Skabeloner
Anpartsoverdragelsesaftale

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Anpartsoverdragelsesaftale

(Hver af parterne for sig kaldet ”Part” og samlet ”Parterne”.)

I selskabet:

NAVN

CVR

(”Selskabet”)

  • Idet Sælger ejer anparter i Selskabet og ønsker at overdrage disse til Køber og
  • Idet Køber ønsker at erhverve Anparterne fra Sælger

er Sælger og Køber blevet enige om følgende:

1. Anparterne

1.1 Sælger overdrager for nominelt BELØB kr. anparter (”Anparterne”) i Selskabet til Køber.

1.2 Alle rettigheder til Anparterne, herunder stemmerettigheder og retten til udbytte, overgår til Køber fra Overtagelsesdagen.

1.3 Overdragelsen noteres i Selskabets ejerbog og ejerregister, og de herefter ændrede forhold registreres om nødvendigt i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Både Køber og Sælger skal uden ugrundet ophold være hinanden behjælpelig med at formalisere ovenstående forhold.

2. Overtagelsesdagen

2.1 ”Overtagelsesdagen” er aftalt til at være den DATO.

3. Købesummen

3.1 Købesummen for Anparterne er mellem Parterne aftalt til PRIS kr. (”Købesummen”).

3.2 Købesummen berigtiges kontant ved overførelse af Købesummen til Sælgers bankkonto i ANGIV BANK, reg.nr REG. NR., konto nr. KONTO. NR.

3.3 Købesummen overføres senest X dage efter, at Parterne har underskrevet Aftalen.

4. Sælgers erklæringer

4.1 Sælger erklærer hermed, at:

- Sælger ejer Anparterne og har fuldstændig adkomst til Anparterne

- der ikke er tredjemandsrettigheder over Anparterne af nogen art, herunder pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse

- der ikke Sælger bekendt er forhold til hinder for, at Sælger overdrager Anparterne til Køber

- der ikke i Selskabet er udestående skyldige beløb til det offentlige, herunder fx moms, skatter, afgifter mv.

- YDERLIGERE ERKLÆRINGER

5. Betingelser

5.1 Overdragelsen af Anparterne er betinget af betalingen af Købesummen – ligesom betalingen af Købesummen er betinget af en gyldig overdragelse af Anparterne. Der skal i den forbindelse anses for at være samtidighed mellem Overdragelsen og betalingen af købesummen, uanset at der tidsmæssigt er en forskydning.

5.2 I tilfælde af forsinkelse eller manglende betaling af Købesummen, er Sælger berettiget til enten i) at fastholde Overdragelsen og kræve Købesummen betalt inden ANTAL dage efter påkrav, eller ii) til at ophæve Aftalen, hvorefter Sælger kan beholde Anparterne.

5.3 Sælger vil desuden være berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

6. Omkostninger

6.1 Hver Part afholder egne omkostninger, der måtte være forbundet med Overdragelsen.


7. Lov og værneting

7.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

7.2 Enhver tvist der måtte udspringe fra Aftalen skal afgøres ved ANGIV RET.

Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

Let's leave it for now

Article body

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →