Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Ekstraordinær generalforsamling (generel)

Ekstraordinær generalforsamling (generel)

part of contract
part of contract

SELSKABSNAVN

CVR-nr.: CVR-nr.

Dato

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SELSKABSNAVN

CVR-nr. CVR-nr.

DELTAGERE

Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets

anpartshavere/aktionærer.

DAGSORDEN

Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag om beskrivelse

3) Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes navn.

Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM

Beskrivelse

Der var stillet forslag om Indsæt.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstem­migt og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT

Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.

Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo—

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo—

Som dirigent

Dato: Dato

Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].

For

navn på anpartshaver1/aktionær1:

Dato: Dato

For navn på anpartshaver2/aktionær2:

Dato: Dato


Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button