Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Anpartsoverdragelsesaftale

Anpartsoverdragelsesaftale

part of contract
part of contract

(Hver af parterne for sig kaldet ”Part” og samlet ”Parterne”.)

I selskabet:

NAVN

CVR

(”Selskabet”)

  • Idet Sælger ejer anparter i Selskabet og ønsker at overdrage disse til Køber og
  • Idet Køber ønsker at erhverve Anparterne fra Sælger

er Sælger og Køber blevet enige om følgende:

1. Anparterne

1.1 Sælger overdrager for nominelt BELØB kr. anparter (”Anparterne”) i Selskabet til Køber.

1.2 Alle rettigheder til Anparterne, herunder stemmerettigheder og retten til udbytte, overgår til Køber fra Overtagelsesdagen.

1.3 Overdragelsen noteres i Selskabets ejerbog og ejerregister, og de herefter ændrede forhold registreres om nødvendigt i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Både Køber og Sælger skal uden ugrundet ophold være hinanden behjælpelig med at formalisere ovenstående forhold.

2. Overtagelsesdagen

2.1 ”Overtagelsesdagen” er aftalt til at være den DATO.

3. Købesummen

3.1 Købesummen for Anparterne er mellem Parterne aftalt til PRIS kr. (”Købesummen”).

3.2 Købesummen berigtiges kontant ved overførelse af Købesummen til Sælgers bankkonto i ANGIV BANK, reg.nr REG. NR., konto nr. KONTO. NR.

3.3 Købesummen overføres senest X dage efter, at Parterne har underskrevet Aftalen.

4. Sælgers erklæringer

4.1 Sælger erklærer hermed, at:

- Sælger ejer Anparterne og har fuldstændig adkomst til Anparterne

- der ikke er tredjemandsrettigheder over Anparterne af nogen art, herunder pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse

- der ikke Sælger bekendt er forhold til hinder for, at Sælger overdrager Anparterne til Køber

- der ikke i Selskabet er udestående skyldige beløb til det offentlige, herunder fx moms, skatter, afgifter mv.

- YDERLIGERE ERKLÆRINGER

5. Betingelser

5.1 Overdragelsen af Anparterne er betinget af betalingen af Købesummen – ligesom betalingen af Købesummen er betinget af en gyldig overdragelse af Anparterne. Der skal i den forbindelse anses for at være samtidighed mellem Overdragelsen og betalingen af købesummen, uanset at der tidsmæssigt er en forskydning.

5.2 I tilfælde af forsinkelse eller manglende betaling af Købesummen, er Sælger berettiget til enten i) at fastholde Overdragelsen og kræve Købesummen betalt inden ANTAL dage efter påkrav, eller ii) til at ophæve Aftalen, hvorefter Sælger kan beholde Anparterne.

5.3 Sælger vil desuden være berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

6. Omkostninger

6.1 Hver Part afholder egne omkostninger, der måtte være forbundet med Overdragelsen.

7. Lov og værneting

7.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

7.2 Enhver tvist der måtte udspringe fra Aftalen skal afgøres ved ANGIV RET.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button