Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Vedtægter A/S

Skabelon

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den Dato.

1. Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Selskabsnavn A/S.

1.2 Selskabets formål er at drive handel og industri herunder gennem holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 500.000 fordelt på aktier af nominelt kr. 1,00 eller multipla heraf.

2.2 Bestyrelsen er ansvarligt for at føre en ejerbog over samtlige aktionærer.

3. Stemmeret

3.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

4. Generalforsamlingen, sted og indkaldelse

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Generalforsamlingen skal afholdes på selskabets hjemsted eller i indsæt kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalformsamlingens afholdelse ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

5. Generalforsamlingen, dagsorden

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  • Valg af bestyrelse
  • Eventuelt

6. Selskabets ledelse

6.1 Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

7. Elektronisk kommunikation

7.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post herunder email i sin kommunikation med anpartshaverne.

8. Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

9. Ekstraordinært udbytte

9.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

10. Revision

10.1 Selskabets regnskaber skal ikke revideres.

11. Regnskabsår

11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til

31. december [årstal] – vær opmærksom på mulighed for, at første regnskabsår kan være 18 måneder.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Vedtægter A/S

Vedtægter A/S skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende skabelon til til vedtægter for aktieselskaber fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Vedtægter A/S
Download PDF file
Key Terms for
Vedtægter A/S

This contract outlines the terms for renting an office space or desk at a specified address. It covers details such as the rental period, monthly rent amount, included amenities, security deposit, rent increases, maintenance responsibilities, termination notice periods, and insurance requirements. The contract aims to establish a clear agreement between the landlord and tenant regarding the use and upkeep of the rented office space.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon