Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Hensigtserklæring

Hensigtserklæring

part of contract
part of contract

1. Baggrund

1.1 Hensigtserklæringen indeholder Parternes forståelse med hensyn til den påtænkte oprettelse af et fællesejet selskab, der skal designe, fremstille, markedsføre og sælge [produkter] (“Produkter”) i hele verden (”Selskabet”).
1.2 Formålet med Hensigtserklæringen er at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af Selskabet (”Endelig Aftale”). Hensigtserklæringen med undtagelse af punkt 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skaber ikke nogen bindende forpligtelser for Parterne, hverken udtrykkeligt eller stiltiende.


2. Hovedvilkår

2.1 Parterne skal oprette et [selskabsform] i [by], [land], der som sit eneste formål har at designe, fremstille, markedsføre og sælge Produkter i hele verden. Part A skal eje [tal] % og Part B [tal] % af Selskabets selskabskapital.
2.2 Selskabets registrerede og indbetalte selskabskapital skal ved oprettelsen udgøre [beløb][valuta], hvoraf Part A indskyder [tal] % og Part B [tal] % i kontanter og andre værdier end kontanter. Indskuddet af andre værdier end kontanter skal bestå af Part A’s [beskrivelse af værdier] og Part B’s [beskrivelse af værdier]. Parterne skal ikke være forpligtede til at indskyde yderligere kapital i Selskabet.
2.3 Part A skal bidrage med sin ekspertise inden for [beskrivelse af ekspertise], og Part B skal bidrage med sin ekspertise inden for [beskrivelse af ekspertise]. Parterne skal investere så megen tid og arbejdskraft i oprettelsen og driften af Selskabet, som rimeligvis er nødvendig for at sikre en solid platform for vækst.
2.4 Selskabet skal have en bestyrelse, der er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet. Bestyrelsen skal have [tal] medlemmer, hvoraf Part A udpeger [tal] og Part B [tal] medlemmer. Selskabets generalforsamling vælger de bestyrelsesmedlemmer, som Parterne udpeger, og [tal] yderligere bestyrelsesmedlemmer. Formanden for bestyrelsen vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.
2.5 Selskabet skal have en administrerende direktør, der er ansvarlig for den daglige ledelse af Selskabet. Den administrerende direktør ansættes af Selskabets bestyrelse.
2.6 Alle beslutninger på Selskabets generalforsamling træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre gældende lovgivning kræver et særligt stemmeflertal. Alle beslutninger i Selskabets bestyrelse træffes med simpelt stemmeflertal, og formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.
2.7 For at en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning er gyldig, skal mere end [tal] % af selskabskapitalen eller bestyrelsesmedlemmerne være til stede. Parterne forpligter sig til at deltage i alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, medmindre særlige forhold forhindrer det.
2.8 Parterne og personer eller virksomheder, der har en bestemmende indflydelse over en Parts økonomiske og driftsmæssige beslutninger, må ikke konkurrere med Selskabet, så længe de direkte eller indirekte ejer kapitalandele i Selskabet og i en periode på [tal] år derefter.
2.9 Parterne har en gensidig forkøbsret ved salg eller anden overgang af kapitalandele i Selskabet. Prisen for de kapitalandele, der er omfattet af en forkøbsret, skal svare til den pris, som en tredjepart i god tro har tilbudt at købe kapitalandelene for eller, i mangel af et sådant tilbud, kapitalandelenes markedsværdi fastsat af en uafhængig revisor.
2.10 Hvis en Part ønsker at sælge alle sine kapitalandele i Selskabet i henhold til et tilbud afgivet af en tredjepart i god tro, skal den anden Part efter påkrav sælge alle sine kapitalandele i Selskabet til den pågældende tredjemand på samme vilkår. Hvis en Part ønsker at sælge alle sine kapitalandele i Selskabet til en tredjepart, skal den anden Part være berettiget til at sælge alle sine kapitalandele i Selskabet til den pågældende tredjepart på samme vilkår.


3. Endelig Aftale

3.1 Umiddelbart efter indgåelsen af Hensigtserklæringen skal Parterne i god tro indlede forhandlinger om en Endelig Aftale, der indeholder vilkår, som er sædvanlige for oprettelsen af et fællesejet selskab af den påtænkte art, herunder en forretningsplan for Selskabets første 3 (tre) leveår.


4. Eksklusivitet

4.1 Indtil Hensigtserklæringen ophører, må Parterne ikke indlede drøftelser med en tredjepart om et samarbejde, der vedrører design, fremstilling, markedsføring og salg af Produkter.


5. Fortrolighed

5.1 Medmindre der er en lovmæssig forpligtelse til det, må en Part ikke videregive Fortrolige Oplysninger til en tredjepart bortset fra rådgivere, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse, eller bruge Fortrolige Oplysninger til andre formål end vurdering af den påtænkte oprettelse af Selskabet.
5.2 I punkt 5.1 skal ordet ”Fortrolige Oplysninger” omfatte enhver oplysning om den anden Part, som udleveres under Hensigtserklæringen, om den påtænkte oprettelse af Selskabet og om Hensigtserklæringen bortset fra oplysninger, som: (i) er almindeligt tilgængelige for eller kendt af offentligheden, uden at det er resultatet af en Parts uberettigede videregivelse af oplysningerne, eller (ii) en Part opnår fra en anden kilde end den anden Part, forudsat at den pågældende kilde ikke var underlagt en fortrolighedsforpligtelse over for den anden Part med hensyn til oplysningerne.


6. Omkostninger

6.1 Medmindre andet fremgår af en Endelig Aftale, bærer hver Part sine egne omkostninger i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af en Endelig Aftale og oprettelsen af Selskabet, herunder honorar til jurist og andre professionelle rådgivere.


7. Varighed og ophør

7.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og ophører på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) datoen for indgåelse af en Endelig Aftale, og (ii) [dato], medmindre Parterne aftaler at forlænge datoen. Parterne skal ikke have noget krav imod hinanden som følge af Hensigtserklæringens ophør uanset årsag.


8. Andre vilkår

8.1 Hensigtserklæringen indeholder Parternes samlede forståelse med hensyn til den påtænkte oprettelse af Selskabet. Hensigtserklæringen kan kun ændres skriftligt af Parterne.
8.2 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Hensigtserklæringen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter [land] ret med undtagelse af lovvalgsregler.
8.3 Bestemmelserne i punkt 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, sidste sætning, 8.2 og 8.3 gælder også efter Hensigtserklæringens ophør uanset årsag.

Hvad er en hensigtserklæring?

En hensigtserklæring, også kendt som et "letter of intent", er en erklæring uden almindelige retsvirkninger. Hermed er en hensigtserklæring ikke bindende. Man benytter typisk en hensigtserklæring til at fortælle, at man agter og er indstillet på at indgå en aftale, men endnu ikke ønsker at forpligte sig direkte. De bruges både i private og erhvervsmæssige sammenhænge, men er mest almindelige i sidstnævnte.


Man er ikke bundet af en hensigtserklæring, ved mindre den indeholder et løfte. Det gælder både, hvis der er tale om blåstemplingen af en pris i forbindelse med et salg, eller hvis der er gensidig interesse i at indgå et samarbejde. Der skal man bare være opmærksom på, at prisen ikke er bindende, og at aftalen generelt ikke indeholder garantier.

Hvornår skal man bruge en hensigtserklæring? 

I princippet kan man bruge en hensigtserklæring på alle typer aftaler, men nogle er mere typiske end andre. Det mest almindelige er at indgå hensigtserklæringer forud for en samarbejdsaftale, en købs- og salgsaftale eller en anpartsoverdragelse af en virksomhed, hvor man eksempelvis først ønsker at udføre en due diligence.

Man skal være opmærksom på, at dele af en hensigtserklæring kan være bindende. Af og til vil man eksempelvis tilknytte en fortrolighedsaftale, som sikrer beskyttelsen af forretningshemmeligheder. I de senere år har der været eksempler på, at hensigtserklæringer er blevet anset som bindende i retspraksis. Der er nemlig ingen særlig lovgivning, der regulerer området. Det afhænger dog typisk af, hvordan den er formuleret. Jo svagere formuleret, desto mindre forpligtende. Du kan med fordel vælge at bruge en skabelon til en hensigtserklæring, hvormed du får en ret standardiseret formulering. Det er dog ikke ens betydende med, at du er garanteret.

Hvorfor lave en hensigtserklæring? 

En hensigtserklæring er en slags gentlemen's agreement, som viser, at begge parter i en handel er seriøse. Dermed undgår man at spilde tid og penge på potentielle købere. Det giver altså en vis sikkerhed, særligt hvis man også har indgået en fortrolighedsaftale.

Det er samtidig et smart psykologisk kneb, da man indirekte forpligter modparten på at skulle indgå en aftale. Man binder ikke nogen af en hensigtserklæring, men man dokumenterer en interesse. Dermed kan man også vise andre potentielle købere, at der er konkurrence. Det er godt, hvis man vil presse prisen på sit eget produkt op, eller måske presse andre til at indgå en aftale hurtigere.

En hensigtserklæring er også en slags tilkendegivelse af, at man forhandler. Man kan dermed også bare bruge en hensigtserklæring som en kladde, før man forhandler den endelige aftale på plads. Når man forhandler en stor aftale, kan der nemlig være mange små forhold at tage højde for. Der vil man kunne bruge hensigtserklæringen som et overordnet grundlag for diskussionen af de små vilkår, mens man diskuterer og forhandler. I en forhandlingssituation vil være hensigtserklæringen være en sikkerhed, der samtidig kan tillade dig og din modpart at teste hinanden og nå frem til en endelig aftale. I har nemlig begge skrevet under på, at I i udgangspunktet er interesserede i handlen.

Ovenfor finder du en skabelon til en hensigtserklæring, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Du kan udforme den direkte i linket ved at udfylde de redigerbare felter, underskrives digitalt og opbevares i clouden på Contractbook.

Hensigtserklæringer og viljeserklæringer 

Når man vil købe en virksomhed, kan man desuden indgå et letter of awareness. Der vil man erklærer sig ejer af et selskab, hvis selskabet indfrier nogle på forhånd bestemte forventninger. Når man afgiver et løfte, er man nemlig, efter normal dansk aftale ret, forpligtet til at opfylde dette løfte. Det følger af aftaleloven.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button