Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Lejekontrakt for beboelse (Privat)

Skabelon

Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen­ domme.

Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den 1. juli 2015.

En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, me­ dens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/ eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens § 11.

Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontraktteksten (ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil.

Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med fed og kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens alminde­ lige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursive­- ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de samme forhold i kontraktens § 11. Vilkår, som er anført i § 11, er til- strækkeligt fremhævet.

Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, med­ mindre parterne aftaler andet, hvor lovens regler kan fraviges.

Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende le­jekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen­ domme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejekontrakt.

§ 1. Parterne og det lejede


Lejemålet:

Det lejede er (sæt x) [   ] en lejlighed [   ] et enkeltværelse [   ] en ejerlejlighed [   ] en andelsbolig

andet: andet [   ] Lejeforholdet er et fremlejeforhold

Beliggende: Beliggende By: By

Udlejeren:

Navn: Navn

CVR-nr./Cpr-nr./reg. nr.: CVR-nr/reg. nr

Adresse: Adresse

Lejeren:

Navn: Navn

Adresse: Adresse

Areal:

Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør m2, der består af XX værelser. Erhvervslokaler m.v. udgør heraf XX m2

Brugsret til:

Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

 • [   ] Fællesvaskeri
 • [   ] Fælles gårdanlæg
 • [   ] Loft-/kælderrum nr.: Nr.:
 • [   ] Cykelparkering
 • [   ] Garage nr.: Nr.:
 • [   ] Andet: Andet
Benyttelse:

Det lejede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes til andet end:

§ 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

Begyndelse:

Lejeforholdet begynder den XX/XX-20XX

og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre lejemålet er tidsbegrænset, jf. § 11.

Opsigelse:

Opsigelsen skal være skriftligfra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11, kan lejeren opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog 1 måned. Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven.

§ 3. Betaling af leje


Leje:

Den årlige leje er XXXX kr.

Betaling:

Lejen m.v. forfalder til betaling den XX i hver (sæt X) - Måned [  ] Kvartal [   ]

Lejen pr. måned/kvartal udgør: XXXX kr.

Betalinger udover lejen udgør:

A conto varmebidrag XXXXX kr.

A conto vandbidrag XXXX kr.

A conto elbidrag XXXX kr.

A conto kølingsbidrag XXXX kr.

Antennebidrag XXXX kr.

Internetbidrag XXXX kr. Bidrag til beboerrepræsentation XXXX kr.

Andet: Andet XXXX kr.

Andet: Andet XXXX kr.

l alt betales pr. måned [   ] / kvartal [   ]: XXXX kr.

Skatter og afgifter:

l lejen indgår skatter og afgifter pr. XX/XX-20XX Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt.

Betalingssted:

Lejen m.v. betales på udlejerens kontonr. Reg Nr.: - Konto Nr.: i (pengeinstitut): pengeinstitut

Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted.

Bemærk:

Særlige forhold vedrørende lejefastsættelse, jf. vejledningen, skal anføres i lejekontraktens § 11.

§ 4. Depositum og forudbetalt leje


Depositum:

Senest den XX/XX-20XX betaler lejeren et depositum på XX kr. svarende til måneders X leje (højst 3 måneders leje).

Forudbetalt leje:

Senest den XX/XX-20XX betaler lejeren endvidere forudbetalt leje svarende X til måneders leje (højst 3 måneders leje).

Indbetaling:

Senest den XX/XX-20XX betaler lejeren i alt XXXXXX kr., svarende til:

Forudbetalt leje: XXXXX kr.
Leje m.v. for perioden: XX/XX-20XX til XX/XX-20XX : [BELØB]
Depositum: XXXXXXX kr.
I alt kr. XXXXXX kr.

Første gang, der herefter skal betales husleje, er den XX/XX-20XX

§ 5. Varme, køling, vand og el

Varme:

Udlejeren leverer varme og varmt vand? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Hvis ja, lejemålet opvarmes ved:

 • [   ] fjernvarme/naturgas
 • [   ]centralvarme med olie
 • [   ] el til opvarmning
 • [   ] andet:  

Varmeregnskabsåret begynder den XX/XX-20XX

Lejeren sørger selv for opvarmning af lejemålet? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Hvis ja, lejemålet opvarmes ved:

 • [   ] el
 • [   ] gas
 • [   ] olie/petroleum
 • [   ] fjernvarme/naturgas
 • [   ] andet: Andet

Vand:

Udlejeren leverer vand til lejemålet? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Hvis ja, udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Vandregnskabsåret begynder den Varmeregnskabsåret begynder den [DATO]

El:

Udlejeren leverer el til andet end varme til lejemålet? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Elregnskabsåret begynder den XX/XX-20XX

Køling:

Udlejeren leverer køling til lejemålet? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Hvis ja, udgiften til køling fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Kølingsregnskabsåret begynder den XX/XX-20XX

§ 6. Fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester


Fællesantenne:

Udlejeren leverer fælles signalforsyning, hvor til lejer skal betale bidrag (sæt x)

 • [   ] Ja [   ] Nej

Lejernes antenneforening i ejendommen leverer fælles signalforsyning (sæt x)

 • [   ] Ja [   ] Nej

Internet:

Udlejeren leverer adgang til internet, (elektroniske kommunikationstjenester) hvortil lejeren skal betale bidrag (sæt x)

 • [   ] Ja [   ] Nej

§ 7. Lejemålets stand ved indflytning

Er/bliver lejemålets stand konstateret ved et indflytningssyn? [   ] Ja [   ] Nej

Bemærk: Pligten til at afholde indflytningssyn påhviler alle udlejere, som udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Bemærk: Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig manglen senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligtmeddele udlejeren, at lejeren vil gøre den gældende. Fristen gælder, selv om lejeren inden fristens udløb har deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytningsrapport Fristen gælder dog ikke, hvis manglen bl.a. ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed.

§ 8. Vedligeholdelse


Pligt: Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler: (sæt x)

 • Udlejeren [   ] Lejeren [   ]

Konto:

Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, er der oprettet en konto for indvendig vedligeholdelse. Ved kontraktens oprettelse den XX/XX-20XX står der XXXXX kr. på kontoen.

Beløbet kan efter kontraktens oprettelse være ændret i forbindelse med udlejerens istandsættelse af lejemålet.

Bemærk:

Hvis udlejeren på fraflytningstidspunktet udlejer mere end en beboelseslejlighed, har udlejeren pligt til at afholde fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport efter lejelovens § 98, stk. 3-5.


§ 9. Inventar

Følgende inventar i lejeforholdet tilhører ved lejemålets indgåelse udlejeren: (sæt x)

 • [   ] Komfur
 • [   ] Opvaskemaskine
 • [   ] Emhætte
 • [   ] Køleskab
 • [   ] Vaskemaskine
 • [   ] Elpaneler, antal: XX
 • [   ] Fryser
 • [   ] Tørretumbler
 • [   ] Vandvarmere, antal: XX
 • [   ] Andet: Andet
 • [   ] Andet: Andet
 • [   ] Andet: Andet
 • [   ] Andet: Andet

§ 10. Beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og øvrige oplysninger om det lejede

Beboerrepræsentation:

Der er ved kontraktens oprettelse etableret beboerrepræsentation i ejendommen? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Husdyr:

Det er tilladt at holde husdyr i lejemålet? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Bemærk: Er der aftalt særlige vilkår for husdyrtilladelsen, anføres disse i kontraktens § 11.

Husorden:

Der foreligger ved lejeforholdets indgåelse en husorden for ejendommen? (sæt x) [   ] Ja [   ] Nej

Husordenen vedlægges, såfremt en sådan findes for ejendommen.

Øvrige oplysninger om det lejede:

Der må ikke her anføres vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller fravigelser, der skal anføres under § 11.

§ 11. Særlige vilkår

 

 

Fravigelser:

Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler og standardkontraktens §§ 1-10. Sådanne fravigelser vil kunne medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i lejelovgivningen.

Vilkår, som i sin helhed allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår eller af en husorden, må ikke anføres her. Øvrige oplysninger om det lejede anføres i kontraktens § 10.

Bemærk: l § 11 kan bl.a. anføres om der gælder særlige vilkår for lejefastsættelsen, som der skal oplyses om i lejekontrakten, herunder fx i forhold til afkast (lejelovens § 4, stk. 5), regulering efter nettoprisindeks (lejelovens § 4, stk. 8), privat byfornyelse og boligforbedring (lejelovens § 4 a), aftalt grøn byfornyelse (lejelovens § 4 b) og fri lejefastsættelse (lejelovens § 53, stk. 3-5).

§ 12. Underskrift

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Lejekontrakt for beboelse (Privat)

Lejekontrakt for beboelse skabelon (privat) – få en gratis, retvisende og fyldestgørende skabelon til private lejekontrakter fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Lejekontrakt for beboelse (Privat)
Download PDF file
Key Terms for
Lejekontrakt for beboelse (Privat)

This contract is a loan agreement between a lender and a borrower. The lender loans a specified amount to the borrower, which is interest-free and payment-free until a set date (the "Loan Period"). At the end of the Loan Period, the full loan amount becomes due and payable by the borrower upon demand from the lender. The borrower can repay the loan partially or fully at any time. The agreement is governed by Danish law and any disputes are to be resolved in a specified court.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

 • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
 • Integrere med din eksisterende teknologistak
 • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon