Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Opsigelse og ophævelse

Skabelon

Sted, den [dato]. [måned] [år]

Vi ser os desværre nødsaget til at opsige din ansættelse som [Medarbejderens stilling] hos [Virksomhedens navn] med [antal] måneders varsel til fratræden ved udgangen af [måned] [år].

Baggrunden for opsigelsen er arbejdsmangel som følge af omsætningsnedgang i forretningen. Det betyder, at vi må nedlægge din stilling.

Du er forpligtet til at møde på arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden.

Du bedes afholde optjent ferie i videst muligt omfang [samt eventuelle feriefridage og eventuelle afspadseringstimer] i opsigelsesperioden. Tidspunktet for afholdelsen af ferie, feriefridage og afspadseringstimer bedes aftalt med [navn]. Hvis intet andet aftales, afholdes ferien, feriefridagene og afspadseringstimerne i sidste del af opsigelsesperioden.

Feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie og feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie fra tidligere optjeningsår vil blive indbetalt til FerieKonto ved udløbet af opsigelsesperioden. Udbetaling af ferietillæg sker i henhold til ferielovens regler herom.

Din løn vil i opsigelsesperioden blive afregnet som hidtil.

Pensionsordning

I opsigelsesperioden deltager du i pensionsordningen hos Virksomheden i overensstemmelse med de hidtil gældende principper. Din pensionsordning hos Virksomheden ophører ved udløbet af opsigelsesperioden.

Bonusordning

I opsigelsesperioden deltager du i Virksomhedens bonusordning i overensstemmelse med de hidtil gældende principper.

Firmabil

I opsigelsesperioden fortsætter din firmabilordning i overensstemmelse med de hidtil gældende principper. Firmabilen skal returneres til Virksomheden ved opsigelsesperiodens udløb.

Fri mobiltelefon og fri telefon

I opsigelsesperioden betaler Virksomheden udgifterne til din telefon på din private bopæl, ligesom Virksomheden betaler udgifterne til din mobiltelefon i overensstemmelse med de hidtil gældende principper. Ordningerne ophører ved opsigelsesperiodens udløb, til hvilket tidspunkt du bedes tilbagelevere Virksomhedens mobiltelefon.

§ 2a godtgørelse

I henhold til funktionærlovens § 2a er du berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til [antal] måneders løn, i alt kr. [beløb, inkl. alle løndele og værdien af personalegoder]. Fratrædelsesgodtgørelsen vil blive udbetalt i forbindelse med din fratræden den [dato].

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at din loyalitetsforpligtelse, herunder din tavshedspligt, over for Virksomheden består i uændret omfang i opsigelsesperioden, hvilket blandt andet indebærer, at du ikke er berettiget til direkte eller indirekte at tage ansættelse i eller selv starte konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Din tavshedspligt gælder også efter opsigelsesperiodens udløb.

I forbindelse med din fratræden påhviler det dig at aflevere al materiale, som tilhører Virksomheden, uanset om disse genstande befinder sig uden for Virksomheden, samt at destruere kopier af eventuelt fortroligt materiale om Virksomhedens forhold.

Denne opsigelse er udfærdiget i to eksemplarer, og du anmodes om på vedlagte genpart at bekræfte modtagelsen af opsigelsen.

Modtagelsen af ovennævnte opsigelse bekræftes hermed.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Opsigelse og ophævelse

Opsigelse og ophævelse skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende opsigelse og ophævelse skabelon fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Det fremgår umiddelbart af aftaleloven, at aftaler og kontrakter skal overholdes. Det betyder dog ikke, at man ikke kan komme ud af dem igen. Nogle kontrakter vil eksempelvis indeholde på forhånd aftalte regler for opsigelse. Det kunne eksempelvis en opsigelsesperiode med nogle på forhånd godkendte opsigelseskriterier. Samtidig kan man ophæve en aftale, forudsat at begge parter er enige om det, eller hvis en af parterne har begået en misligholdelse af den oprindelige aftale. Det vil sige, at man kan ophæve en kontrakt, hvis modparten ikke har opfyldt sine forpligtelser. Hvis man på den anden siden ophæver en kontrakt uretmæssigt, såvil man for det meste skulle betale en erstatning til modparten.

Opsigelse og ophævelse blandes ofte sammen, men det kan have store konsekvenser, hvis man ikke vælger den rette løsning.

Opsigelse af en kontrakt

Mange kontrakter vil indeholde et afsnit om opsigelse. Dermed kan man bringe en kontrakt til ophør, hvis man varsler det indenfor den aftalte tid og ud fra de kriterier, der er defineret i kontrakten. Kort sagt kan man altså sige, at en opsigelsen er et led i en aftale. Eksempel kan være en lejekontrakt, hvor man begge parter har ret til at opsige lejemålet, såfremt de varsler det inden for den aftale tid. I det tilfælde er reglerne for opsigelse reguleret af lejeloven. som du kan læse her.

I ansættelseskontrakter vil der også være et afsnit, der beskriver reglerne for opsigelse. De gælder stort set altid begge veje, men opsigelsesperioden er ikke altid lige lang. Er den ansatte funktionær, vil der som følge af funktionærloven være nogle ret faste regler for opsigelsesperioden. Man skal yderligere være opmærksom på, at der kan være klausuler i aftalen, som fastsætter en række regler for, hvad man må foretage sig efter kontraktens ophør.

Opsigelse af en medarbejder

Hvis du ønsker at opsige en medarbejder, bør du altid orienterer dig i reglerne for afskedigelse. En afskedigelse er i ansættelsesretlig forstand, når en arbejdsgiver vælger at bringe en medarbejders ansættelse til ophør. En afskedigelse skal altid være rimeligt begrundet, så du må eksempelvis ikke fyre en medarbejder på grund af sygdom, barsel eller alder. Det går heller ikke at opsige en medarbejder på grund af vedkommendes politiske observans eller seksuelle orientering. Man må med andre ord ikke diskriminere. Det kan blive meget dyrt, hvis ikke du har styr på reglerne. En uretmæssigt fyret medarbejder kan have ret til en godtgørelse på op til en årsløn.  

Nedskæringer, omstruktureringer og besparelser er i stedet valide grunde. Man behøver ikke at være konkurstruet for at bruge disse begrundelser, så man kan altid henvise til, at medarbejderens stilling bliver nedlagt som følge af omstruktureringer. Det fremgår også som årssag i skabelonen for en skriftlig opsigelse ovenfor. Den fungerer glimrende til funktionære.              

Det kan også godtvære, at du skal give en skriftlig advarsel, før det er muligt at opsige en medarbejder.

Opsigelse og opsigelsesvarsel

Som udgangspunkt har en kontrakt den opsigelsesvarsel, der er aftalt i ens kontrakt. Andre gange er der fastlagte regler for, hvordan man skal regulere spørgsmålet om opsigelsesvarsel i kontrakter. Det kan være, der er bestemte overenskomster, men det kan også være love. Eksempelvis er funktionærloven et godt eksempel.

Det fremgår nemlig, at følgende opsigelsesvarsler gælder. Har man været ansat i et firma i under 6 måneder, har man 1 måneds opsigelse. Har man været ansat i 6 måneder til tre år, har man tre måneders opsigelse. 3-6 år giver 4 måneders opsigelse, 6-9 år giver 5 måneders opsigelse og over 9 år giver 6 måneders opsigelse.

Ophævelse af en kontrakt

Hvis begge parter gensidigt er enige om at bringe en aftale til ophør, er der tale om en ophævelse. Det er ret problemfrit, og man omgår desuden opsigelsesreglerne, hvis begge har interesse i det. Det kunne være, hvis en ansat og en arbejdsgiver bliver enige om at ophøre samarbejdet. Hvis kun den ene part tilintetgør eller bringer en aftale til ophør, kræver det for det meste en misligholdelse. Man kan ikke bare ophæve en aftale uden grund, da der så ikke ville være meget grund til at indgå den i første omgang.

For at være berettiget til at ophæve en aftale, skal der altså være en misligholdelsesgrund. Det kan være regler, der fremgår af kontrakten eller det kan være, hvis en part slet ikke har opfyldt en kontrakts indhold. Hvis ikke modparten har misligeholdt kontrakten, vil man typisk skulle betale en erstatning. Det er dog et krav, at ophævelsen sker umiddelbart efter misligholdelsen. En misligholdelse kunne eksempelvis være vanhjemmel eller en retsmangel. Har man dog ikke ret i, at der er sket en misligeholdelse, vil den anden part have mulighed for at søge erstatning.

Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Opsigelse og ophævelse
Download PDF file
Key Terms for
Opsigelse og ophævelse

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon