Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Erhvervslejekontrakt

Skabelon

Har indgået følgende erhvervslejekontrakt (”Aftalen”) vedrørende Lejemålet.

1. Lejemålet

1.1 Lejemålet er beliggende Adresse, Post nr., By og udgør samlet XX m2.

1.2 Angiv evt. nærmere beskrivelse af lejemålet

1.3 Lejemålet skal benyttes til Angiv formål og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

1.4 Lejer er i enhver henseende ansvarlig for, at der hverken i eller fra Lejemålet udøves virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter. Lejer påtager sig desuden alene ansvaret og risikoen for, at der ved Lejemålets indgåelse samt derefter kan opnås de fornødne offentlige tilladelser til den af Lejeren ønskede anvendelse af Lejemålet.

1.5 Lejer må ikke foretage eller udøve forurenende aktivitet på ejendommen eller i Lejemålet. Det forudsættes, at benyttelsen af Lejemålet ikke medfører lugt, støj eller på anden måde nogen form for gene eller ulempe for ejendommens eller Lejemålets øvrige beboere eller naboer.

1.6 Lejer må ikke uden Udlejers godkendelse foretage ændringer af bygningsmæssig karakter, herunder ændre indretning, og sådanne eventuelle ændringer skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i Lejemålet, jf. Erhvervslejelovens § 37, samt ret til efter Udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af Lejemålet, jf. Erhvervslejelovens § 8, stk. 2.

2. Lejemålets begyndelse og ophør

2.1 Lejemålet begynder den XX / XX - X og varer, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne med X måneders forudgående varsel til fraflytning den 1. i en måned.

2.2 På overtagelsesdagen eller på et andet aftalt tidspunkt gennemgår Udlejeren og Lejer sammen Lejemålet med henblik på at konstatere, hvorvidt der påhviler Udlejeren mangler at udbedre. Synlige mangler ved Lejemålet skal påtales af Lejer senest to uger efter Lejemålets overtagelse.

2.3 Udlejer udarbejder en mangelliste, som sendes til Lejer. Lejerens eventuelle indsigelser mod mangellisten skal meddeles Udlejeren senest 8 dage efter, at mangellisten er kommet frem til Lejeren, og Udlejeren har ret og pligt til på egen foranstaltning at afhjælpe de påtalte mangler hurtigst muligt.

2.4 Lejeren er forpligtet til at give Udlejeren eller dennes repræsentant adgang til Lejemålet indenfor normal arbejdstid med henblik på at udføre eventuelle afhjælpningsarbejder.

2.5 Ved Lejemålets ophør er Lejer forpligtet til, såfremt det ønskes af Udlejer, at sørge for fornøden retablering af Lejemålet uden udgift for Udlejer.

2.6 Udlejer er berettiget til at opsige denne Aftale med X dags varsel såfremt lejer groft misligholder de gældende vilkår, herunder eventuelle husregler, eller misligholder sine lejeindbetalinger.

3. Leje og depositum

3.1 Den årlige leje er aftalt til XXX kr.

3.2 Lejen betales månedsvist forud, første gang den XX/XX-X, der dækker perioden fra XX/XX-X og til XX/XX-X.

3.3 Senest X dage efter underskrift af nærværende Aftale betaler Lejeren et depositum svarende til X måneders leje, samt X måneders a conto beløb, i alt XX kr.

3.4 Samlet indbetales således XX kr. senest den XX/XX-X til Udlejer.

3.5 Depositum tjener til sikkerhed for Lejerens opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge nærværende Aftale, herunder lejebetalingerne, for Lejerens eventuelle gennemførelse af ombygningsarbejder og retablering af sådanne, samt til sikkerhed for Lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositummet forrentes ikke.

3.6 Udlejer skal anvise, hvor og hvordan lejebetalingen skal betales.

4. Regulering af lejen

4.1 Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. XX/XX-X ; første gang den XX kr. senest den XX/XX-X, med X % af foregående års leje.

4.2 Pålægges ejendommen eller Lejemålet nye eller øgede skatter og/eller afgifter, efter lejemålets begyndelse, også sådanne udgifter der skyldes ejendommens højere ansættelse i ejendomsværdi, kan udgiftsforhøjelsen kræves betalt gennem en forhøjelse af Lejen.

5. Vand, varme-, varmtvands- og elforsyning og fællesudgifter

5.1 Udover lejen betaler Lejeren en forholdsmæssig andel af udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand efter måler og haneandele.

5.2 Lejeren betaler et aconto bidrag til dækning af sin andel af forventede udgifter, der erlægges senest samtidig med lejen. Aconto beløbet er for øjeblikket fastsat til XX kr. pr. måned.

5.3 Herudover betaler Lejeren lejemålets forholdsmæssige andel i ejendommens fællesudgifter samt skatter og afgifter, herunder fx:

• Alle ejendommens skatter og afgifter, herunder dækningsafgift m.v.

• Udgifter til drift, vedligeholdelse og renholdelse (herunder snerydning) af fælles udenomsarealer, herunder fortove, gangarealer, kørearealer, gårdarealer, parkeringsarealer og beplantning.

• Udgifter til renholdelse og vinduespolering af fælles bygningsarealer, herunder trapper og kældre.

• Andre drifts-, rengørings- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende fælles anlæg, herunder el-udgifter til fælles belysning og andre anlæg.

• Udgifter til renovation, leje af container og andet renovationsudstyr m.v.

• Udarbejdelse af regnskab.

5.4 Regnskab over de ovenfornævnte omkostninger opgøres én gang årligt ved udløbet af driftsåret og fordeles på de enkelte lejemål i forhold til de af Udlejeren fastsatte fordelingsprincipper, der p.t. er efter areal. Regnskabsåret for fællesudgifter er ved nærværende Aftale indgåelse fra den XX til den XX.

5.5 Ovennævnte fællesudgifter fordeles på de enkelte lejemål efter bruttoarealet. Fordelingstallet for driftsudgifter er p.t. XX/XX.

5.6 Udlejer er berettiget til hos Lejer at kræve refusion af alle senere tilkomne skatter og afgifter af enhver art, som måtte blive pålagt, uanset disse er en følge af stigning i ejendoms- eller grundværdi.

6. Det lejedes stand

6.1 Lejemålet overtages nyistandsat og indflytningsklar stand.

6.2 Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning.

6.3 Mangler, som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Lejeren ved Lejemålets aflevering, kan ikke påberåbes af Lejer, hvis Lejeren ikke i løbet af 4 uger efter Lejemålets påbegyndelse meddeler Udlejeren, at Lejer vil gøre disse gældende. Dette skal dog ikke inkludere installationer, som efter lovgivningen ikke er installeret eller opsat korrekt, men som alligevel er funktionelle (fx elinstallationer, ventilatorer og lign.).

7. Vedligeholdelse og forandring af Lejemålet

7.1 Den indvendige vedligeholdelse af Lejemålet påhviler Lejeren.

7.2 Lejeren er pligtig til at sørge for, at Lejers ansatte personer som andre, der får adgang til Lejemålet, omgås dette forsvarligt og er erstatningspligtig for enhver skade, som sådanne personer måtte påføre Lejemålet.

7.3 Ejendommens udvendige vedligeholdelse påhviler Udlejeren.

7.4 Lejeren må ikke uden Udlejerens skriftlige samtykke foretage forandringer, gennembrydninger eller fastgørelse til det ejendommen tilhørende, herunder til gulve, vægge, lofter, vinduer, døre og installationer af enhver art. Udlejeren må dog ikke uden rimelig grund nægte samtykke til forandringer.

7.5 Selvom Udlejerens meddeler tilladelse, kan Udlejer ved Lejemålets ophør forlange, at de pågældende installationer forbliver i Lejemålet uden vederlag til Lejer, eller at disse fjernes, og efterreparationer i denne forbindelse betales af Lejeren.

8. Fraflytning og aflevering

8.1 Da Lejemålet overtages nyistandsat, skal Lejeren ved Lejemålets fraflytning aflevere Lejemålet i samme stand (dog ikke medtaget almindelig slid og ælde). Det vil blandt andet sige, at Lejemålet skal afleveres i nymalet stand samt med nybehandlede gulve.

8.2 Alle nøgler skal ved Lejemålets ophør afleveres til Udlejer. Såfremt Lejer ikke afleverer samtlige udleveret nøgler, skal Lejeren betale alle omkostninger til omkodning og eventuel udskiftning af låse, herunder nye nøgler.

8.3 Udlejer og Lejer aftales et tidspunkt for gennemgang ved fraflytningen af Lejemålet senest 4 uger før Lejer skal fraflytte Lejemålet. Mangler som ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed burde have været opdaget af Udlejer ved Lejemålets aflevering kan ikke påberåbes af denne, hvis Udlejeren ikke i løbet af 4 uger efter fraflytningen meddeler Lejeren, at Udlejer vil gøre manglerne gældende. Dette gælder dog ikke, hvis Lejer har handlet svigagtigt.

8.4 Lejerens forpligtelse til istandsættelse af Lejemålet ved Lejemålets fraflytning skal være tilendebragt inden for udløbet lejeperioden. Har Lejer fraflyttet Lejemålet uden at have opfyldt sin istandsættelsesforpligtelse i henhold til nærværende Aftale, har udlejer ret til at foretage istandsættelse af Lejemålet for Lejers regning samt kræve leje m.v. i henhold til nærværende Aftale i istandsættelsesperioden.

8.5 Istandsættelsesarbejder må kun udføres af momsregistrerede, faguddannede håndværkere.

9. Øvrige bestemmelser

9.1 Lejen og alle øvrige betalinger i henhold til nærværende Aftale, herunder depositum, aconto beløb mv., tillægges moms med den til enhver tid gældende sats, p.t. 25%. Momsen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende Aftale.

9.2 Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade Aftalen tinglyse på ejendommen, således at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser. Desuden skal tinglysningen af Aftalen respektere fremtidige på ejendommen tinglyste pantehæftelser og servitutstiftende deklarationer (med eller uden pant) på ejendommen.

9.3 Såfremt Aftalen tinglyses, er Lejer ved lejemålets ophør pligtig til for egen regning at lade den aflyse og tilstille Udlejer en kopi af aflysningspåtegningen.

9.4 Lejemålet er ikke erhvervsbeskyttet.

9.5 Parterne bærer hver deres omkostninger ved Aftalens oprettelse.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Erhvervslejekontrakt

Få en gratis kontraktskabelon til erhvervslejekontrakter. Se et eksempel på en erhvervslejekontrakt. Download som PDF eller ret direkte i Contractbook

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon