformer sin direktørkontrakt.

Direktørkontrakter indeholder af og til nogle ret specifikke krav. Eksempelvis kan man definere, om man altid skal have den nyeste model af en særlig bil eller computer til rådighed. Det kan også være, at der er særlige omgangsformer, der skal håndhæves eller regler for, hvordan direktøren skal fremtræde offentligt.

Hvorfor skal man bruge en direktørkontrakt?

Med de færre formkrav er der mere frihed til at udforme sin direktørkontrakt. Det er ikke desto mindre et krav, at man har en på plads. Selvom du er ene-ejer og dermed kun en enkelt person i virksomheden, er det stadig lovpligtigt at have en direktørkontrakt på plads, hvis man udbetaler sig selv løn. Det vil nemlig blive anset for at være skattesnyd, hvis du udbetaler dig selv løn uden at være indsat og angivet som en direktør med en direktørkontrakt.

En direktørkontrakt er derfor en del af den pakke, du skal eller bør bruge, når du stifter et selskab. De øvrige kontrakter er ejerbog, vedtægter, ejeraftale og stiftelsesdokument. Du kan finde kontraktskabeloner til sådanne på Contractbook eller du downloade vores pakke med forskellige iværksætterkontrakter. For at bruge den dynamisk, skal du dog benytte dem på Contractbook.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu