Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

VIRK - Ansættelsesaftale for timelønnede

Skabelon

1. Ansættelse

1.1 Medarbejderen ansættes som [titel, rang, stilling eller jobkategori] i Virksomheden.

1.2 Medarbejderen udfører det arbejde, der er beskrevet i Bilag A, og andet arbejde, der naturligt er forbundet med stillingen.

1.3 Medarbejderen refererer til Virksomhedens [titel, rang eller stilling for Medarbejderens foresatte]

.

2. Arbejdssted

2.1 [1: Medarbejderens arbejdssted er [gade, postnummer og by].]

[2: Medarbejderen arbejder på forskellige steder. Virksomhedens adresse er [gade, postnummer og by].]

2.2 Medarbejderen foretager rejser i og uden for Danmark i nødvendigt omfang.

3. Arbejdstid

3.1

[1: Medarbejderens normale ugentlige arbejdstid er [antal] timer eksklusive ½ times daglig frokostpau-se, som Medarbejderen afholder for egen regning i tidsrummet kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt].]

[2: Medarbejderens normale ugentlige arbejdstid er [antal] timer inklusive ½ times daglig frokostpause, som Virksomheden betaler, og som Medarbejderen afholder i tidsrummet kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt].]

3.2

[1: Medarbejderens arbejdstid er placeret kl. [klokkeslæt]-[klokkeslæt] [ugedag(e)] og [klokkeslæt]-[klokkeslæt] [ugedag(e)].]

[2: Parterne aftaler placeringen af Medarbejderens arbejdstid særskilt.]

3.3 Medarbejderen udfører arbejde ud over den normale arbejdstid i rimeligt omfang.

4. Løn

4.1 Medarbejderens bruttoløn udgør kr. [beløb] pr. uge. Lønningsperioden er 2 uger, og lønnen udbetales bagud den 3. bankdag efter lønningsperiodens afslutning til den bankkonto, som Medarbejderen har oplyst til Virksomheden.

4.2 [1: Medarbejderens ugentlige bruttoløn indeholder betaling for overarbejde.]

[2: Medarbejderens bruttoløn for aftalt overarbejde udgør kr. [beløb] pr. time. Løn for overarbejde udbe-tales sammen med lønnen efter § 4.1 for den lønningsperiode, hvori overarbejdet er udført.]

[3: Medarbejderen afspadserer aftalt overarbejde med [antal] timer for hver overarbejdstime. Parterne aftaler placeringen af Medarbejderens afspadsering særskilt.]

4.3 Medarbejderen er efter [antal] måneders ansættelse omfattet af Virksomhedens pensionsordning på de vilkår, der fremgår af Bilag B.

4.4 De skattemæssige konsekvenser af lønpakken for Medarbejderen er Virksomheden uvedkommende. Virksomheden fratrækker A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag m.v. i Medarbejderens løn efter gæld­ende lov.

5. Udgifter

5.1 Hvis Medarbejderens arbejde medfører rejse, ophold o.l., bærer Virksomheden alle nødvendige udgifter hertil. Virksomheden udbetaler forskud til Medarbejderen til afholdelse af udgifterne og refunderer udgifter, som Medarbejderen har afholdt for egen regning, mod aflevering af originale kvitteringer.

6. Ferie

6.1 Medarbejderen har ret til ferie, feriegodtgørelse m.v. efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven. Efter de regler, der gælder ved ansættelsesforholdets begyndelse, optjener Medarbejderen 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (1. januar-31. december) til afholdelse i det efterfølgende ferieår (1. maj-30. april).

6.2 Parterne aftaler placeringen af Medarbejderens ferie særskilt efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

7. Sygdom

7.1 Medarbejderen modtager dagpenge fra Virksomheden under sygdom, i det omfang sygedagpengeloven forpligter Virksomheden til det og efter de regler, der til enhver tid gælder efter sygedagpengeloven.

7.2 Hvis Medarbejderen bliver ude af stand til at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal Medarbejderen meddele det til sin foresatte senest kl. 8.00 på den første fraværsdag.

8. Hverv uden for ansættelsen

8.1 Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden Virksomhedens samtykke, i det omfang hverv­ene kan udføres uden at påføre Virksomheden konkurrence og uden ulempe for Virksomheden i øvrigt.

9. Fortrolighed

9.1 Medarbejderen må ikke ubeføjet viderebringe eller benytte eller sætte andre i stand til at benytte Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger om Virksomheden uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

9.2 Medarbejderen må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i § 9.1. Medarbejderen skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

9.3 Medarbejderen skal aflevere Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i § 9.1 til Virksomheden ved sin fratræden. Medarbejderen må ikke beholde kopi af oplysningerne.

9.4 Medarbejderens forpligtelser efter §§ 9.1-9.3 gælder såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør.

10. Varighed

10.1 Ansættelsesforholdet begynder den [dato].

10.2 De første [antal] uger af ansættelsesforholdet betragtes som en prøveperiode, hvor Medarbejderen og Virksomheden kan opsige ansættelsesforholdet skriftligt uden varsel.

10.3

[1: Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører uden varsel den [dato]. Efter en eventuelt aftalt prø-veperiode kan Medarbejderen opsige ansættelsesforholdet med [antal] dages skriftligt varsel, og Virksom-heden kan opsige ansættelsesforholdet med [antal] dages skriftligt varsel.

[2: Ansættelsesforholdet er tidsubegrænset. Efter en eventuelt aftalt prøveperiode kan Medarbejderen opsi-ge ansættelsesforholdet med [antal] dages skriftligt varsel, og Virksomheden kan opsige ansættelsesforhol-det med [antal] dages skriftligt varsel.


11. Andre vilkår

11.1 [1: Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af kollektive overenskomster eller aftaler.]

[2: Ansættelsesforholdet er omfattet af [kollektive overenskomster eller aftaler] indgået mellem [navn] og [navn].]

11.2

[1: Hvis der opstår en uenighed mellem Medarbejderen og Virksomheden, som de ikke kan løse i mindelighed, afgøres uenigheden af en dansk domstol efter dansk ret.]

[2: Hvis der opstår en uenighed mellem Medarbejderen og Virksomheden, som de ikke kan løse i mindelighed, afgøres uenigheden ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgifts­insti­tuttet vedtagne regler herom, som gælder ved indledningen af voldgiftssagen.


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
VIRK - Ansættelsesaftale for timelønnede

Ansættelsesaftale for timelønnede skabelon (VIRK) – få en gratis, retvisende og fyldestgørende skabelon til ansættelse af timelønnede medarbejdere fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
VIRK - Ansættelsesaftale for timelønnede
Download PDF file
Key Terms for
VIRK - Ansættelsesaftale for timelønnede

This is an employment contract for salaried employees. It covers details such as job title and responsibilities, work location, working hours, salary and benefits, expenses, vacation, sick leave, side activities, intellectual property rights, confidentiality, non-compete and non-solicitation clauses, term of employment, termination notice periods, and dispute resolution. The contract allows for customization of certain terms.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon