Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

part of contract
part of contract

Angående samarbejde omkring BESKRIV FORMÅLET.

1.Baggrund og formål

  • 1.1 A er BESKRIV A’S VIRKSOMHED.
  • 1.2 B er BEKSRIV B’S VIRKSOMHED.

1.3 Parterne er derfor blevet enige om, at BESKRIV KORT SAMARBEJDET.
1.4 Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheder og ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver Part skal fortsat selv tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.

1.5 Parterne har på denne baggrund indgået følgende samarbejdsaftale (”Aftalen”).

2.Pligter

2.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.

2.2 A skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

2.3 B skal: BESKRIV FORPLIGTELSER

3.Betaling

3.1 I forbindelse med samarbejdet har Parterne aftalt, at BESKRIV EVENTUEL BETALINGSSTRUKTUR.

3.2 Betalinger skal foretages HVER MÅNED I HENHOLD TIL FAKTURA

3.3 Alle priser ovenfor er angivet eksklusiv moms.


4.Periode og opsigelse

4.1 Aftalen indgås for en ubegrænset periode, men kan af Parterne opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

4.2 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, kan Aftalen dog opsiges straks.

5.Ansvar

5.1 Parterne er hver især ansvarlige for eventuelle skader, de måtte lave eller ansvar de måtte pådrage sig.


6.Forsikring

6.1 Parterne er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

6.2 En Part kan kræve at se dokumentation herfor af den anden Part.


7.Fortrolighed

7.1 Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en bod på XX kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

7.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.


8.Øvrige bestemmelser

8.1 Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part.

8.2 Parterne er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.

8.3 Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

8.4 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne kontrakt.

8.5 Aftalen er underlagt dansk ret.

8.6 Tvister, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal afgøres ved retten i BY.

Underskrifter

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button