Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale

Ansættelseskontrakt tidsbegrænset praktikaftale

part of contract
part of contract

(herefter sammen kaldet ”Parternes” og hver for sig ”Part”)

HVOR

Denne ansættelseskontrakt (herefter kaldet ”Aftalen”) afløser og erstatter enhver tidligere aftale vedrørende ansættelse af Praktikanten, og udgør samtidig den fuldstændige aftaleregulering Parterne imellem i relation til ansættelsesforholdet.

Ved indgåelsen af nærværende Aftale anerkender Parterne, at ingen af Parterne kan støtte ret på nogen forudgående erklæring eller tilsagn, der ikke er kommet til udtryk i nærværende Aftale.

Praktikanten er enig i, at al firmakommunikation, herunder instruktioner og meddelelser i henhold til denne Aftale, på bindende vis kan gives på engelsk uden oversættelse til dansk.

1. TILTRÆDELSE OG JOBBESKRIVELSE

1.1. Med virkning fra den [tiltrædelsestidspunktet] (Tiltrædelsesdatoen) er Praktikanten ansat i Selskabet som månedslønnet praktikant.

1.2. Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører uden varsel den [ophørstidspunkt].

1.3. Nærværende Aftale er indgået som led i Praktikantens uddannelse [angiv uddannelse], og Praktikanten vil ved praktikforløbet optjene [antal] ETCS-point.

2. ARBEJDS- OG ANSVARSOMRÅDE

2.1. Praktikantens primære arbejdsopgaver udgøres af (men er ikke begrænset til):

[Indsæt arbejdsopgaver - EVT: Bidrage til den kommercielle udvikling af Selskabet, primært med fokus på salg og markedsføring]

Yderligere opgavebeskrivelse kan på ethvert tidspunkt tilføjes separat.

2.2. Praktikanten skal følge de anvisninger om arbejdets udførelse, som til enhver tid er gældende. På tiltrædelsestidspunktet referer Praktikanten til [Indsæt navn]

3. ARBEJDSTED OG ARBEJDSTID

3.1. Praktikantens normale arbejdssted er på Selskabets kontor i [indsæt sted].

3.2. Herudover må Praktikanten påregne rejse- og mødeaktivitet efter Selskabets nærmere anvisninger, herunder, men ikke begrænset til, Selskabets nuværende og fremtidige kunders forretningssteder, hvad enten i eller uden for Danmark.

3.3. Den forventede gennemsnitlige arbejdstid er omkring [indsæt antal timer] timer ugentligt, idet det ugentlige timetal dog kan variere fra uge til uge. Arbejdstiden skal placeres inden for normal kontortid, som er kl. 08:00 til 18:00, inklusiv en (ulønnet) halv times frokost.

3.4. Praktikanten er bekendt med, at der kan forekomme overarbejde, og at sådan overarbejde kan kræves erlagt uden for Selskabets normale kontortid.

4. LØN

4.1. Praktikantens månedsløn er aftalt til [indsæt løn].

4.2. Lønnen udbetales månedligt bagud senest den sidste hverdag i hver måned. Hvis den sidste hverdag er en helligdag, udbetales lønnen hverdagen før.

5. FRAVÆR GRUNDET SYGDOM OG ORLOV

5.1. Praktikanten skal uden ugrundet ophold anmelde fravær over for Selskabet på grund af sygdom. Anmeldelsen skal ske direkte til [indsæt navn] på telefon

[indsæt telefonnummer] og e-mail [indsæt e-mail] i overensstemmelse med den til enhver tid for Selskabet gældende personalehåndbog. Undladelse heraf anses for misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan føre til bortvisning.

5.2. Praktikanten er berettiget til løn under sygdom.

5.3. Praktikanten har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsels-, fædre- og forældreorlov i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Under sådant fravær er Praktikanten berettiget til løn i det omfang – og kun i det omfang - dette følger af ufravigelige lovregler, herunder funktionærloven, barselsloven og dagpengeloven, eller dog svarende til den refusion, som Selskabet måtte være berettiget til efter Barselsfonden.

6. HELBREDSERKLÆRING

6.1. Praktikanten har oplyst ved ansættelsen ikke at lide af kronisk sygdom eller andet, der kan virke hæmmende på arbejdsevne eller -præstation

7. FERIE

7.1. Praktikanten er berettiget til 5 ugers ferie i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov. Selskabet overfører 12,5 % af månedslønnen til Feriekonto i overensstemmelse med Ferieloven § 24.

7.2. Parterne aftaler at fravige ferielovens § 15, stk. 2 og § 16, stk. 1 således, at varsling af hovedferien skal reduceres til en måned og således, at Selskabet altid kan kræve, at Praktikanten holder ferie i en opsigelsesperiode, jf. Ferielovens § 21.

7.3. Praktikanten er forpligtet til skriftligt at indrapportere afholdte feriedage og Feriefridage til [indsæt navn] per e-mail [indsæt e-mail].

8. IMMATRIELLE RETTIGHEDER, KNOW-HOW M.M.

8.1. Alle immaterielle rettigheder af enhver art til tekst, grafiske materialer, koncepter og andre frembringelser, herunder know-how, opfindelser, værker og lignende, som Praktikanten alene eller i samarbejde med andre måtte frembringe, opdage eller videreudvikle under ansættelsen, overdrages uanset form eller format uigenkaldeligt af Praktikanten til Selskabet og må ikke kopieres eller på anden måde fjernes fra Selskabets enerådighed. Vederlag for sådanne rettigheder er indeholdt i lønnen.

8.2. Ophavsrettigheder til software udviklet af Praktikanten som led i Praktikantens udførelse af sine arbejdsopgaver overgår vederlagsfrit til Selskabet uden begrænsninger. Ophavsretten til andre værker som Praktikanten skaber under ansættelsen er ligeledes Selskabets ejendom. Selskabet er uden begrænsninger berettiget til at ændre i ethvert værk omfattet af denne overgang, ligesom Selskabet er berettiget til uden begrænsninger af nogen art at videreoverdrage sådanne rettigheder til tredjemand. Ligeledes er Selskabet ikke forpligtet til at anvende disse rettigheder.

8.3. Praktikanten erklærer at ville underskrive ethvert dokument som efter Selskabets opfattelse måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt med henblik på at sikre Selskabets eller koncernforbundne selskabers rettigheder omfattet af denne bestemmelse.

8.4. Selskabet har eneret til og er berettiget til i enhver henseende at disponere over sådanne immaterielle rettigheder herunder bl.a. ved videreudvikling, ændring, produktion, gengivelse, videreoverdragelse, salg, licensgivning og lignende. Selskabet kan gøre brug af nærværende aftale i forbindelse med registrering o.l. af de omhandlede rettigheder. Praktikanten er således på ingen måde selv påtaleberettiget over for krænkelser af de immaterielle rettigheder.

8.5. Selskabet er ikke bundet af brugspligten i ophavsretslovens § 54.

9. OPSIGELSE

9.1. Opsigelse af ansættelsesforholdet skal både fra Praktikantens og Selskabets side ske i overensstemmelse med funktionærlovens regler.

9.2. Ansættelsen er tidsbegrænset, og ophører uden varsel den [ophørstidspunkt].

9.3. Uanset punkt 9.1 er der for den første måned aftalt prøvetid, hvor hver Part kan opsige ansættelsen med 14 dages varsel inden udløbet af prøvetiden.

9.4. Uanset punkt 9.1 kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet i tilfælde af Praktikantens sygdom i alt 120 dage i en periode på 12 sammenhængende måneder og under forudsætning af, at Praktikanten har oppebåret løn under sygdommen, med én måneds varsel til udgangen af en måned, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.

9.5. Opsigelse i ansættelsesperioden skal ske skriftligt.

9.6. Praktikanten skal holde Selskabet orienteret om sin til enhver tid værende bopæl, således at opsigelse fremsendt af Selskabet til den af Praktikanten senest opgivne adresse betragtes som opsigelse med lovligt og gyldigt varsel.

10. TAVSHEDS– OG LOYALITETSPLIGT

10.1. Praktikanten har tavshedspligt og er således forpligtet til hverken under eller efter ansættelsen at lade tredjemand tilgå oplysninger om Selskabets interne forhold, forretningsformer, driftsformer, erhvervshemmeligheder eller andre forhold vedrørende Selskabet eller Selskabets forretningsbetingelser, herunder kunder, som ikke allerede beviseligt er offentliggjort. Der henvises til Markedsføringsloven §§ 1 og 19.

10.2. Praktikanten er som følge af ansættelsesforholdet omfattet af en almindelig loyalitetsforpligtelse, hvilket blandt andet medfører, at Praktikanten ikke må udøve konkurrerende virksomhed under ansættelsesforholdet.

10.3. Brud på tavshedspligten og loyalitetspligten betragtes som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, og kan derfor medføre ophævelse heraf med øjeblikkelig virkning (bortvisning).

11. LOVGIVNING OG VÆRNETING

11.1. Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

11.2. Ansættelsesforholdet er ikke underlagt overenskomst.

11.3. Parterne er enige om at danske domstole er enekompetente til behandling af enhver tvist der måtte udspringe af ansættelsen. Parterne er enige om, at Retten i

[indsæt retskreds] er enekompetent til at behandle enhver retstvist i første instans, og at dansk ret finder anvendelse.


Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button