Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Vedtægter A/S

Vedtægter A/S

part of contract
part of contract

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den Dato.

1. Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Selskabsnavn A/S.

1.2 Selskabets formål er at drive handel og industri herunder gennem holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 500.000 fordelt på aktier af nominelt kr. 1,00 eller multipla heraf.

2.2 Bestyrelsen er ansvarligt for at føre en ejerbog over samtlige aktionærer.

3. Stemmeret

3.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

4. Generalforsamlingen, sted og indkaldelse

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Generalforsamlingen skal afholdes på selskabets hjemsted eller i indsæt kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalformsamlingens afholdelse ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

5. Generalforsamlingen, dagsorden

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  • Valg af bestyrelse
  • Eventuelt

6. Selskabets ledelse

6.1 Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

7. Elektronisk kommunikation

7.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post herunder email i sin kommunikation med anpartshaverne.

8. Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

9. Ekstraordinært udbytte

9.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

10. Revision

10.1 Selskabets regnskaber skal ikke revideres.

11. Regnskabsår

11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til

31. december [årstal] – vær opmærksom på mulighed for, at første regnskabsår kan være 18 måneder.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button