Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Ansættelseskontrakt (funktionær)

Ansættelseskontrakt (funktionær)

part of contract
part of contract

Der er dags dato indgået følgende ansættelsesaftale:

1. Tiltrædelse og stillingsbetegnelse

1.1 Medarbejderen tiltræder den DATO stillingen som TITEL PÅ STILLING i Selskabet.

1.2 Medarbejderens arbejdsopgaver vil varierer løbende, men primært bestå i:

 • Angiv evt. arbejdsopgaver

2. Arbejdssted

2.1 Arbejdsstedet vil være Selskabets til en hver tid værende adresse i Danmark, for nærværende beliggende

ADRESSE

POST

BY.

3. Arbejdstid og hverv under ansættelsen

3.1 Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer om ugen ekskl. frokost.

3.2 Fra tid til anden vil stillingen kræve, at Medarbejderen arbejder ud over den normale ugentlige arbejdstid. Der ydes ingen særskilt kompensation herfor, hverken i form af betaling eller i form af afspadsering, da der i den aftalte løn er taget hensyn til overarbejdsforpligtelsen.

3.3 Medarbejderen er pligtig til at stille hele sin arbejdskraft til Selskabets rådighed. Medarbejderen må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet påtage sig andre stillinger eller hverv, det være sig lønnede eller ulønnede.

4. Ferie

4.1 Medarbejderen har ret til ferie med løn og feriegodtgørelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov.

4.2 Tidspunktet for afholdelse af ferie tilrettelægges i god tid forinden efter aftale med Selskabet, og Medarbejderen skal sikre, at feriens placering i videst muligt omfang tager hensyn til virksomhedens drift.

4.3 Parterne kan ved individuel aftale fravige ferielovens § 16, stk. 1, således, at hovedferien, forudsat begge parters accept, kan varsles og afholdes i opsigelsesperioden uanset dennes længde.

5. Løn

5.1 Medarbejderen aflønnes med kr. BELØB pr. måned, som udbetales månedsvis bagud ex. den sidste hverdag i måneden til en af Medarbejderen anvist bankkonto.

6. Pension

6.1 Medarbejderen vil efter 3 måneders ansættelse være berettiget til at deltage i Selskabets pensionsordning. Selskabet betaler et pensionsbidrag på X % af den i punkt 5.1 anførte grundløn, og Medarbejderen er forpligtet til selv at indbetale X% til Selskabets pensionsordning.

7. Meddelelse om fravær

7.1 Såfremt Medarbejderen er fraværende uanset årsag, og fraværet ikke er godkendt af Selskabet, skal Medarbejderen tidligst muligt på den første fraværsdag informere sin leder om fraværets årsag og om muligt, hvornår Medarbejderne forventer at være tilbage.

7.2 Hvis Medarbejderen er fraværende på grund af sygdom, kan Selskabet forlange dokumentation for sygdommen og varigheden heraf. Udgifterne hertil betales af Selskabet.

8. Tavshedspligt

8.1 Medarbejderen er såvel under sin ansættelse hos Selskabet som efter fratræden uberettiget til at viderebringe eller benytte Selskabets erhvervshemmeligheder.

8.2 Medarbejderen er således uberettiget til - medmindre Selskabets skriftlige samtykke forinden foreligger - at delagtiggøre nogen uden for Selskabet i eller benytte til andet formål end Selskabets virksomhed nogen fortrolig oplysning vedrørende Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - informationer, viden eller materiale, som Selskabet har betegnet som værende Selskabets ejendom, og som vedrører Selskabets virksomhed, know-how, forretningsmetoder, processer, teknikker, produkter, konstruktion, programmering eller forskning.

8.3 Ved sin fratræden er Medarbejderen forpligtet til at aflevere alt materiale, der kan være af fortrolig art til Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - tegninger, reproduktioner, notater, dokumenter, EDB-filer, rapporter, produkter eller effekter, som sælges eller påtænkes solgt af Selskabet.

8.4 Overtrædelse af nærværende bestemmelse kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse og resultere i erstatningskrav mod Medarbejderen.

9. Ophavsret og opfindelser

9.1 Enhver rettighed - herunder også økonomiske - vedrørende opfindelser, idéer, programmer m.v., der måtte opstå hos Medarbejderen under ansættelsesforholdet, eller som opstår i en periode på 6 måneder efter datoen for ansættelsesforholdets ophør, tilhører Selskabet. Medarbejderen overdrager således ved underskrift på nærværende ansættelsesaftale fuldstændigt alle sine immaterielle rettigheder – i det omfang dette ikke allerede måtte følge af almindelige regler - til Selskabet.

9.2 Medarbejderen erklærer sig ligeledes indforstået med, at Selskabet ikke behøver at anføre Medarbejderen som ophavsmand til eventuelle programmer og andre arbejder, der fremkommer under Medarbejderens arbejde for Selskabet.

9.3 Medarbejderen giver afkald på og frigiver i videst tilladt omfang enhver personlig ret, som Medarbejderen måtte have til de nævnte idéer, design, opfindelser, programmer m.v., og Medarbejderen accepterer, at Selskabet er berettiget til at foretage alle de ændringer og bearbejdelser, som Selskabet måtte ønske, og til at anvende de pågældende frembringelser i en hvilken som helst sammenhæng, Selskabet måtte ønske.

9.4 Medarbejderen skal omgående skriftligt give Selskabet meddelelse om, at alle idéer, opdagelser, forbedringer eller opfindelser - hvad enten disse er patenterbare eller ej - som Medarbejderen har gjort alene eller i forening med andre i den periode, han har været ansat hos Selskabet, og som relaterer sig til Selskabets forretning eller metoder, fremgangsmåder, teknikker, udstyr m.v.

9.5 Den løn, som Medarbejderen modtager, inkluderer godtgørelse for idéer, opfindelser og programmer m.v., idet Medarbejderens eventuelle ufravigelige krav på yderligere godtgørelse i medfør af Lov om arbejdstagers opfindelser eller anden lovgivning respekteres.

10. Ophør af ansættelsesforholdet

10.1 De første tre (3) måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken ansættelsesforholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag.

10.2 Efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet bringes til ophør i overensstemmelse med Funktionærlovens regler herom. Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med en (1) måneds varsel, og Selskabet kan opsige ansættelsesforholdet med følgende varsler:

Ansættelse indtil:

Varsel:

5 måneder - 1 måned

2 år og 9 måneder - 3 måneder

5 år og 8 måneder - 4 måneder

8 år og 7 måneder - 5 måneder

Efter 8 år og 7 måneder - 6 måneder

10.3 Såfremt Medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage, kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned, forudsat at opsigelsen sker i direkte tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens Medarbejderen endnu er syg, jf. Funktionærlovens § 5, stk.2.

11. Behandling af personfølsomme oplysninger

11.1 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at indhente personlige oplysninger fra Medarbejderen i administrationsøjemed. Oplysningerne skal især gøre det muligt for Selskabet at administrere løn, personalegoder, ferie, sygdom, præstationsevalueringer, lønforhandlinger, forfremmelse og benyttes derudover til at opfylde generelle juridiske forpligtelser.

11.2 Selskabet vil i visse tilfælde også behandle oplysninger, der kan betegnes som personfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om Medarbejderens helbred, f.eks. fortegnelser over sygefravær eller lægeerklæringer, som Medarbejderen har afleveret.

11.3 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at videregive oplysninger (til tider ligeledes personfølsomme oplysninger) til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), til revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere og til virksomheder, som leverer produkter og ydelser til Selskabet såsom IT løsninger.

11.4 Ved underskrift på nærværende Ansættelseskontrakt giver Medarbejderen sit samtykke til, at Selskabet kan indhente, opbevare og videregive oplysninger som beskrevet ovenfor.

12. Funktionærloven

12.1 Medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af Funktionærloven.

13. Kollektive overenskomster

13.1 Der gælder ingen kollektive overenskomster for ansættelsesforholdet.

14. Væsentlige forhold

14.1 Af væsentlige forhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet, nævnes:

 • Angiv væsentlige forhold

15. Øvrige bestemmelser

15.1 Medarbejderen er forpligtet til at holde Selskabet underrettet om sin bopælsadresse samt registrerings- og kontonumre til brug for Selskabets udbetaling af løn.

15.2 Enhver ændring til denne kontrakt skal foreligge skriftligt for at være gyldig.

Med vores funktionærkontrakt-skabelon, kan du hurtigt og let udarbejde en præcis og retvisende ansættelseskontrakt for din fremtidige funktionær.


Vi har sørge for at tilføje alle de relevante afsnit og informationer, som er gældende for funktionærer. Men hver virksomhed er forskellig. Derfor kan du let redigere i skabelonen, så den passer til den specifikke medarbejder og arbejdsforhold.


Er du i tvivl om, hvad en funktionærkontrakt skal indeholde? Så læs videre.

Hvad skal der stå i en funktionærkontrakt?

En funktionærkontrakt er en en ansættelseskontrakt for en månedslønnet funktionær


En funktionær er en medarbejder, der er ansat i en tjenestestilling inden for et bestemt arbejdsområde, og arbejder i mere end otte timer om ugen i en længere periode end en måned. Medarbejderen yder typisk en teknisk eller klinisk ydelse og fører tilsyn med andre ansatte.


Der er en række krav for funktionærkontrakter. Det er udover de almindelige regler, der ellers er for ansættelseskontrakter. Den skal blandt andet indeholde et afsnit om:

 • At medarbejderen er dækket af funktionærloven
 • Særlige regler for opsigelse og opsigelsesvarsel

Ansættelseskontrakt og funktionærloven

Ifølge funktionærloven skal en ansættelseskontrakt for en funktionær overholde særlige rettigheder. Loven er til for at sætte en nedre grænse for de forhold, som funktionærer kan arbejde under. Det betyder, at man som arbejdsgiver gerne må stille sin funktionær bedre end de forhold, der er beskrevet i funktionærloven, men aldrig dårligere.

Rettighederne er typisk relateret til barsel, ferie og opsigelsesvarsler fra både medarbejderen og arbejdsgivernes side.

Opsigelse og opsigelsesvarsel som funktionær

En funktionærkontrakt skal også indeholde afsnit om reglerne for opsigelse og opsigelsesvarsel. På den måde har du og den ansatte tydelige rammer for opsigelse – både på arbejdsgiver og medarbejders side.


Når en funktionær selv siger op, skal de typisk indgive et opsigelsesvarsel 30 dage før. Hvis arbejdsgiver derimod fyrer funktionæren, afhænger opsigelsesperioden af længden på ansættelsen. De gældende regler er:

 • Under seks måneder – 1 måneds varsel
 • Seks måneder til tre år – 3 måneders varsel
 • Tre til seks år – 4 måneders varsel
 • Seks til ni år – 5 måneders varsel
 • Mere end ni år – 6 måneders varsel

Alle opsigelser skal varsles ved månedens udgang. Det betyder, at opsigelsen først træder i kraft ved slutningen af en gældende måned.

Hvad med 120-dages reglen?

Når du udarbejder en funktionærkontrakt, skal du også overveje om, du skal beskrive 120-dages reglen. Det er en regel, der gør det muligt for dig som arbejdsgiver at afskedige en funktionær, hvis de har været syg i mere end 120 dage.


Hvis du ikke inkluderer denne regel, kan du kun opsige en medarbejder efter de almindelige regler for opsigelse.

Kravene for at benytte 120-dages reglen er:

 • Reglen skal fremgå skriftligt i ansættelseskontrakten
 • Medarbejderen kan kun opsiges med en måneds varsel ved månedens udgang
 • Medarbejderen skal have modtaget løn i de 120 dage, hvor de har været sygemeldt
 • De 120 sygedage skal være inden for en sammenhængende periode på et år
 • Medarbejderen kan først opsiges efter de 120 dage er overstået
 • Opsigelsen skal ske under sygemeldingen

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button