Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
VIRK - Hemmeligholdelsesaftale

VIRK - Hemmeligholdelsesaftale

part of contract
part of contract

Mellem ovenstående parter indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet Informationen, som modtageren har modtaget eller vil modtage af opfinderen:

  1. Informationen er afgivet i form af følgende dokumenter, prototyper eller lignende: (fortegnelse over udleveret materiale)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2. Modtageren forpligter sig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

3. Modtageren har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat.

4. Opfinderen har ret til, når han måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes modtageren beskytter Informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.

5. Modtageren forpligter sig til ikke at overlade Informationen til nogen, han samarbejder med, har som sin ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før modtageren i sådanne tilfælde overlader Informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.

6. Modtageren skal have indhentet opfinderens skriftlige samtykke, inden Informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.

7. Modtageren skal føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i de oplysninger, der ligger i Informationen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for opfinderen.

8. Dersom ikke andet er skriftligt aftalt, skal modtageren på opfinderens opfordring straks tilbagelevere det under ovenstående punkt 1 udleverede materiale, der beskriver Informationen.

Dersom følgende erklæring ikke er undertegnet af opfinderen, har modtageren ikke ret til at kopiere Informationen:

Opfinderen giver herved modtageren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at reproducere det udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig behandling af materialet efter forudsætningerne.

(Opfinderen)

9. Denne aftale omfatter ikke

a. Tekniske eller andre oplysninger, der på det tidspunkt, opfinderen gav Informationen til modtageren, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at modtageren er ansvarlig herfor

b. Oplysninger om Informationen, som på lovlig måde er kommet modtageren til kendskab direkte eller indirekte gennem andre end opfinderen. Dersom modtageren har sådanne oplysninger, skal disse kort angives her: angiv her

10. Tillægsbestemmelser: angiv her

11. Modtageren er erstatningspligtig over for opfinderen for eventuelle tab ved brud på denne aftale. Modtagerens erstatningspligt gælder også, dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af modtageren helt eller delvis har fået overladt Informationen.

12. Eventuelle tvister vedrørende denne aftale skal behandles af de sædvanlige domstole i opfinderens hjemland og efter dette lands love.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button