Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Ansættelsesaftale (timelønnet)

Ansættelsesaftale (timelønnet)

part of contract
part of contract

1. Ansættelse

1.1 Medarbejderen ansættes som TITEL i Virksomheden.

1.2 Medarbejderens arbejdsopgaver vil bestå af

BESKRIV ARBEJDSOPGAVER, samt forefaldende arbejde der naturligt er forbundet med Medarbejderens stilling og arbejde.

1.3 Medarbejderens arbejde vil primært finde sted på: ADRESSE, men kan variere efter behov.

2. Arbejdstid

2.1 Ansættelsesforholdet begynder den DATO.

2.2 Medarbejderens normale ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt ANTAL timer eksklusive ½ times daglig frokostpause, som Medarbejderen afholder for egen regning.

2.3 Arbejdstiden kan dog variere fra uge til uge, og parterne aftaler derfor i fællesskab nærmere omkring placeringen af Medarbejderens arbejdstid.

3. Løn

3.1 Medarbejderens bruttoløn udgør BELØB pr. time.

3.2 Lønnen udbetales bagud senest den 3. bankdag efter lønningsperiodens afslutning til den bankkonto, som Medarbejderen har oplyst til Virksomheden. Lønningsperioden skal være [X UGER ELLER MÅNEDER].

3.3 De skattemæssige konsekvenser af løn for Medarbejderen er Virksomheden uvedkommende. Virksomheden fratrækker A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag m.v. i Medarbejderens løn efter gældende lov.

4. Udgifter

4.1 Hvis Medarbejderens arbejde medfører rejse, ophold eller lignende, afholder Virksomheden alle nødvendige udgifter hertil.

4.2 Virksomheden udbetaler enten forskud til Medarbejderen til afholdelse af udgifterne eller refunderer udgifter, som Medarbejderen har afholdt for egen regning, mod aflevering af originale kvitteringer.

5. Ferie

5.1 Medarbejderen har ret til ferie, feriegodtgørelse m.v. efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

5.2 Parterne aftaler placeringen af Medarbejderens ferie særskilt efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

6. Sygdom

6.1 Medarbejderen modtager dagpenge fra Virksomheden under sygdom, i det omfang sygedagpengeloven forpligter Virksomheden til det og efter de regler, der til enhver tid gælder efter sygedagpengeloven.

6.2 Hvis Medarbejderen bliver ude af stand til at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal Medarbejderen meddele det til sin overordnede senest kl. 8.00 på den første fraværsdag.

7. Fortrolighed

7.1 Medarbejderen skal til en hver tid hemmeligholde Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger om Virksomheden uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Medarbejderen må ikke uden tilladelse måde skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger.

7.2 Medarbejderen skal desuden omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

7.3 Medarbejderen skal aflevere Virksomhedens fortrolige oplysninger ved ansættelsesforholdets ophør og må ikke beholde kopi af oplysningerne.

7.4 Medarbejderens fortrolighedsforpligtelser gælder såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør.

8. Varighed

8.1 De første ANTAL uger af ansættelsesforholdet betragtes som en prøveperiode, hvor Medarbejderen og Virksomheden skriftligt kan opsige ansættelsesforholdet uden varsel.

8.2 Efter prøveperioden, kan hver af parterne opsige ansættelsesforholdet med ANTAL ugers varsel.

9. Andre vilkår

9.1 Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden Virksomhedens samtykke, i det omfang hvervene kan udføres uden at påføre Virksomheden konkurrence og uden ulempe for Virksomheden i øvrigt.

9.2 Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af kollektive overenskomster eller aftaler.

9.3 Uenigheder mellem Medarbejderen og Virksomheden, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres efter dansk ret ved retten i ANGIV RETTEN.

9.4

EVENTUELT ANDET


Leder du efter en ansættelseskontrakt for dine medarbejdere på timeløn? Så kan du bruge vores redigerbare ansættelses-skabelon. Vores skabelon for ansættelseskontrakt med timeløn dækker alt, du skal huske, når du ansætter en timelønnet medarbejder. I teksten forneden gennemgår vi skabelonen kort – og fortæller dig hvilke hensyn, der især skal tages, når du har timelønnede ansatte.

Ansættelseskontrakt-skabelon (timeløn) fra ContractBook

Med ContractBook får du en udførlig og overskuelig ansættelseskontrakt-skabelon for timelønnede medarbejdere. Skabelonen inkluderer alle de vigtigste poster og betingelser, du skal bruge, når du ansætter en timelønnede medarbejder – uanset om de skal arbejde på kontoret eller i butikken.

Vi har arbejdet hårdt for at lave en simpel og overskuelig ansættelseskontrakt – for både medarbejder og ledelsen. Alle kontrakter kan ændres og justeres efter din virksomhed eller organisations særlige omstændigheder og betingelser.

Hvis du er usikker på betydningen af fagtermer eller gerne vil vide mere om et bestemt område, kan du læse mere på vores kontraktguide.

Hvornår er en ansættelseskontrakt til timeløn relevant?

Timeløn er en udbredt praksis – især hvis man er en nystartet virksomhed eller har brug for at få løst en konkret, men afgrænset, opgave. For eksempel, egner timeløn sig godt, hvis du driver en butik, og har brug for en afløser ved kassen, eller hvis du driver en frivillig organisation, og har brug for en sekretær et par timer om ugen.

Hvis der er meget svingende travlhed på din arbejdsplads, eller i din branche, kan du også vælge at betale timeløn – selv hvis dine ansatte er funktionærer. I de fleste tilfælde vil månedsløn dog egne sig bedst til funktionærer.


Hvordan beregner man timeløn i en ansættelseskontrakt?

Når du skal beregne timelønnen for en ansat, er der flere faktorer, du skal tage med i dine overvejelser.

Som ved alle typer, skal timelønnen afspejle den ekspertise og erfaring, som medarbejderen i forvejen har opbygget for at kunne løse opgaven tilstrækkeligt. I vores skabelon skal alle arbejdsrelaterede udgifter, såsom rejseudgifter, udgifter til ophold i arbejdsregi m.m. dækkes af arbejdsgiveren.

Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, kan den også indeholde krav om mindsteløn m.m. Dette er som oftest tilfældet ved timelønnede ansættelser.

Timeløn er a-skattepligtig. Det betyder, at du skal betale både a-skat og AM-bidrag af den samlede løn hver måned.


Regler for ansættelseskontrakt med timeløn

Timeløn og mindsteløn

I Danmark er der ingen lovgivning om mindsteløn eller minimumsløn. Vi har derimod en stærk tradition for fagforeninger og overenskomster. Det betyder, at lønnen ved de fleste slags ansættelser vil lægge sig opad overenskomsten. Det gælder også for timeløn.

Funktionæroverenskomster indeholder typisk en formulering om, at lønnen skal afspejle den ansattes kvalifikationer og erfaring, samt arbejdets indhold. Hvis overenskomsten ikke har fastlagt et omfang for lønnen, er det dit og den fremtidige ansattes ansvar at forhandle lønnen.


Feriegodtgørelse og feriepenge

Timelønnede medarbejdere har ret til ferie og feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven. Det er, fordi de fleste timelønnede ansatte ikke har ret til ferie med løn. 

For at kunne få ferie med løn, skal man opfylde tre kriterier:

  • Opsigelsesvarsel på én måned
  • Ret til fuld løn på helligdage
  • Ret til fuld løn på sygedage

En timelønnet medarbejder kan dog modtage feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen er på 12,5% af den samlede løn. Hvert kvartal skal man som arbejdsgiver afregne og overføre feriegodtgørelsen til en FerieKonto. De feriepenge bliver løbende beskattet.

Bonus og andre tillæg er også dækket af ferieloven. Det betyder, at medarbejderen også optjener feriepenge på baggrund af disse.

Sygdom og timeløn

En timelønnet medarbejder modtager dagpenge under sygdom i det omfang, sygedagpengeloven forpligter virksomheden til. Dette betyder, at medarbejderen ikke skal have løn under sygdom.

Varighed og opsigelse

De fleste timelønnede medarbejdere gennemgår først en prøveperiode. Det er et bestemt tidsrum, hvori medarbejderen og virksomheden kan opsige ansættelsen uden varsel. 

Prøveperioden må maksimalt være på 3 måneder.

Når prøveperioden er overstået, kan begge parter opsige ansættelsen med et bestemt antal ugers varsel, typisk mellem 2 til 4 uger. Hvor mange uger der er tale om, er I selv med til at udforme i ansættelseskontrakten.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button