Skabeloner
Generalforsamling

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Generalforsamling

SELSKABSNAVN
CVR-nr.: CVR-nr.
Dato

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
SELSKABSNAVN
CVR-nr. CVR-nr.

DELTAGERE
Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets
anpartshavere/aktionærer.

DAGSORDEN
Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forslag om beskrivelse
3) Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT
Til dirigent valgtes navn.
Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige anpartshavere/aktionærer havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM
Beskrivelse
Der var stillet forslag om Indsæt.
Generalforsamlingen vedtog forslaget enstem­migt og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT
Navn blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af anpartshavere/aktionærer hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.
Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på anpartshavere/aktionærer vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo—


Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo—


Som dirigent


Dato: Dato


Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den [dato].

For navn på anpartshaver1/aktionær1:
Dato: Dato

For navn på anpartshaver2/aktionær2:
Dato: Dato

Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

Denne artikel besvarer spørgsmålet; hvad er en generalforsamling? Du finder desuden en forklaring på forskellen mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

En generalforsamling er et møde, hvor ledelsen (evt. ejerne, bestyrelsen og aktionærerne) af et selskab kan træffe beslutninger angående selskabet. Har man et kapitalselskab, er man forpligtet af selskabsloven til at afholde en ordinær generalforsamling en gang om året. Man kan dog godt holde mere end en generalforsamling på et år, men da vil man kalde det en ekstraordinær generalforsamling.

Når man har afholdt en generalforsamling, skal man udforme et beslutningsreferat. Du finder en skabelon for et sådant referat på billedet nedenfor. Begrebet bruges også i andre sammenhænge, eksempelvis i organisationer, andelsforeninger eller ejerforeninger, hvor man beslutter regler for lejemål, vedligeholdelse og deslige. En generalforsamling kræver ikke fysisk fremmøde, men kan afholdes elektronisk. Man kan desuden give andre fuldmagt til at handle på ens vegne til en generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

Det er på den ordinære generalforsamling, at man godkender årsregnskabet for en virksomhed. Det skal afholdes senest 5 måneder, efter regnskabsåret er omme. Man skal her godkende en årsrapport og bestemme revision for kommende regnskaber. Derudover kan man eventuelt afgøre, hvad et overskud skal bruges til, eller hvordan man dækker et underskud. Det gælder uanset, om man har et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab.

Nogle gange vil der af et selskabs vedtægter, fremgå forhold, som skal afgøres på ordinære generalforsamlinger. I vedtægterne vil man typisk også angive stemmeandelen til generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling

Der er ikke nogen krav til, hvad man skal foretage sig på en ekstraordinær generalforsamling. De kan desuden afholdes efter behov. Eksempelvis hvis et selskabs ejere (som de fremgår af ejerbogen) skal træffe en vigtig beslutning mellem to ordinære generalforsamlinger.

Der er færre formelle krav, men man kan bruge anledningen til at vælge en ny direktør, lave ny tegningsregel, omskrive sine vedtægter eller helt ændre selskabets navn. Da vil man også skulle oplyse Erhvervsstyrelsen om ændringer.

Man skal dog huske, at man altid skal lave et beslutningsreferat med de afgørelser, der træffes til generalforsamlingen. Det kaldes også et generalforsamlingsprotokollat.

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →