Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

part of contract
part of contract

1. Direktørens forpligtelser

1.1 Direktøren er den DATO ansat i Selskabet på de vilkår, der er angivet nærmere i denne direktørkontrakt.

1.2 Direktøren ansættes som TITEL og skal således være ansvarlig for:

  • ANGIV ANSVARSOMRÅDE

1.3 Direktøren skal udføre sit hverv i overensstemmelse med dansk ret, Selskabets vedtægter, eventuelle forretningsordner og i overensstemmelse med eventuelle anvisninger og instruktioner, som bestyrelsen eller Direktørens overordnede måtte udstede.

1.4 Direktøren skal anvende hovedparten af sin arbejdskraft i Selskabets tjeneste. Der tilkommer ikke Direktøren overtidsbetaling eller rådighedstillæg.

1.5 Bestyrelsen eller Selskabets generalforsamling kan efter nærmere aftale godkende, at Direktøren påtager sig andet arbejde.

2. Tegningsregel

2.1 Direktøren kan indenfor den daglige drift og sine ansvarsområder handle på Selskabets vegne. Direktøren skal dog altid handle i overensstemmelse med Selskabets vedtægter, eventuelle forretningsordner og instrukser. Forhold af større betydning eller usædvanlig art skal efter omstændighederne forelægges for bestyrelsen, generalforsamlingen eller Direktørens overordnede.

3. Vederlag

3.1 Direktørens aflønnes med [ANGIV BELØB] kr. månedligt, der udbetales [ANGIV HVORNÅR LØNNEN UDBETALES].

3.2 [ANDRE FORHOLD OMKRING LØN]

4. Personalegoder, rejseudgifter mv.

4.1 Selskabet betaler udgifter til:

  • [ANGIV EVENTUELLE GODER]

4.2 De skattemæssige konsekvenser for Direktøren af ovennævnte er Selskabet uvedkommende.

5. Ferie

5.1 Direktøren er berettiget til årlig ferie på samlet [ANTAL] uger med fuld løn i ferieperioden.

5.2 Eventuel opsparet eller ikke brugt ferie kan ikke overføres til senere kalenderår uden nærmere aftale herom mellem Selskabet og Direktøren. Direktøren kan dog ikke overføre ferie til sig selv.

5.3 Direktøren er ikke omfattet af ferieloven og er ikke berettiget til ferietillæg eller feriepenge. Opsiges Direktøren, skal Direktøren afholde optjent ferie i opsigelsesperioden.

6. Ophør og opsigelse

6.1 Nærværende direktørkontrakt kan fra Selskabets side opsiges med [ANTAL] måneders varsel og fra Direktørens side opsiges med [ANTAL] måneders varsel til udgangen af en måned.

7. Sygdom

7.1 Direktøren er berettiget til at modtage normal løn i sygdomsperioder.

7.2 Hvis Direktøren på grund af sygdom har været ude af stand til at udføre sit arbejde i en samlet periode på [ANTAL] måneder indenfor en periode på [ANTAL] måneder, er Selskabet berettiget til at opsige direktørkontrakten med [ANTAL] måneders varsel til udgangen af en måned.

8. Fortrolighed og tavshedspligt

8.1 Direktøren er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger om Selskabets interne forhold, herunder især omkring økonomi, forretningsaktiviteter, kundekreds og personale. Sådanne oplysninger må hverken under ansættelsen eller derefter meddeles til udenforstående personer såfremt informationerne rimeligvis må antages at være fortrolige eller er forretningshemmeligheder.

8.2 Ved direktørkontraktens ophør, er Direktøren forpligtet til at tilbagelevere alt materiale, der tilhører Selskabet samt eventuelle personalegoder. Direktøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret over sådant materiale eller personalegoder.

8.3 Alle ideer, opfindelser, ændringer, forbedringer, metoder, formler, koder, software, designs, opskrifter, materiale, know-how, sketches, tegninger, kort og andre immaterielle rettigheder, inklusive alle rettigheder derfra, som Direktøren måtte være med til at udvikle under hans ansættelsesforhold, tilhører Selskabet uden yderligere betaling.

8.4 Direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og Direktøren selv eller om spørgsmål om søgsmål mod Direktøren. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis Direktøren har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Selskabets. I sådanne tilfælde skal Direktøren inddrage bestyrelsen eller generalforsamlingen.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Nærværende kontrakt reguleres af dansk ret.

9.2 Enhver tvist mellem parterne angående denne direktørkontrakt skal først søges løst mellem parterne ved mindelig løsning. Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes, skal tvisten derefter afgøres ved de danske domstole.

10. Diverse bestemmelser

10.1 Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af funktionærloven.

10.2 Indholdet af nærværende kontrakt er fortroligt mellem parterne.

10.3 Direktøren anmeldes om nødvendigt som direktør hos Erhvervsstyrelsen.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button