Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Ansættelseskontrakt (funktionær)

Skabelon

Der er dags dato indgået følgende ansættelsesaftale:

1. Tiltrædelse og stillingsbetegnelse

1.1 Medarbejderen tiltræder den DATO stillingen som TITEL PÅ STILLING i Selskabet.

1.2 Medarbejderens arbejdsopgaver vil varierer løbende, men primært bestå i:

  • Angiv evt. arbejdsopgaver

2. Arbejdssted

2.1 Arbejdsstedet vil være Selskabets til en hver tid værende adresse i Danmark, for nærværende beliggende

ADRESSE

POST

BY.

3. Arbejdstid og hverv under ansættelsen

3.1 Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer om ugen ekskl. frokost.

3.2 Fra tid til anden vil stillingen kræve, at Medarbejderen arbejder ud over den normale ugentlige arbejdstid. Der ydes ingen særskilt kompensation herfor, hverken i form af betaling eller i form af afspadsering, da der i den aftalte løn er taget hensyn til overarbejdsforpligtelsen.

3.3 Medarbejderen er pligtig til at stille hele sin arbejdskraft til Selskabets rådighed. Medarbejderen må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet påtage sig andre stillinger eller hverv, det være sig lønnede eller ulønnede.

4. Ferie

4.1 Medarbejderen har ret til ferie med løn og feriegodtgørelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov.

4.2 Tidspunktet for afholdelse af ferie tilrettelægges i god tid forinden efter aftale med Selskabet, og Medarbejderen skal sikre, at feriens placering i videst muligt omfang tager hensyn til virksomhedens drift.

4.3 Parterne kan ved individuel aftale fravige ferielovens § 16, stk. 1, således, at hovedferien, forudsat begge parters accept, kan varsles og afholdes i opsigelsesperioden uanset dennes længde.

5. Løn

5.1 Medarbejderen aflønnes med kr. BELØB pr. måned, som udbetales månedsvis bagud ex. den sidste hverdag i måneden til en af Medarbejderen anvist bankkonto.

6. Pension

6.1 Medarbejderen vil efter 3 måneders ansættelse være berettiget til at deltage i Selskabets pensionsordning. Selskabet betaler et pensionsbidrag på X % af den i punkt 5.1 anførte grundløn, og Medarbejderen er forpligtet til selv at indbetale X% til Selskabets pensionsordning.

7. Meddelelse om fravær

7.1 Såfremt Medarbejderen er fraværende uanset årsag, og fraværet ikke er godkendt af Selskabet, skal Medarbejderen tidligst muligt på den første fraværsdag informere sin leder om fraværets årsag og om muligt, hvornår Medarbejderne forventer at være tilbage.

7.2 Hvis Medarbejderen er fraværende på grund af sygdom, kan Selskabet forlange dokumentation for sygdommen og varigheden heraf. Udgifterne hertil betales af Selskabet.

8. Tavshedspligt

8.1 Medarbejderen er såvel under sin ansættelse hos Selskabet som efter fratræden uberettiget til at viderebringe eller benytte Selskabets erhvervshemmeligheder.

8.2 Medarbejderen er således uberettiget til - medmindre Selskabets skriftlige samtykke forinden foreligger - at delagtiggøre nogen uden for Selskabet i eller benytte til andet formål end Selskabets virksomhed nogen fortrolig oplysning vedrørende Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - informationer, viden eller materiale, som Selskabet har betegnet som værende Selskabets ejendom, og som vedrører Selskabets virksomhed, know-how, forretningsmetoder, processer, teknikker, produkter, konstruktion, programmering eller forskning.

8.3 Ved sin fratræden er Medarbejderen forpligtet til at aflevere alt materiale, der kan være af fortrolig art til Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - tegninger, reproduktioner, notater, dokumenter, EDB-filer, rapporter, produkter eller effekter, som sælges eller påtænkes solgt af Selskabet.

8.4 Overtrædelse af nærværende bestemmelse kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse og resultere i erstatningskrav mod Medarbejderen.

9. Ophavsret og opfindelser

9.1 Enhver rettighed - herunder også økonomiske - vedrørende opfindelser, idéer, programmer m.v., der måtte opstå hos Medarbejderen under ansættelsesforholdet, eller som opstår i en periode på 6 måneder efter datoen for ansættelsesforholdets ophør, tilhører Selskabet. Medarbejderen overdrager således ved underskrift på nærværende ansættelsesaftale fuldstændigt alle sine immaterielle rettigheder – i det omfang dette ikke allerede måtte følge af almindelige regler - til Selskabet.

