Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
VIRK - Aftale om levering af produkter

VIRK - Aftale om levering af produkter

part of contract
part of contract

1. Definitioner

1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav:

“Aftalen” betyder denne aftale om levering af produkter, inklusive Bilag A, som eventuelt ændret fra tid til anden i overensstemmelse med Aftalens punkt 13.1.

”Part” eller ”Parter” betyder Sælger eller Køber hver for sig eller Sælger og Køber sammen.

“Produkt” betyder [produkt], som sælges af Sælger og købes af Køber under Aftalen, og som er specificeret i Aftalens Bilag A.

2. Aftalens omfang

2.1 Sælger forpligter sig herved til at sælge og levere, og Køber forpligter sig herved til at købe og modtage levering af, Produktet på de vilkår, som fremgår af Aftalen.

2.2 Eventuelle vilkår i en Parts dokumenter, som går ud over eller er i strid med Aftalen, er ikke bindende, medmindre de er aftalt skriftligt af Parterne.

2.3 Køber er ikke forpligtet til at købe en mindstemængde af Produktet hos Sælger eller til at dække sit behov for Produktet, helt eller delvis, hos Sælger.

3. Produktændringer

3.1 Hvis Sælger beslutter at ændre eller indstille produktionen af Produktet, skal Sælger informere Køber herom skriftligt senest [tal] dage før, beslutningen gennemføres. Som de eneste beføjelser i anledning af Sælgers beslutning har Køber ret til: (i) at annullere indkøbsordrer på Produktet, som endnu ikke er leveret, uden ansvar over for Sælger, eller (ii) at fremsende indkøbsordrer på en sidste mængde af Produktet.

4. Indkøbsordrer og -prognoser

4.1 Køb af Produktet gennemføres ved, at Køber sender en skriftlig indkøbsordre til Sælger. En indkøbsordre er ikke bindende for Sælger, før Sælger har sendt en skriftlig bekræftelse af indkøbsordren til Køber. Sælger skal bekræfte eller afvise en indkøbsordre senest [tal] dage efter at have modtaget den. I modsat fald anses Sælger for at have bekræftet indkøbsordren.

4.2 Alle indkøbsordrer på Produktet skal som minimum indeholde følgende oplysninger: (i) En henvisning til Aftalen, (ii) indkøbsordredato, (iii) indkøbsordrenummer, (iv) varenummer, (v) mængde, (vi) pris, (vii) leveringsadresse og (viii) leveringsdato.

4.3 Senest den [tal] dag i hver måned skal Køber sende en indkøbsprognose til Sælger over Købers forventede køb af Produktet i den kommende [tal] måneders periode. Indkøbsprognosen er ikke bindende for Parterne og anvendes udelukkende til planlægning.

5. Levering

5.1 Sælger skal levere Produktet til Køber inden for en gennemløbstid på [tal] dage fra modtagelse af Købers indkøbsordre.

5.2 Produktet skal leveres [leveringsbetingelse] i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms. Risikoen for tab af eller skade på Produkter overgår til Køber ved levering i overensstemmelse med den aftalte leveringsbetingelse.

5.3 Produktet skal pakkes i overensstemmelse med Aftalens Bilag A og på en måde, som minimerer risikoen for skade under transport.

6. Pris og betaling

6.1 Prisen for Produktet er [beløb og valuta] pr. stk. eksklusive moms eller lignende afgifter.

6.2 Sælger skal sende fakturaer for Produktet til Køber ved afsendelse. Alle korrekt udstedte fakturaer skal betales af Køber senest [tal] dage efter modtagelse af faktura.

6.3 Hvis Køber undlader at betale en korrekt udstedt faktura rettidigt, har Sælger ret til at opkræve rente på [tal] % p.a. af det udestående beløb fra forfald og til betaling.

7. Produktgaranti

7.1 Sælger garanterer, at Produktet vil være fri for væsentlige fejl i design, materialer og udførelse og i al væsentlighed vil opfylde specifikationerne i Aftalens Bilag A i en periode på [tal] måneder fra levering (”Garantiperioden”).

7.2 Sælger skal efter eget valg og for egen regning reparere et defekt Produkt eller del eller ombytte et defekt Produkt eller del inden rimelig tid, forudsat at Køber informerer Sælger skriftligt om garantikravet uden ugrundet ophold og inden for Garantiperioden.

7.3 På Sælgers anmodning skal Køber for egen risiko og regning returnere et defekt Produkt eller del til Sælger i overensstemmelse med Sælgers returinstruktioner. Når Sælger har afsluttet en reparation eller ombytning, bliver returnerede defekte Produkter eller dele Sælgers ejendom.

7.4 Alle reparationer og ombytninger, som udføres under garantien i Aftalens punkt 7, er omfattet af garanti i [tal] dage efter, at reparationen eller ombytningen er gennemført, eller - hvis længere - i det antal dage, som er tilbage af Garantiperioden på det originale Produkt.

7.5 Garantien i Aftalens punkt 7 omfatter ikke defekter, der følger af: (i) almindeligt slid og forringelse, (ii) ulykke, korrosion eller anden udefrakommende årsag, (iii) ukorrekt opbevaring, installation, service, vedligeholdelse eller brug, og (iv) reparationer eller ændringer, der ikke er godkendt af Sælger.

7.6 Garantien i Aftalens punkt 7 træder i stedet for alle andre garantier eller reklamationsrettigheder, som Køber måtte have udtrykkeligt, stiltiende, ved lov eller på anden måde. Købers eneste beføjelser i anledning af fejl eller mangler ved Produktet fremgår af Aftalens punkt 7.

8. Produktansvar

8.1 Sælger er ansvarlig for død, personskade og tingskade, som Produktet forårsager, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.2 Så længe Aftalen er i kraft og i en periode på [tal] år derefter, skal Sælger opretholde passende produktansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum [beløb og valuta] pr. skade.

9. Patentkrænkelse

9.1 Hvis Køber modtager et krav om eller på anden måde bliver bekendt med, at Produktet eller en del heraf krænker et patent eller andre ejendomsrettigheder, som tilhører tredjepart, skal Køber omgående informere Sælger herom skriftligt.

9.2 Sælger har ret til for egen regning at deltage i forsvaret af et krav, som fremsættes mod Køber, og som går ud på, at Produktet eller en del heraf krænker et patent eller andre ejendomsrettigheder, som tilhører tredjepart (”Krav”).

9.3 Sælger skal holde Køber skadesløs for alle udgifter og erstatninger, som Køber påføres som følge af et Krav, hvis der afsiges en endelig dom imod Køber. Sælger skal kun betale de omkostninger, der er forbundet med et forlig, hvis et Krav forliges med Sælges samtykke.

9.4 Hvis der nedlægges fogedforbud imod Købers eller Købers kunders brug af Produktet, skal Sælger efter eget valg og for egen regning: (i) ombytte det krænkende Produkt eller del med et passende erstatningsprodukt eller del, der ikke krænker, (ii) ændre det krænkende Produkt eller del, så det ikke længere krænker, (iii) sikre Køber og Købers kunder ret til at fortsætte med at bruge det krænkende Produkt eller del, eller (iv) tilbagekalde det krænkende Produkt og refundere det beløb, Køber har betalt til Sælger for Produktet, med rimeligt fradrag for den faktiske brug, Køber eller Købers kunder har gjort af Produktet.

9.5 Sælgers ansvar for et Krav er begrænset til de konkrete forpligtelser, som fremgår af Aftalens punkt 9. Købers eneste beføjelser i anledning af et Krav fremgår af Aftalens punkt 9.

10. Fortrolighed

10.1 En Part skal bevare alle oplysninger, som opnås fra den anden Part i forbindelse med gennemførelsen af Aftalen, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål end at gennemføre Aftalen uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke.

10.2 Forpligtelserne i Aftalens punkt 10.1 gælder ikke for oplysninger, der er almindeligt tilgængelige for offentligheden, opnås af en Part i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af en Part uden brug af den anden Parts oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 En Part skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af et vilkår i Aftalen, hvis det skyldes begivenheder, som er uden for Partens rimelige kontrol (force majeure). Hvis en sådan begivenhed vedvarer i [tal] dage eller mere, har den Part, der ikke er påvirket af begivenheden, ret til at opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse til og uden ansvar over for den Part, der er påvirket af begivenheden.

11.2 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen skal Sælgers samlede ansvar under Aftalen over for Køber ikke overstige [beløb og valuta]. Sælger skal i ingen tilfælde være ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe erstatningsprodukter eller -ydelser.

12. Varighed

12.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og vedvarer, indtil den bringes til ophør efter Aftalens punkt 12.2 eller 12.3.

12.2 Hver Part kan til enhver tid opsige Aftalen uanset årsag med [tal] dages skriftligt varsel til den anden Part.

12.3 Hver Part kan ophæve Aftalen med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af Aftalen senest [tal] dage efter at have modtaget meddelelse om misligholdelsen.


13. Andre vilkår

13.1 Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende køb og salg af Produktet. Aftalen kan kun ændres ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter.

13.2 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter [land] ret med undtagelse af lovvalgsregler.

13.3 Bestemmelserne i Aftalens punkt 7, 8, 9, 10, 11.2, 13.2 og 13.3 forbliver i kraft efter Aftalens ophør uanset årsag.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button