Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Generalforsamling

Skabelon

SELSKABSNAVN
CVR-nr.: CVR-nr.
Dato

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
SELSKABSNAVN
CVR-nr. CVR-nr.

DELTAGERE
Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets
anpartshavere/aktionærer.

DAGSORDEN
Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forslag om beskrivelse
3) Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT
Til dirigent valgtes navn.
Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM
Beskrivelse
Der var stillet forslag om Indsæt.
Generalforsamlingen vedtog forslaget enstem­migt og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT
Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.
Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo—


Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo—


Som dirigent


Dato: Dato


Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].

For navn på anpartshaver1/aktionær1:
Dato: Dato

For navn på anpartshaver2/aktionær2:
Dato: Dato

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Generalforsamling

Generalforsamling skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende generalforsamling skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

En generalforsamling er et møde, hvor ledelsen (evt. ejerne, bestyrelsen og aktionærerne) af et selskab kan træffe beslutninger angående selskabet. Har man et kapitalselskab, er man forpligtet af selskabsloven til at afholde en ordinær generalforsamling en gang om året. Man kan dog godt holde mere end en generalforsamling på et år, men da vil man kalde det en ekstraordinær generalforsamling.

Når man har afholdt en generalforsamling, skal man udforme et beslutningsreferat. Du finder en skabelon for et sådant referat på billedet nedenfor. Begrebet bruges også i andre sammenhænge, eksempelvis i organisationer, andelsforeninger eller ejerforeninger, hvor man beslutter regler for lejemål, vedligeholdelse og deslige. En generalforsamling kræver ikke fysisk fremmøde, men kan afholdes elektronisk. Man kan desuden give andre fuldmagt til at handle på ens vegne til en generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

Det er på den ordinære generalforsamling, at man godkender årsregnskabet for en virksomhed. Det skal afholdes senest 5 måneder, efter regnskabsåret er omme. Man skal her godkende en årsrapport og bestemme revision for kommende regnskaber. Derudover kan man eventuelt afgøre, hvad et overskud skal bruges til, eller hvordan man dækker et underskud. Det gælder uanset, om man har et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Nogle gange vil der af et selskabs vedtægter, fremgå forhold, som skal afgøres på ordinære generalforsamlinger. I vedtægterne vil man typisk også angive stemmeandelen til generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling

Der er ikke nogen krav til, hvad man skal foretage sig på en ekstraordinær generalforsamling. De kan desuden afholdes efter behov. Eksempelvis hvis et selskabs ejere (som de fremgår af ejerbogen) skal træffe en vigtig beslutning mellem to ordinære generalforsamlinger.

Der er færre formelle krav, men man kan bruge anledningen til at vælge en ny direktør, lave ny tegningsregel, omskrive sine vedtægter eller helt ændre selskabets navn. Da vil man også skulle oplyse Erhvervsstyrelsen om ændringer.

Man skal dog huske, at man altid skal lave et beslutningsreferat med de afgørelser, der træffes til generalforsamlingen. Det kaldes også et generalforsamlingsprotokollat.

Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Generalforsamling
Download PDF file
Key Terms for
Generalforsamling

This contract is a gift deed where the giver transfers a monetary amount to the recipient. The gift amount is to be the recipient's separate property and not shared with their spouse in case of separation or divorce. The gift, its income, and any replacements will remain the recipient's separate property even after the recipient's death, not becoming part of the estate.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon