Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Ansættelseskontrakt (Provision)

Ansættelseskontrakt (Provision)

part of contract
part of contract

Er der dags dato indgået følgende ansættelsesaftale:

1. Tiltrædelse og stillingsbetegnelse

1.1 Medarbejderen tiltræder den XX/XX-201X stillingen som TITEL PÅ STILLING i Selskabet.

1.2 Medarbejderens arbejdsopgaver vil variere løbende, men primært bestå i:

  • Angiv evt. arbejdsopgaver
  • XXX

2. Arbejdssted

2.1 Arbejdsstedet vil være Selskabets til en hver tid værende adresse i Danmark, for nærværende beliggende

Adresse

Post Nr.

by.

3. Arbejdstid og hverv under ansættelsen

3.1 Den ugentlige arbejdstid udgør XX timer om ugen ekskl / Inkl. frokost.

3.2 Fra tid til anden vil stillingen kræve, at Medarbejderen arbejder ud over den normale ugentlige arbejdstid. Der ydes ingen særskilt kompensation herfor, hverken i form af betaling eller i form af afspadsering, da der i den aftalte løn er taget hensyn til overarbejdsforpligtelsen.

3.3 Medarbejderen er pligtig til at stille hele sin arbejdskraft til Selskabets rådighed. Medarbejderen må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet påtage sig andre stillinger eller hverv, det være sig lønnede eller ulønnede.

4. Ferie

4.1 Medarbejderen har ret til ferie med løn og feriegodtgørelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov.

4.2 Tidspunktet for afholdelse af ferie tilrettelægges i god tid forinden efter aftale med Selskabet, og Medarbejderen skal sikre, at feriens placering i videst muligt omfang tager hensyn til virksomhedens drift.

4.3 Parterne kan ved individuel aftale fravige ferielovens § 16, stk. 1, således, at hovedferien, forudsat begge parters accept, kan varsles og afholdes i opsigelsesperioden uanset dennes længde.

5. Løn

5.1 Medarbejderen er provisionslønnet. Lønnen udregnes således: Beskriv udregningen af lønnen – ex grundløn, provision, tillæg mv

5.2. Lønnen udbetales månedsvis bagud ex. den sidste hverdag i måneden til en af Medarbejderen anvist bankkonto.

6. Pension

6.1 Medarbejderen vil efter 3 måneders ansættelse være berettiget til at deltage i Selskabets pensionsordning. Selskabet betaler et pensionsbidrag på X % af den i punkt 5.1 anførte grundløn, og Medarbejderen er forpligtet til selv at indbetale X % til Selskabets pensionsordning.

7. Meddelelse om fravær

7.1 Såfremt Medarbejderen er fraværende uanset årsag, og fraværet ikke er godkendt af Selskabet, skal Medarbejderen tidligst muligt på den første fraværsdag informere sin leder om fraværets årsag og om muligt, hvornår Medarbejderne forventer at være tilbage.

7.2 Hvis Medarbejderen er fraværende på grund af sygdom, kan Selskabet forlange dokumentation for sygdommen og varigheden heraf. Udgifterne hertil betales af Selskabet.

8. Tavshedspligt

8.1 Medarbejderen er såvel under sin ansættelse hos Selskabet som efter fratræden uberettiget til at viderebringe eller benytte Selskabets erhvervshemmeligheder.

8.2 Medarbejderen er således uberettiget til - medmindre Selskabets skriftlige samtykke forinden foreligger - at delagtiggøre nogen uden for Selskabet i eller benytte til andet formål end Selskabets virksomhed nogen fortrolig oplysning vedrørende Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - informationer, viden eller materiale, som Selskabet har betegnet som værende Selskabets ejendom, og som vedrører Selskabets virksomhed, know-how, forretningsmetoder, processer, teknikker, produkter, konstruktion, programmering eller forskning.

8.3 Ved sin fratræden er Medarbejderen forpligtet til at aflevere alt materiale, der kan være af fortrolig art til Selskabet, herunder - men ikke begrænset til - tegninger, reproduktioner, notater, dokumenter, EDB-filer, rapporter, produkter eller effekter, som sælges eller påtænkes solgt af Selskabet.

8.4 Overtrædelse af nærværende bestemmelse kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse og resultere i erstatningskrav mod Medarbejderen.

9. Ophavsret og opfindelser

9.1 Enhver rettighed - herunder også økonomiske - vedrørende opfindelser, idéer, programmer m.v., der måtte opstå hos Medarbejderen under ansættelsesforholdet, eller som opstår i en periode på 6 måneder efter datoen for ansættelsesforholdets ophør, tilhører Selskabet. Medarbejderen overdrager således ved underskrift på nærværende ansættelsesaftale fuldstændigt alle sine immaterielle rettigheder – i det omfang dette ikke allerede måtte følge af almindelige regler - til Selskabet.

9.2 Medarbejderen erklærer sig ligeledes indforstået med, at Selskabet ikke behøver at anføre Medarbejderen som ophavsmand til eventuelle programmer og andre arbejder, der fremkommer under Medarbejderens arbejde for Selskabet.

9.3 Medarbejderen giver afkald på og frigiver i videst tilladt omfang enhver personlig ret, som Medarbejderen måtte have til de nævnte idéer, design, opfindelser, programmer m.v., og Medarbejderen accepterer, at Selskabet er berettiget til at foretage alle de ændringer og bearbejdelser, som Selskabet måtte ønske, og til at anvende de pågældende frembringelser i en hvilken som helst sammenhæng, Selskabet måtte ønske.

9.4 Medarbejderen skal omgående skriftligt give Selskabet meddelelse om, at alle idéer, opdagelser, forbedringer eller opfindelser - hvad enten disse er patenterbare eller ej - som Medarbejderen har gjort alene eller i forening med andre i den periode, han har været ansat hos Selskabet, og som relaterer sig til Selskabets forretning eller metoder, fremgangsmåder, teknikker, udstyr m.v.

9.5 Den løn, som Medarbejderen modtager, inkluderer godtgørelse for idéer, opfindelser og programmer m.v., idet Medarbejderens eventuelle ufravigelige krav på yderligere godtgørelse i medfør af Lov om arbejdstagers opfindelser eller anden lovgivning respekteres.

10. Ophør af ansættelsesforholdet

10.1 De første tre (3) måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken ansættelsesforholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag.

10.2 Efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet bringes til ophør i overensstemmelse med Funktionærlovens regler herom. Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med en (1) måneds varsel, og Selskabet kan opsige ansættelsesforholdet med følgende varsler:

Ansættelse indtil: - Varsel:
Fem måneder - 1 måned
2 år og 9 måneder - 3 måneder
5 år og 8 måneder - 4 måneder
8 år og 7 måneder - 5 måneder
Efter 8 år og 7 måneder - 6 måneder

10.3 Såfremt Medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned, forudsat at opsigelsen sker i direkte tilknytning til udløbet af de 120 dage, og mens Medarbejderen endnu er syg, jf. Funktionærlovens § 5, stk.2.

11. Behandling af personfølsomme oplysninger

11.1 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at indhente personlige oplysninger fra Medarbejderen i administrationsøjemed. Oplysningerne skal især gøre det muligt for Selskabet at administrere løn, personalegoder, ferie, sygdom, præstationsevalueringer, lønforhandlinger, forfremmelse og benyttes derudover til at opfylde generelle juridiske forpligtelser.

11.2 Selskabet vil i visse tilfælde også behandle oplysninger, der kan betegnes som personfølsomme oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om Medarbejderens helbred, f.eks. fortegnelser over sygefravær eller lægeerklæringer, som Medarbejderen har afleveret.

11.3 Selskabet vil fra tid til anden have behov for at videregive oplysninger (til tider ligeledes personfølsomme oplysninger) til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), til revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere og til virksomheder, som leverer produkter og ydelser til Selskabet såsom IT løsninger.

11.4 Ved underskrift på nærværende Ansættelseskontrakt giver Medarbejderen sit samtykke til, at Selskabet kan indhente, opbevare og videregive oplysninger som beskrevet ovenfor.

12. Funktionærloven

12.1 Medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af Funktionærloven.

13. Kollektive overenskomster

13.1 Der gælder ingen kollektive overenskomster for ansættelsesforholdet.

14. Væsentlige forhold

14.1 Af væsentlige forhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet, kan nævnes:

  • Angiv væsentlige forhold

15. Øvrige bestemmelser

15.1 Medarbejderen er forpligtet til at holde Selskabet underrettet om sin bopælsadresse samt registrerings- og kontonumre til brug for Selskabets udbetaling af løn.

15.2 Enhver ændring til denne kontrakt skal foreligge skriftligt for at være gyldig.

Med en ansættelseskontrakt-skabelon for provisionslønnede medarbejdere fra ContractBook får du et godt udgangspunkt, når du skal udforme en kontrakt for blandt andet sælgere, business developers og andre medarbejdere, der skal lønnes efter provision.

I teksten forneden beskriver vi, hvad du skal huske, når du udformer kontrakten – og hvilke poster, du især skal lægge mærke til.

Vi har gjort det let at udarbejde en ansættelseskontrakt, også selvom du aldrig har gjort det før. Alle vores kontrakter kan frit justeres og ændres, så de passer til din virksomhed eller organisation. Er du i tvivl om nogle af posterne eller gerne vil vide mere om et givent emne, kan du besøge vores kontraktguide.


Hvad er provision?

Provision er en andel af en virksomheds omsætning. Når ansatte får provisionsløn, bliver de typisk betalt efter hvor meget omsætning, de er med til at skabe for virksomheden.


Det er som oftest sælgere og business developers, der bliver provisionslønnet. Det er, fordi deres rolle i højere grad er udadrettet og handler om at engagere nye kunder og finde nye salgsmuligheder, frem for at udvikle et produkt eller yde en løbende service for virksomhedens eksisterende kunderne. De har derfor ofte mulighed for at skabe mere omsætning end forventet ved de fleste opgaver.

Når provisionslønnen skal beregnes, er det også vigtigt at definere, hvorvidt den er baseret på enkelte salg eller som en procentdel af den samlede omsætning.

Provision bliver set som almindelig løn, og er derfor a-skattepligtig. Det betyder, at der skal betales både a-skat og AM-bidrag af medarbejderens samlede grundløn og provision.


Regler for ansættelseskontrakt med provision

Løn og provision

Når du ansætter en ny provisionslønnet medarbejder, er det vigtigt, at du udførligt beskriver, hvordan deres løn bliver beregnet. Det skal være gennemskueligt og let for den ansatte at se, hvordan deres provisionsløn bliver beregnet – og hvornår de kan modtage provision. Der kan eksempelvis være, at der kun bliver udbetalt provision, hvis omsætningen overstiger grundlønnen.

Det betyder, at du blandt andet skal redegøre for:

  • Grundløn
  • Beregning af provision
  • Betingelser for provision
  • Eventuelle tillæg eller bonus

Feriegodtgørelse og feriepenge

Der skal betales feriepenge af alle slags A-skattepligtig indtjening, inklusiv provisionsløn. 

En provisionslønnet medarbejder, der holder ferie med løn, har også ret til kompensation under ferien, hvis de står til at miste provisionsindtjening under ferieperioden. Kompensationen svarer som regel til 12,5% af den fulde løn i optjeningsåret.

Det er især en vigtig post i ansættelseskontrakten, hvis:

  • Provisionen udgør en stor del af deres samlede løn
  • De ikke har ret til provision af indirekte salg
  • De ikke selv frit kan planlægge, hvornår ferien skal afholdes

Sygdom og provision

Medarbejdere under funktionærloven skal have løn under sygdom. Den skal være på samme niveau som medarbejderens forventede løn for perioden. Det betyder, at lønnen også skal indeholde provisionen, som de kunne forvente at tjene, mens de var syge.

Dette betyder også, at man skal tage højde for, hvorvidt de er syge i en høj eller lavsæson for arbejdet.

Pension

Hvorvidt der skal betales pension af provisionslønnen, afhænger af den individuelle aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der kan også være krav om pension på grund af en fælles overenskomst.

I vores kontraktskabelon er det indskrevet, at medarbejderen efter 3 måneders ansættelse vil være berettiget til at deltage i selskabets pensionsordning. Pensionsbidraget fra selskabet bliver beregnet efter grundlønnen. Det betyder, at en provisionslønnet medarbejder ikke får beregnet sin pension på baggrund af deres provision.

Det er også muligt at ændre kontrakten, så der beregnes pension af den a-skattepligtige lønindkomst. Det vil betyde, at provisionen bliver inkluderet i pensionsberegningen.


Opsigelse

Provisionslønnede medarbejder modtager også provision i opsigelsesperioden. Uanset om de selv har sagt op eller er blevet fyret. Hvis det ikke er muligt for medarbejderen at tjene provision i opsigelsesperioden, skal de modtage kompensation. Den kompensation skal på samme vis som ved sygdom og ferie beregnes ud fra den forventede indtjening for perioden.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button