Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Samarbejdsaftale

Skabelon

Angående samarbejde omkring BESKRIV FORMÅLET.

1.Baggrund og formål

  • 1.1 A er BESKRIV A’S VIRKSOMHED.
  • 1.2 B er BEKSRIV B’S VIRKSOMHED.

1.3 Parterne er derfor blevet enige om, at BESKRIV KORT SAMARBEJDET.
1.4 Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver Part skal fortsat selv tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.

1.5 Parterne har på denne baggrund indgået følgende samarbejdsaftale (”Aftalen”).

2.Pligter

2.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.

2.2 A skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

2.3 B skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

3.Betaling

3.1 I forbindelse med samarbejdet har Parterne aftalt, at BESKRIV EVENTUEL BETALINGSSTRUKTUR.

3.2 Betalinger skal foretages HVER MÅNED I HENHOLD TIL FAKTURA

3.3 Alle priser ovenfor er angivet eksklusiv moms.


4.Periode og opsigelse

4.1 Aftalen indgås for en ubegrænset periode, men kan af Parterne opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

4.2 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, kan Aftalen dog opsiges straks.

5.Ansvar

5.1 Parterne er hver især ansvarlige for eventuelle skader, de måtte lave eller ansvar de måtte pådrage sig.


6.Forsikring

6.1 Parterne er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

6.2 En Part kan kræve at se dokumentation herfor af den anden Part.


7.Fortrolighed

7.1 Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en bod på XX kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

7.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.


8.Øvrige bestemmelser

8.1 Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part.

8.2 Parterne er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.

8.3 Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

8.4 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt.

8.5 Aftalen er underlagt dansk ret.

8.6 Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i BY.

Underskrifter

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende samarbejdsaftale skabelon fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon