Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Ansættelsesaftale (timelønnet)

Skabelon

1. Ansættelse

1.1 Medarbejderen ansættes som TITEL i Virksomheden.

1.2 Medarbejderens arbejdsopgaver vil bestå af

BESKRIV ARBEJDSOPGAVER, samt forefaldende arbejde der naturligt er forbundet med Medarbejderens stilling og arbejde.

1.3 Medarbejderens arbejde vil primært finde sted på: ADRESSE, men kan variere efter behov.

2. Arbejdstid

2.1 Ansættelsesforholdet begynder den DATO.

2.2 Medarbejderens normale ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt ANTAL timer eksklusive ½ times daglig frokostpause, som Medarbejderen afholder for egen regning.

2.3 Arbejdstiden kan dog variere fra uge til uge, og parterne aftaler derfor i fællesskab nærmere omkring placeringen af Medarbejderens arbejdstid.

3. Løn

3.1 Medarbejderens bruttoløn udgør BELØB pr. time.

3.2 Lønnen udbetales bagud senest den 3. bankdag efter lønningsperiodens afslutning til den bankkonto, som Medarbejderen har oplyst til Virksomheden. Lønningsperioden skal være [X UGER ELLER MÅNEDER].

3.3 De skattemæssige konsekvenser af løn for Medarbejderen er Virksomheden uvedkommende. Virksomheden fratrækker A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag m.v. i Medarbejderens løn efter gældende lov.

4. Udgifter

4.1 Hvis Medarbejderens arbejde medfører rejse, ophold eller lignende, afholder Virksomheden alle nødvendige udgifter hertil.

4.2 Virksomheden udbetaler enten forskud til Medarbejderen til afholdelse af udgifterne eller refunderer udgifter, som Medarbejderen har afholdt for egen regning, mod aflevering af originale kvitteringer.

5. Ferie

5.1 Medarbejderen har ret til ferie, feriegodtgørelse m.v. efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

5.2 Parterne aftaler placeringen af Medarbejderens ferie særskilt efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

6. Sygdom

6.1 Medarbejderen modtager dagpenge fra Virksomheden under sygdom, i det omfang sygedagpengeloven forpligter Virksomheden til det og efter de regler, der til enhver tid gælder efter sygedagpengeloven.

6.2 Hvis Medarbejderen bliver ude af stand til at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal Medarbejderen meddele det til sin overordnede senest kl. 8.00 på den første fraværsdag.

7. Fortrolighed

7.1 Medarbejderen skal til en hver tid hemmeligholde Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger om Virksomheden uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Medarbejderen må ikke uden tilladelse måde skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger.

7.2 Medarbejderen skal desuden omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

7.3 Medarbejderen skal aflevere Virksomhedens fortrolige oplysninger ved ansættelsesforholdets ophør og må ikke beholde kopi af oplysningerne.

7.4 Medarbejderens fortrolighedsforpligtelser gælder såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør.

8. Varighed

8.1 De første ANTAL uger af ansættelsesforholdet betragtes som en prøveperiode, hvor Medarbejderen og Virksomheden skriftligt kan opsige ansættelsesforholdet uden varsel.

8.2 Efter prøveperioden, kan hver af parterne opsige ansættelsesforholdet med ANTAL ugers varsel.

9. Andre vilkår

9.1 Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden Virksomhedens samtykke, i det omfang hvervene kan udføres uden at påføre Virksomheden konkurrence og uden ulempe for Virksomheden i øvrigt.

9.2 Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af kollektive overenskomster eller aftaler.

9.3 Uenigheder mellem Medarbejderen og Virksomheden, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter dansk ret ved retten i ANGIV RETTEN.

9.4

EVENTUELT ANDET


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Ansættelsesaftale (timelønnet)

Få en gratis skabelon til ansættelse af timelønnede medarbejdere. Se de særlige forhold du skal kende, når du ansætter nogen på timeløn.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon