Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

VIRK - Hemmeligholdelsesaftale

Skabelon

Mellem ovenstående parter indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet Informationen, som modtageren har modtaget eller vil modtage af opfinderen:

  1. Informationen er afgivet i form af følgende dokumenter, prototyper eller lignende: (fortegnelse over udleveret materiale)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2. Modtageren forpligter sig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

3. Modtageren har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat.

4. Opfinderen har ret til, når han måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes modtageren beskytter Informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.

5. Modtageren forpligter sig til ikke at overlade Informationen til nogen, han samarbejder med, har som sin ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før modtageren i sådanne tilfælde overlader Informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.

6. Modtageren skal have indhentet opfinderens skriftlige samtykke, inden Informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.

7. Modtageren skal føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i de oplysninger, der ligger i Informationen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for opfinderen.

8. Dersom ikke andet er skriftligt aftalt, skal modtageren på opfinderens opfordring straks tilbagelevere det under ovenstående punkt 1 udleverede materiale, der beskriver Informationen.

Dersom følgende erklæring ikke er undertegnet af opfinderen, har modtageren ikke ret til at kopiere Informationen:

Opfinderen giver herved modtageren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at reproducere det udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig behandling af materialet efter forudsætningerne.

(Opfinderen)

9. Denne aftale omfatter ikke

a. Tekniske eller andre oplysninger, der på det tidspunkt, opfinderen gav Informationen til modtageren, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at modtageren er ansvarlig herfor

b. Oplysninger om Informationen, som på lovlig måde er kommet modtageren til kendskab direkte eller indirekte gennem andre end opfinderen. Dersom modtageren har sådanne oplysninger, skal disse kort angives her: angiv her

10. Tillægsbestemmelser: angiv her

11. Modtageren er erstatningspligtig over for opfinderen for eventuelle tab ved brud på denne aftale. Modtagerens erstatningspligt gælder også, dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af modtageren helt eller delvis har fået overladt Informationen.

12. Eventuelle tvister vedrørende denne aftale skal behandles af de sædvanlige domstole i opfinderens hjemland og efter dette lands love.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
VIRK - Hemmeligholdelsesaftale

Skabelon til aftaler om at behandle fortrolig information utilgængelig for uvedkommende. Få din gratis og fyldestgørende hemmeligholdelsesaftale fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu
Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
VIRK - Hemmeligholdelsesaftale
Download PDF file
Key Terms for
VIRK - Hemmeligholdelsesaftale

This contract is a distribution agreement between a supplier and a distributor for the supplier's products. It defines the rights and obligations of each party, including the distributor's right to market and sell the products, the supplier's obligation to provide products/parts and marketing materials, pricing, delivery, warranty, product liability, intellectual property, confidentiality, liability limitations, and termination provisions.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon