Her finder du en simpel guide til kontrakttypen praktikaftale med information om ulønnet praktik, virksomhedspraktik og trainees.

Praktik er et undervisningsforløb, hvor uddannelsen foregår på en arbejdsplads og i forbindelse med et forløb. Hvis praktikforløbet er en del af et uddannelsesforløb, vil man typisk have brug for en praktikaftale. Man kan dog også være i praktik som led i aktivering, en såkaldt virksomhedspraktik

Reglerne for praktikforhold og praktikaftaler i forbindelse med universitetsforløb er ikke reguleret af love. Opholdet skal dog være godkendt af praktikantens uddannelsesinstitution, som ofte have krav til indhold af aftalen. Det kunne eksempelvis være en specifikation af arbejdsopgaver, konkrete krav til virksomhedens vejledning og spørgsmål om aflønning. Universitetspraktikanter modtager som oftest sjældent løn eller honorar.

Hvad indeholder en praktikaftale? 

Når man skriver en praktikaftale, beskriver man først og fremmest en række formalia. Man skal naturligvis have nogle personlige oplysinger, der gør det muligt at identificere kontraktens parter. Derefter beskriver man emner som aftalens varighed, regler for opsigelse af kontrakten og eventuelt det antal ETCS-point, praktikanten får for praktikopholdet.

Dernæst skal man lave en veldefineret jobbeskrivelse, så praktikanten kan retfærdiggøre opholdet overfor sit uddannelsessted. Samtidig kan man her sikre sig, at praktikanten kommer til at udføre et godt stykke arbejde. Det er vigtigt for begge parter, at det er klart og tydeligt, hvad praktikanten foretager sig under praktikken. På den måde sikrer praktikanten sig mod at blive udnyttet, mens arbejdsgiveren kan sikre sig, at praktikanten føler sig klædt på de til opgaver, vedkommende skal varetage.

Man kan desuden bruge en praktikaftale til at klarlægge nogle procedurer for evaluering og optræning, således at praktikanten kan påberåbe sig retten til feedback og ordenlig læring tilgengæld for sin gratis arbejdsindsats.

Man vil også beskrive spørgsmål om know-how og hvem der har ophavsretten til det, praktikanten producerer under opholdet. Det vil typisk være arbejdsgiveren, der har rettighederne til praktikantens intellektuelle frembringelser. Dernæst vil man beskrive eventuelle loyalitetsforpligtelser og spørgsmål om fortrolighed vedrørerende de eventuelle forretningshemmeligheder, praktikanten måtte få adgang til. Der kan man dog også vælge at benytte sig af en regulær fortrolighedsftale. Til sidst vil der også være en beskrivelse af værneting - altså hvor og hvordan en evenuel uenighed skal afgøres.

Løn og praktik 

Man må kun udbetale løn til praktikanten, hvis man får universitetet godkendelse. Normalt vil praktikanten have ret til dansk SU, hvorfor de fleste praktikforløb er ulønnede. Man må dog godt dække visse udgifter, praktikanten måtte have i forbindelse med opholdet.

Fra og med den 1. juli 2017 har det været muligt at betale op til 3.000 kroner månedligt til praktikanter. Praktikanten opfattes dog ikke som en del af virksomhedens arbejdsstyrke, og har en vis ret til at bestemme over egne arbejdsopgaver. 

Lav en praktikaftale
Praktik er uddannelse på en arbejdsplads

Virksomhedspraktik 

Hvis man er meldt ledig på jobnet og modtager enten dagpenge eller kontanthjælp, kan man komme i virksomhedspraktik. Modtager man dagpenge, må man maksimalt være i praktik i fire uger, modtager man kontanthjælp er det maksimalt 13 uger. Det er til gengæld muligt at komme i virksomhedspraktik fra dag 1, så længe jobcentret godkender praktikforløbet. 

Man modtager ydelsen som før, men forudsætningen for at forløbet bliver godkendt er oftest, at der er et match mellem faglige kompentencer. 

Trainees og praktikaftaler 

Hvis man er trainee, står man ofte i et reelt ansættelsesforhold. Her har man brug for en særlig ansættelsesaftale, hvis man indgår i den daglige arbejdsgang. Her vil traineen typisk have ret til løn og ferie. Typisk har man et trainee-forløb på et par uger forud for ansættelsen, hvor arbejdsgiveren kan se den ansatte an og omvendt.

Ifølge ansættelsesbevisloven har en ansat dog ret til en ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelses begyndelse. Man skal da også passe på med at have folk i ulønnede og udokumenterede trainee-forløb, da det kan være i konflikt med arbejdsretlige love og overenskomster.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu