Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
VIRK - KONSULENTAFTALE

VIRK - KONSULENTAFTALE

part of contract
part of contract

Dette er et eksempel på en konsulentaftale på dansk. Bagerst finder du en vej-ledning til konsulentaftalen. Brug af dokumentet er på eget ansvar, og vi op-fordrer dig derfor til at rådføre dig med en professionel rådgiver.

1. Definitioner

1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav:

“Aftalen” betyder denne Konsulentaftale, inklusive Bilag A, som eventuelt ændret fra tid til anden i overensstemmelse med Aftalens punkt 9.1.

”Arbejdet” betyder det arbejde, som Konsulenten skal udføre for Virksomheden under Aftalen, og som fremgår af Arbejdsbeskrivelsen.

”Arbejdsbeskrivelsen” betyder den beskrivelse af Arbejdet, herunder nøglepersoner, opgaver, leverancer, og leveringsdatoer, som fremgår af Aftalens Bilag A.

”Honoraret” betyder det honorar, som Virksomheden skal betale Konsulenten for Arbejdet efter Aftalens punkt 4.1.

”Part” eller ”Parter” betyder Konsulenten eller Virksomheden hver for sig eller Konsulenten og Virksomheden sammen.

2. Aftalens omfang

2.1 Konsulenten og Virksomheden indgår herved aftale om, at Konsulenten skal udføre Arbejdet for Virksomheden på de vilkår, som fremgår af Aftalen, herunder Arbejdsbeskrivelsen.

2.2 Konsulenten udfører Arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende, og der består således ikke noget arbejdsgiver-arbejdstager-forhold mellem Parterne. Konsulenten er uberettiget til at indgå aftaler på Virksomhedens vegne eller til på anden måde at forpligte Virksomheden.

3. Pligter

3.1 Konsulenten skal udføre Arbejdet på en professionel måde, uden bevidst at krænke tredjeparts rettigheder og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.2 Konsulenten skal løbende rapportere om Arbejdet til Virksomheden. Rapporterne skal leveres på de tidspunkter og på den måde og i den form, som Parterne aftaler.

3.3 Konsulenten skal informere Virksomheden omgående, hvis Konsulenten forventer en væsentlig afvigelse fra Arbejdsbeskrivelsen. Konsulenten skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af af­vigelsen, og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen kan afhjælpes eller minimeres.

3.4 Konsulenten skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre Arbejdet, herunder arbejdskraft, udstyr, værktøjer og materialer, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.

3.5 Virksomheden skal for egen regning give Konsulenten adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at Konsulenten kan udføre Arbejdet.

4. Honorar

4.1

[ALTERNATIV 1:] Som vederlag for Arbejdet skal Virksomheden betale et honorar til Konsulenten på [beløb og valuta] eksklusive eventuel moms i henhold til den ratebetalingsplan, der fremgår af Arbejds-beskrivelsen.

[ALTERNATIV 2:] Som vederlag for Arbejdet skal Virksomheden betale et honorar til Konsulenten på [be-løb og valuta] eksklusive eventuel moms pr. [arbejdstime eller arbejdsdag på [tal] timer].

4.2

[ALTERNATIV 1:] En rate af Honoraret skal betales inden [tal] arbejdsdage efter, at Virksomheden har modtaget en korrekt udstedt faktura og har godkendt den milepæl, der udløser betaling af raten. Virk-somheden må ikke tilbageholde eller forsinke godkendelse af en milepæl uden rimelig grund.

[ALTERNATIV 2:] Honoraret skal betales månedsvis bagud inden [tal] arbejdsdage efter, at Virksomhe-den har modtaget en korrekt udstedt faktura for det Arbejde, der er udført i en måned. Fakturaen skal specificere, hvilket Arbejde der er udført, hvad tidsforbruget har været, og hvem der har udført Arbejdet.

4.3 Honoraret er inklusive alle udgifter, som Konsulenten påføres i forbindelse med udførelsen af Arbejdet, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.

4.4 Virksomheden er ikke forpligtet til at betale for arbejde udført af Konsulenten uden for Arbejdsbeskrivelsen, medmindre Virksomheden skriftligt har godkendt arbejdet, inden det påbegyndes.

5. Arbejdsresultater

5.1 Ejendomsretten til ethvert resultat af Arbejdet, herunder materialer, know-how, forretningshemmeligheder, opfindelser, design, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, overgår til Virksomheden, i takt med at Honoraret betales.

5.2 Til opfyldelse af Aftalens punkt 5.1 skal Konsulenten på Virksomhedens forlangende udlevere ethvert resultat af Arbejdet, som Konsulenten er i besiddelse af eller råder over, og foretage sådanne hand­linger, som rimeligvis er nødvendige for at sikre Virksomhedens ejerskab, for Virksomhedens regning.

6. Fortrolighed

6.1 Konsulenten skal bevare alle oplysninger, som opnås fra Virksomheden i forbindelse med udførelsen af Arbejdet, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål end at udføre Arbejdet uden Virksomheden forudgående skriftlige samtykke.

6.2 Forpligtelserne i Aftalens punkt 6.1 gælder ikke for oplysninger, der er almindeligt tilgængelige for offentligheden, opnås af Konsulenten i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af Konsulenten uden brug af Virksomhedens oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 I ingen tilfælde skal en Part være ansvarlig over for den anden Part for indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med Aftalen, uanset årsagen til tabet eller skaden.

8. Varighed

8.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge Parter, og ophører, når Arbejdet er færdiggjort, medmindre Aftalen opsiges eller ophæves tidligere efter Aftalens punkt 8.2 eller 8.3.

8.2 Virksomheden kan opsige Aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med [tal]

arbejdsdages skriftligt varsel til Konsulenten. Virksomheden skal betale for det Arbejde, Konsulenten udfører, indtil Aftalen ophører, forudsat at Arbejdet er udført i overensstemmelse med Aftalen.

8.3 En Part kan ophæve Aftalen omgående ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af Aftalen inden [tal] arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelsen.

9. Andre vilkår

9.1 Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Parterne vedrørende Arbejdet. Aftalen kan kun ændres ved en skriftlig aftale, som underskrives af begge Parter.

9.2 Virksomheden har indgået Aftalen med Konsulenten i tillid til Konsulentens kompetencer. Konsulenten må derfor ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen til andre eller lade Arbejdet udføre af andre uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke.

9.3 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter [land] ret med undtagelse af lovvalgsregler.

9.4 Bestemmelserne i Aftalens punkt 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 9.3 og 9.4 forbliver i kraft efter Aftalens ophør uanset årsag.


Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button