9.2 Medarbejderen erklærer sig ligeledes indforstået med, at Selskabet ikke behøver at anføre Medarbejderen som ophavsmand til eventuelle programmer og andre arbejder, der fremkommer under Medarbejderens arbejde for Selskabet.

9.3 Medarbejderen giver afkald på og frigiver i videst tilladt omfang enhver personlig ret, som Medarbejderen måtte have til de nævnte idéer, design, opfindelser, programmer m.v., og Medarbejderen accepterer, at Selskabet er berettiget til at foretage alle de ændringer og bearbejdelser, som Selskabet måtte ønske, og til at anvende de pågældende frembringelser i en hvilken som helst sammenhæng, Selskabet måtte ønske.

9.4 Medarbejderen skal omgående skriftligt give Selskabet meddelelse om, at alle idéer, opdagelser, forbedringer eller opfindelser - hvad enten disse er patenterbare eller ej - som Medarbejderen har gjort alene eller i forening med andre i den periode, han har været ansat hos Selskabet, og som relaterer sig til Selskabets forretning eller metoder, fremgangsmåder, teknikker, udstyr m.v.

9.5 Den løn, som Medarbejderen modtager, inkluderer godtgørelse for idéer, opfindelser og programmer m.v., idet Medarbejderens eventuelle ufravigelige krav på yderligere godtgørelse i medfør af Lov om arbejdstagers opfindelser eller anden lovgivning respekteres.

10. Ophør af ansættelsesforholdet

10.1 De første tre (3) måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken ansættelsesforholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag.

10.2 Efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet bringes til ophør i overensstemmelse med Funktionærlovens regler herom. Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med en (1) måneds varsel, og Selskabet kan opsige ansættelsesforholdet med følgende varsler:

Ansættelse indtil:

Varsel:

5 måneder - 1 måned

2 år og 9 måneder - 3 måneder

5 år og 8 måneder - 4 måneder

8 år og 7 måneder - 5 måneder

Efter 8 år og 7 måneder - 6 måneder

10.3 Såfremt Medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage, kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned, forudsat at opsigelsen sker i direkte tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens Medarbejderen endnu er syg, jf. Funktionærlovens § 5, stk.2.

11. Behandling af personfølsomme oplysninger

11.1 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at indhente personlige oplysninger fra Medarbejderen i administrationsøjemed. Oplysningerne skal især gøre det muligt for Selskabet at administrere løn, personalegoder, ferie, sygdom, præstationsevalueringer, lønforhandlinger, forfremmelse og benyttes derudover til at opfylde generelle juridiske forpligtelser.

11.2 Selskabet vil i visse tilfælde også behandle oplysninger, der kan betegnes som personfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om Medarbejderens helbred, f.eks. fortegnelser over sygefravær eller lægeerklæringer, som Medarbejderen har afleveret.

11.3 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at videregive oplysninger (til tider ligeledes personfølsomme oplysninger) til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), til revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere og til virksomheder, som leverer produkter og ydelser til Selskabet såsom IT løsninger.

11.4 Ved underskrift på nærværende Ansættelseskontrakt giver Medarbejderen sit samtykke til, at Selskabet kan indhente, opbevare og videregive oplysninger som beskrevet ovenfor.

12. Funktionærloven

12.1 Medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af Funktionærloven.

13. Kollektive overenskomster

13.1 Der gælder ingen kollektive overenskomster for ansættelsesforholdet.

14. Væsentlige forhold

14.1 Af væsentlige forhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet, nævnes:

  • Angiv væsentlige forhold

15. Øvrige bestemmelser

15.1 Medarbejderen er forpligtet til at holde Selskabet underrettet om sin bopælsadresse samt registrerings- og kontonumre til brug for Selskabets udbetaling af løn.

15.2 Enhver ændring til denne kontrakt skal foreligge skriftligt for at være gyldig.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Ansættelseskontrakt (funktionær)

Download en gratis skabelon til ansættelse af funktionær medarbejdere. Se de særlige forhold du skal kende, når du ansætter nogen som funktionær.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Ansættelseskontrakt (funktionær)
Download PDF file
Key Terms for
Ansættelseskontrakt (funktionær)

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon