Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
VIRK - Eksempel på handelsagentaftale

VIRK - Eksempel på handelsagentaftale

part of contract
part of contract

§ 1. Parterne

Handelsagentaftalen er indgået mellem ovenstående parter.

§ 2. Område og produkt

Agenten har eneretten til at formidle salg af følgende af agenturgivers produkter (beskrivelse af produkterne) inden for følgende geografiske område(r) (beskrivelse) og kundekreds (beskrivelse).

§ 3. Forholdet til tredjemand

Agenten handler i agenturgivers navn og for dennes regning.

Agenten kan optage ordre samt indgå aftale på vegne af agenturgiver.

Agenten må ikke give tilbud til foretagender, som agenten er økonomisk interesseret i.

§ 4. Agentens forpligtelser

Agenten skal ved udførelse af sit hverv varetage agenturgivers interesser og handle loyalt og redeligt, herunder:

 • Fremme agenturgivers afsætning af de af aftalen omfattede produkter inden for aftalens geografiske område og udbyde disse produkter inden for de af agenturgiver fastsatte salgs- og leveringsbetingelser.
 • Sikre sig at kunden modtager brochuremateriale og give kunden en orientering om produktet.
 • Sørge for at servicere kunden og give relevante oplysninger.
 • Sørge for at alle betalinger sker direkte til agenturgiver.
 • Uden ugrundet ophold underrette agenturgiver om bl.a. indkomne købstilbud, forespørgsler, reklamationer eller ordrer fra kunder.
 • Give agenturgiver alle oplysninger, der til enhver tid er nødvendige, for at salget afvikles tilfredsstillende, specielt vedrørende nye kunders soliditet.
 • Informere agenturgiver om vigtige forandringer i markedsforholdene, herunder ændret lovgivning og krænkelser af agenturgivers immaterielle rettigheder.
 • Straks videresende forespørgsler eller ordrer fra kunder hjemmehørende uden for det af aftalen omfattede område til agenturgiver, som agenten måtte komme i besiddelse af.
 • Bistå agenturgiver ved inddrivelse af fordringer.
 • Orientere agenturgiver om væsentlige ændringer i agentens forhold, herunder den økonomiske situation.
 • Undlade at konkurrere med agenturgiver eller bistå andre ved en sådan konkurrence hverken inden for eller uden for det af aftalen omfattede område, med mindre agenturgiver skriftligt tillader dette, eller med mindre der er tale om en anden kundekreds, et andet geografisk område eller en anden vare end den af denne aftale omfattede.
 • Undlade at fremstille produkter, som er identiske med eller er inden for samme identitet som agenturgivers.

Agenten skal tilse, at kunder før aftalens indgåelse er:

 • Indforstået med agenturgivers almindelige forretningsbetingelser.
 • Betalingsdygtige og har indbetalt de fornødne midler til aftalens indgåelse hos agenturgiver.

§ 5. Minimumsomsætning

Agenten skal formidle ordrer til agenturgiver for følgende beløb:

1. kontraktår: kr. xx

2. kontraktår: kr. xx

3. kontraktår: kr. xx

I de følgende kontrakter udarbejder agenten årlige salgsbudgetter, som begge

parter skal have accepteret inden x måneder før kontraktårets begyndelse.

§ 6. Reklame og udstillinger

Agenten er ansvarlig for reklamering efter agenturgivers forskrifter for at fremme salget af det af aftalen omfattede produkt og område. Agenten træffer særskilt aftale med agenturgiver om fordelingen af omkostningerne herved.

Agenten afstår fra at udbyde og reklamere for produkterne uden for det af aftalen omfattede geografiske område og kundekreds.

Enhver deltagelse i messer og udstillinger skal ske efter drøftelse mellem parterne, og ingen er på forhånd forpligtet til at bidrage til omkostninger i forbindelse hermed.

§ 7. Varelager

De produkter, agenten får overdraget med henblik på salg, skal agenten opbevare på forsvarlig og omsorgsfuld måde.

Agenten har pligt til at holde produkterne adskilt fra andre varer samt mærke produkterne med agenturgivers navn.

Agenten tegner de for produkterne nødvendige forsikringer, herunder tyveri- og brandforsikring. Agenten afholder selv omkostninger forbundet med at tegne forsikringerne.

Ved overdragelse af produkterne pålægger der agenten en undersøgelsespligt for mangler. I tilfælde af mangler skal agenten straks underrette agenturgiver om dette.

§ 8. Underagenter

Agenten må ikke antage underagenter uden forudgående skriftlig tilladelse fra agenturgiver. Gives der tilladelse, er agenten på alle måder ansvarlig over for agenturgiver for underagenterne.

§ 9. Agenturgivers pligter og rettigheder

Agenturgiver skal handle loyalt og redeligt over for agenten, herunder:

 • Informere agenten om prisændringer og andre væsentlige ændringer i agenturgivers generelle forretningsforbindelser,
 • Informere agenten om eventuelle forretningsmæssige vanskeligheder vedrørende indgåelse eller opfyldelse af aftaler, herunder information om ændringer i produktionen,
 • Informere agenten hvis det forudses, at en forretning bliver af væsentligt mindre omfang, end agenten forudser,
 • Omkostningsfrit forsyne agenten med alt nødvendigt salgsmateriale, som fx kan være vareprøver, mønstre, tegninger mv.,
 • Meddele agenten sin accept eller sit afslag på ordrer videregivet fra agenten inden x dage at regne fra agenturgivers modtagelse af ordren, idet agenturgiver er berettiget til at afslå et tilbud formidlet af agenten uden begrundelse,
 • Sikre agentens eksklusivitet vedrørende det geografiske område og kundekreds og ikke antage andre til at repræsentere agenturgivers produkter.

Agenturgiver har ret til for egen regning at gennemføre kontroleftersyn ved advokat eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Provision

Agenten er berettiget til provision af salg af de af aftalen omfattede produkter, som har fundet sted i aftaleperioden, til kunder inden for det af aftalen omhandlede område, såfremt aftalen er indgået på grundlag af en ordre eller et salgstilbud, som agenten har formidlet, eller med en af agenten tidligere skaffet kunde.

Dette gør sig også gældende efter aftalens ophør, såfremt kunden har indgivet sin bestilling inden aftalens ophør.

Agentens ret til provision bortfalder, hvis

 • aftalen mellem agenturgiver og kunden ikke opfyldes, og dette ikke kan tilregnes agenturgiver.
 • agenturgiver ikke accepterer en ordre, som agenten har formidlet.

Agentens ret til provision forfalder ved forretningens afslutning mellem agenturgiver og kunden. Provisionen betales senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, hvor agentens ret til provision forfaldt. Samtidig med udbetalingen skal agenturgiver dels udarbejde en oversigt over alle provisionsberettigede salgsaftaler, som agenten har virket for i pågældende kvartal, dels forelægge beregningsgrundlaget for provisionen.

Provisionen udgør xx % og beregnes af faktureret pris.

§ 11. Hemmeligholdelse

Agenten må ikke i denne kontrakts gyldighedsperiode eller på noget andet tidspunkt derefter afsløre agenturgivers knowhow og/eller forretningshemmeligheder eller i øvrigt udnytte sådan information til noget andet formål end opfyldelsen af denne kontrakt.

§ 12. Konkurrenceklausul

Agenten er ikke berettiget til uden skriftligt samtykke fra agenturgiver at drive virksomhed, arbejde for eller søge ansættelse i en virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med agenturgivers virksomhed.

Denne konkurrenceklausul er gældende under og i x år efter samarbejdets ophør, og vedrører det geografiske område, den kundekreds og de varer, som agenten har arbejdet med, jf. § 2.

§ 13. Ændringer

Ændringer og tilføjelser til denne aftale skal være skriftlige og underskrevet af begge parter for at være gyldige.

§ 14. Kontraktens gyldighedsperiode og opsigelsesvarsel

Denne aftale er gældende fra d. xx.

Opsigelse sker efter hovedreglen i lov om handelsagenter.

Ved ophør af aftalen skal agenten returnere det materiale og de produkter, som denne måtte besidde og som tilhører agenturgiver.

§ 15. Godtgørelse

Efter aftalens ophør har agenten ret til en rimelig godtgørelse i overensstemmelse med lov om handelsagenter.

§ 16. Misligholdelse

Hver af parterne kan hæve aftalen uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder aftalen væsentligt.

Hvis agenturgiver ophæver aftalen, bortfalder agentens krav på godtgørelse.

§ 17. Erstatning

Forsømmer handelsagenten eller agenturgiver sine forpligtelser over for den anden, har denne ret til erstatning for den herved forvoldte skade.

§ 18. Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgte voldgiftsmænd. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button